Hotărârea nr. 111/2011

HOTĂRÂREA NR. 111 privind reglementarea juridică a imobilului – teren situat în Sibiu, str. Calea Turnişorului FN, identificat în CF 12995 Sibiu, nr top 5228/1/1/1 în suprafaţă de 7555 mp

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 111

privind reglementarea juridică a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Calea Turnișorului FN, identificat în CF 12995 Sibiu, nr top 5228/1/1/1 în suprafață de 7555 mp

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 31.03.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 17101/2011, prin care se propune reglementarea juridică a imobilului - teren situat în Sibiu, str. Calea Turnișorului FN, identificat în CF 12995 Sibiu, nr top 5228/1/1/1 în suprafață de 7555 mp,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c“,și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă radierea din Cartea Funciară a dreptului de administrare înscris în favoarea “ întreprinderii de Stat pentru Exploatarea și Industrializarea Lemnului Sibiu” țlPElL Sibiu) pentru terenul situat în Sibiu, str. Calea Turnișorului FN, identificat în CF 12995 Sibiu, nr.top 5228/1/1/1, în suprafață de 7555 mp.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte

Lerner HelmutContrasemnează Secretar Nistor Dorin