Hotărârea nr. 113/2011

HOTĂRÂREA NR.113 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu şi administrarea S.C. Apă-Canal S.A. precum şi modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.H3

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu și administrarea S.C. Apă-Canal S.A. precum și modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 31.03.2011, Analizând raportul nr. 17093/2011 întocmit de Serviciul Patrimoniu , privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu și administrate de S.C. Apă-Canal și modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze econom ico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.70 din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri de proprietate publică,

în temeiul prevederilor art. art. 36 alin (2), lit. (c) și alin (5) lit. (a) și ale art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L- Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea totală a unor mijloace fixe în valoare totală de 69.995,25 lei aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu și concesionate către S.C. Apă Canal SA în baza Contractului de Concesiune nr.3/2000 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Dezmembrarea și valorificarea materialelor rezultate în urma casării mijloacelor fixe se va face de către S.C. Apă Canal S.A prin licitație publică, banii obținuți în urma valorificării deșeurilor urmând a se face venit la bugetul local.

Art.3. - Se aprobă modificarea art.5 din Contractul de Concesiune nr. 3/2000 care va avea următorul conținut:

“Art.5 - Infrastructura și suprastructura aferentă activităților concesionate este formată din totalitatea bunurilor, instalațiilor și echipamentelor existente și predate în folosință concesionarului conform anexei 2, parte integrantă a Contractului de Concesiune .Valoarea totală a bunurilor de natura construcțiilor fiind de 136.348.871,21 lei,iar valoarea totală a bunurilor de natura terenurilor fiind de 93.326,73 lei.

Această listă a fost actualizată cu ieșirile de mijloace fixe până la data de 15.03.2011,în valoare de 69.995,25 lei,conform anexei 1 la prezenta hotărâre.”

Art.4.-Modificările cuprinse la art. 1 din prezenta hotărâre vor fi realizate prin încheierea unui Act Adițional la Contractul de Concesiune nr.3/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - Primarul Municipiului Sibiu și Directorul General al S.C. Apă Canal SA va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte

Lerner Helmut


Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011^


Contrasemnează Secretar NistorlDorin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa ur.J_ la HCL nr. 1^3 /2011


REȚELE APĂ ȘI CANAL PROPUSE PENTRU CASARE Șl SCOATERE DIN CONCESIUNE

Nr.crt '

Nr.inventar

Nr.mijloc fix SAP

Rețele apă și canal propuse pentru casare

Dată act.

Valoare

inventar

(lei) [

i 1

3

4

5

6

7

1 1

1004931

3402396

Conductă alimentare cu apă din azbociment O 350 MM

10.09.1957

37.2 I

CE

1004940

3402404

Conductă alimentare apă țeavă zinc O 50 MM

10.01.1969

945.69

! 3

1004943

3402407

Conductă alimentare apă țeavă oțel O 50M/M

10.01.1968

459.37

Ll_

1004945

3402409

Conductă alimentare apă țeavă galvanizată O 50M/M

10.01.1967

883.17 1

5

1004963

3402427

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 50 MM

10.09.1919

241.41 i

1004964

3402428

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 50M/M

10.12.1961

77.05

1.7

1004965

3402429

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 50 M/M

10.01.1961

298.53

I 8

1004966

3402430

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 50 MM

10.12.1959

104.01

L2_

1004967

3402431

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 50 MM

10.10.1958

9.19 j

10

1004968

3402432

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 50 M/M

10.05.1954

210.62 i

11

1004971

3402435

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 50 M/M

10.07.1940

81.16 I

12 ”

1004972

3402436

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 50 M/M

10.03.1941

83.7 !

| 13

1004973

3402437

Conductă alimentare apă țeavă fontă 0 50 M/M

10.05.1938

154.94 |

14

1004975

3402439

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 50 M/M

10.05.1918

42.64 !

i 15

1004976

3402440

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 100 M/M

10.01.1959

78.42 ’

i 16

1004977

3402441

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 100 M/M

10.05.1954

374.82 |

j 17

1004978

3402442

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 100 MM

10.09.1953

626.04 |

I 18

1004983

3402446

Conductă alimentare apă țeavă fontă 0 80 M/M

10.05.1964

484.58 j

1 19

| 1004985

3402447

Conductă alimentare apă țeavă fontă 0 100 M/M

10.01.1963

178.38

1 20

1004987

3402448

Conductă alimentare apă țeavă fontă 0 100 M/M

10.09.1961

1,259.92

I 21

1004998

3402449

j Conductă alimentare apă țeavă fontă 0 100 M/M

10.01.1961

787.3

F :\Worddoc\BOBOC l\lista.casare.apa.2011 .doc

Nr.crt

Nr.inventar

Nr.mijloc fix SAP

Rețele apă și canal propuse pentru casare

Dată act.

Valoare inventar (lei)

1

3

4

5

6

7

22

1004989

3402450

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 80 M/M

10.05.1958

755.89

i 23

1004990

3402451

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 80 M/M

10.01.1959

1,905.08

24

1004991

3402452

Conductă alimentare apă țeavă fontă O 80 M/M

10.09.1957

503.45 !

25

1005932

3403316

Rețea canal O 300 M/M

10.01.1964

1,760.67 i

26

1005934

3403318

Rețea canal O 250 M/M

10.01.1964

238.1

27

1005938

3403321

Rețea canal / 300 M/M

10.01.1968

611.71 |

28

1005941

3403324

Rețea canasl 0 250 M/M

10.01.1968

138.56 !

29

1005964

3403345

Conductă canal O 300 M/M

10.01.1969

136.98 j

30

1005258

3402710

Conductă apă țeavă galvanizată D 1

10.09.1969

51

31

1005260

3402712

Conductă apă țeavă galvanizată D 2”

10.11.1969

121.37

32

1005268

3402720

Conductă de aducțiune D 100 MM

10.11.1968

460.15

33

1005509

3402959

Conductă apă fontă D 100 M/M str. Dragoș - Bungardului

10.11.1973

270.51

34

1005717

3403163

Rețele apă cu str. D. Cantemir

10.07.1983

55,623.64

TOTAL GENERAL

69.995,25

Președinte

Lerner HelmutContrasemnează

So<4etar

NiX%r Dorin