Hotărârea nr. 110/2011

HOTĂRÂREA NR. 110 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii cu Baia Populară Neptun situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 110

privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții cu Baia Populară Neptun situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Andrei Șaguna nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu. întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 17102/2011, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții cu Baia Populară Neptun situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Andrei Șaguna nr. 2,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 36 alin.(2), lit. “c”; ale art. 120 alin.(l) și alin. (2),ale art.45 alin.(3) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L- Se aprobă alipirea imobilului - curte cu baia populară, identificat în CF 110988, nr cad. 110988 ( nr top vechi 1529/1/1/1) în suprafață de 2005 mp cu imobilul - stabiliment de baie, centrală termică, grădină și grădină, identificat în CF 12976 Sibiu, nr top 1530/1,1531,1532/1 în suprafață de 716 mp, conform documentației de alipire înregistrată cu nr. 4295/2011 și recepționată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, cu stare de proprietate neschimbată, rezultând un singur corp funciar - imobil - teren de construcții cu Baia Populară Neptun, identificat cu nr cad 111624 în suprafață de 2721 mp.

Art.2. - Se aprobă inițierea procedurii pentru modificarea anexei nr.2 la H.G. nr.978/2002, după cum urmează:

  • - poz. 63 - având următoarele elemente de identificare : Imobil - teren dc construcții cu Baia Populară Neptun, situat în Sibiu, str. Andrei Șaguna nr. 2, identificat cu nr. cad. 111624 în suprafață dc 2721 mp.

  • - poz. 64 - sc radiază, motivat de faptul că se regăsește la poz. 63.

Art.3. - Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă modificarea Art. 2 Obiectul contractului din contractul de administrare nr. 112/2008 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Complex “ Baia Neptun “, care va avea următorul conținut:

Art.2. Obiectul contractului

Cedarea în administrarea Serviciului Public Complex '‘Baia Neptun” a imobilelor situate în Sibiu, str. Andrei Șaguna nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, identificate conform tabelului de mai jos;

Nr.

crt.

Denumire imobil

Elemente de identificare

Valoare

lei

1.

Clădire “Baia Neptun” cu corp clădire centrală termică

Str. Andrei Șaguna nr. 2

7.263.091,68

2.

Curți interioare -amenajare parcare

Str. Andrei Șaguna nr. 2

194.392,85

3.

Teren de construcții cu “ Baia Neptun”

Str. Andrei Șaguna nr. 2, identificat cu nr. cad _111624 în suprafață de 2721 mp

734.670,00

Art.5. - Modificările prevăzute la art. 4 se vor materializa prin încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 112/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Complex “ Baia Neptun

Art.6. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte Lerncr Ilelmut


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin