Hotărârea nr. 114/2011

HOTĂRÂREA NR. 114 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a imobilului situat în Sibiu str.Ţiglarilor nr.99, proprietatea Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 114

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a imobilului situat în Sibiu str.Țiglarilor nr.99, proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 17091/2011, prin care se propune transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a imobilului situat în Sibiu str.Țiglarilor nr.99, proprietatea Municipiului Sibiu înscris în Cartea Funciară nr. 100989 Sibiu, top nr. 100989

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art. 36 alin (2) lit “c”, art. 45 alin (3), ale art. 121 alin. (1) și alin.(2) și ale art.123 alin, (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l- Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a spațiului cu destinația de locuință, proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în Cartea Funciară nr. 100989 Sibiu, top nr. 100989, situat în Sibiu str.Țiglari nr.99, compus din cameră de zi,dormitor, bucătărie, hol, baie, în suprafață totală de 80 mp și teren în suprafață de 417 mp, în favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu.

Art,.2-Sc modifică și se completează Contractul de administrare nr.27/2009 încheiat între Municipiul Sibiu, în calitate de proprietar și Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, prin încheierea unui act adițional care va cuprinde cele menționate la art. 1.

Art.3- Primarul Municipiului Sibiu și Directorul Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte

Lerner Hei mutContrasemnează

Seci etar

Nistor âlorin

I

E:\Adminloc I \WORDDOC\Hot_l 14 doc