Hotărârea nr. 112/2011

HOTĂRÂREA NR. 112 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 52 mp în favoarea proprietarilor de apartamente situate în bl. T6, sc. A din str. Aleea Haiducului,Sibiu în vederea construirii unor balcoane

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 112

privind concesionarea Iară licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 52 mp în favoarea proprietarilor de apartamente situate în bl. T6, sc. A din str. Aleea Haiducului,Sibiu în vederea construirii unor balcoane

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 17098/2011, privind concesionarea fără licitație publică a unui lot de teren în suprafață de 52 mp în favoarea proprietarilor de apartamente situate în bl. T6. sc. A din str. Aleea Haiducului,Sibiu în vederea construirii unor balcoane,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 15 lit.”e” din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, republicată.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit “c“, alin.(5) lit. “b”, art. 121 alin.(l) și alin. (2), art. 123 alin.(l) și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă concesionarea Iară licitație publică a imobilului - teren pentru construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. T6, sc. A, identificat în CF 105842 Sibiu, nr cad 105842    ( nr top vechi

4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2) în suprafață de 52 mp, în baza art. 15 lit “e“ din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare republicată, în cote părți indivize, în favoarea proprietarilor de apartamente situate în bl. T6, sc.A din str. Aleea Haiducului-Sibiu, după cum urmează:

 • a)  1/9 cotă parte din suprafața de 52 mp - teren de construcții identificat în CF 105842 Sibiu, nr cad 105842 situat în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. T6, sc. A, în favoarea d-nului Stroilă Ovidiu domiciliat în Sibiu, str, Aleea Haiducului nr.l, sc. A, et. 4, ap. 17;

 • b)  1/9 cotă parte din suprafața de 52 mp - teren de construcții identificat în CF 105842 Sibiu, nr cad 105842 situat în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. T6, sc. A, în favoarea d-nului Constantinescu loan domiciliat în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr.l, sc. A, et. 3, ap. 13;

 • c)  1/9 cotă parte din suprafața de 52 mp - teren de construcții identificat în CF 105842 Sibiu, nr cad 105842 situat în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. T6, sc. A, în favoarea d-nei Miruțiu Georgeta Eugenia, domiciliată în Sibiu, str. Aicea Haiducului nr.l, sc. A, et. 2, ap. 9;

 • d)  1/9 cotă parte din suprafața de 52 mp - teren de construcții identificat în CF 105842 Sibiu, nr cad 105842 situat în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. T6, sc. A, în favoarea d-nului Banu Horia loan și d-nei Banu Marioara, domiciliați în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr.l, sc. A, et. 2, ap. 12;

 • e)  1/9 cotă parte din suprafața de 52 mp - teren de construcții identificat în CF 105842 Sibiu, nr cad 105842 situat în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. T6, sc. A, în favoarea d-nului Opriș Cornel și d-nei Opriș Simona Monica, domiciliați în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr.l, sc. A, et. 1, ap. 5;

 • f)  1/9 cotă parte din suprafața de 52 mp - teren de construcții identificat în CF 105842 Sibiu, nr cad 105842 situat în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. T6, sc. A, în favoarea d-nei Dobrotă Teonia Dorina, domiciliată în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr.l, sc. A, et. 3, ap. 16;

 • g)  1/9 cotă parte din suprafața de 52 mp - teren de construcții identificat în CF 105842 Sibiu, nr cad 105842 situat în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. T6, sc. A, în favoarea d-nei Costea Siinina domiciliată în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr.l, sc. A, ap. 2;

 • h)  1/9 cotă parte din suprafața de 52 mp - teren de construcții identificat în CF 105842 Sibiu, nr cad 105842 situat în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. T6, sc. A, în favoarea d-nei Govoreanu Gheorghița domiciliată în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr.l, sc. A, parter, ap. 3;

 • i)  1/9 cotă parte din suprafața de 52 mp - teren de construcții identificat în CF 105842 Sibiu, nr cad 105842 situat în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr. 1, bl. T6, sc. A, în favoarea coproprietarilor apartamentului nr. 8, după cum urmează :

 • a.  Cota de 10/16 din cota de 1/19 în favoarea d-nei Moldovan Maria domiciliată în Sibiu, str. Aleea Haiducului nr.l, sc. A, et. 1, ap. 8 ;

 • b. Cota de 3/16 din cota de 1/9 în favoarea d-nei Mănițiu Maria domiciliată în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr. 136, bl. C, et. 2, ap. 12;

 • c.  Cota de 3/16 din cota de 1/9 în favoarea d-nului Moldovan Andrei Nicolae domiciliat în Sibiu, str. Uzinei nr. 1, sc. A, ct. 4, ap. 14 .

Art.2 - Prețul concesiunii este stabilit la valoarea de 170,2 euro/mp, stabilit conform raportului de evaluare întocmit în baza criteriilor stabilite de către Corpul Experților Tehnici din România , echivalent în lei la cursul stabilit de B.N.R. la data întocmirii contractului de concesiune.

Art.3. - Plata concesiunii se va face anual în termen de 3 ani.

Art.4.- Durata concesiunii este de 49 de ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității conccdcnte.

Art.5. - Primând Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

/Xdoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte Lerner Helniut


Contrasemnează

Secrptar Nistor borin

l,