Hotărârea nr. 11/2011

HOTĂRÂREA NR.11 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unui stâlp de iluminat public pe care se vor monta - într-o formă mascată - echipamente GSM

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.ll

privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unui stâlp de iluminat public pe care se vor monta - într-o formă mascată - echipamente GSM

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 2895/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unui stâlp de iluminat public pe care se vor monta - într-o formă mascată - echipamente GSM,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.l I. lit.a din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin (I) și alin. (2) lit. “c” , ale art. 45 alin (3) precum și ale ar.123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui teren. în suprafață de 6 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. 11. Oberth # B-dul. C. Coposu -spațiul verde, în vederea amplasării unui unui stâlp de iluminat public H- 10 m, pe care se vor monta - într-o formă mascată - echipamente GSM -conform planului de situație și a memoriului tehnic anexate.

Art.2.- Durata închirierii va fi de 5 ani, începând cu dala semnării contractului., cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

Art.3 - Prețul de pornire la licitație ( valabil la data dc 01.01.2011 ) este de

o 15,55 lei/mp./lună-pentru zona I;

stabilit conform HCL 417/2010, punctul 20 „terenuri ocupate cu construcții provizorii, altele decât garaje și copertine" și care se va actualiza cu indicii de inflație prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri la cap. „ Servicii” la data organizării licitației publice.

Art.4.- Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice și instrucțiunile pentru ofertanți, care constituie anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Se aprobă constituirea comisiei pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență:

 • - Președinte- Astrid Cora Fodor- Viceprimar,

 • - Membru-Li li ana Ordean-Șef Serv. Patimoniu,

 • -  Secretar- Claudia lordănescti - Serv. Juridic,

 • - Membru- Mariana Hașu- Direcția Fiscală.-Director,

 • - Membru- Ioana Urdea- Arhitect Șef.

Membrii supleanți:

Virgil Popa-Viceprimar,

 • -  Mariana Popescu-Serv.Patrimoniu,

 • -   Rațiu Rodica-Direcția Arhitect Șef,

Art.6 --Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în următoarea componență:

președinte - Dorin Nistor -Secretarul Municipiului Sibiu

 • -  membru - Viorica Bândescu - director Direcția Economică

membru Ruxandra Grigorescu - Serviciul Juridic

Art.7.- Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează Secretar

Dorin Njțstor

h

.Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr._^_Ia HCL nr. H_/2011


CAIET DE SARCINI

privind închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu. în vederea amplasării unui stâlp de iluminat public pe care se vor monta - într-o formă mascată - echipamente GSM

CAP. I. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Terenul în suprafață de 6 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. H. Oberth # B-dul. C. Coposu -spațiul verde, în vederea amplasării unui unui stâlp de iluminat public IT- 10 m, pe care se vor monta - într-o formă mascată - echipamente GSM -conform planului de situație și a memoriului tehnic anexate.

Cap. II. DURATA ÎNCHIRIERII.

Durata închirierii este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

Cap. HI. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI.

 • - Amplasarea pe spațiu verde la intersecția străzilor llerman Oberth cu Corneliu Coposu, a unui stâlp pentru antene H= 10 m;

 • - Amplasarea pe stâlp a unui sistem monobloc antene UMTS;

 • - Realizarea unei împrejmuiri defensive 2mx2 m, cu interiorul prevăzut cu platformă de beton, în care să fie inclus și stâlpul;

 • - Pe platforma de beton se va monta o ramă universală,

 • - Amplasarea unui Minishelter dublu pe rama universală;

 • - Amplasarea a 6 echipamente RRU și a două cabinete RBS 6601 în Minishelter-ul dublu;

 • - Se prevăd două trasee FO;

 • - Amplasamentul se va masca cu un gard viu;

 • - Instalația de alimentare cu energie electrică;

 • - Instalația de legare la pământ a echipamentelor.

Amplasarea în teren a stâlpului de iluminat, public se va face în așa fel încât să asigure circulația în zonă.

Racordarea la rețeaua de energie electrică, dacă este cazul, cade în sarcina chiriașului.

Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Prețul de pornire la licitație ( valabil la data de 01.01.2011 ) este de

o 15,55 lei/inp./lună- pentru zona 1;

stabilit conform HCL 417/2010, punctul 20 „terenuri ocupate cu construcții provizorii, altele decât garaje și copertine"

 • 4.2. Prețul de pornire la licitație va fi indexat până la data organizării licitației.

 • 4.3. Prețul închirierii licitat va fi indexat trimestrial cu rata inflației, prevăzut în Buletinul Statistic de prețuri la capitolul “Servicii”, fără a fi necesar acorul explicit al părților contractante.

....... h-.ium iKiwptLidiw ouiigatmor de plata se vor stabili prin contractul de închiriere

 • 4.5. Plata chiriei se va face lunar, anticipat, până la data de 25 a fiecărei luni.

 • 4.6. Pentru fiecare zi de întârziere după data de 25 a lunii anterioare, se vor percepe penalității în valoare de 1 % pe zi, pentru fiecare zi de întârziere calculată la valoarea chiriei.

Cap.V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.P închirierea poate înceta îninte de expirarea duratei stabilite prin contract, prin acordul scris al părților.

 • 5.2. închirierea încetează de drept la expirarea duratei stipulată în prezentul contract.

5.3 In cazul neprelungirii contractului, chiriașul arc obligația să predea bunul care a făcut obiectul contractului și cele care au rezultat în urma investițiilor comune prevăzute în autorizația de construire, gratuit și liber de orice sarcini. în termen de 15 zile de la încetarea contractului. în caz de nerespectare a acestei obligații, proprietarul are dreptul de a proceda la eliberarea terenului închinat, pe cheltuiala chiriașului, cu obligația chiriașului la plata daunelor interese în cuantum de 50 lei/zi de întârziere de la data încetării contractului până la data eliberării efective a terenului construit, pe bază de proces verbal.

 • 5.4. în situația în care pentru nevoi de interes obștesc terenul închiriat va fi destinat altor scopuri (construcții, amenajări edilitare, etc.) contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către proprietar după înștiințarea chiriașului cu 60 de zile înainte.

 • 5.5. Neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către chiriaș atrage rezilierea de plin drept a contractului fără a fi necesară punerea în întârziere, fără alte formalități prealabile și fără intervenția instanțelor de judecată (pact comisoriu expres de grad IV). încetarea contractului nu stinge obligațiile de plată ale debitorului scadente la data încetării contractului.

CAP. VI. CONTROLUL

Controlul general al respectării de către chiriaș al caietului de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectuaează de către părți și de către organele abilitate de lege.

CAP VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR.

Litigiile de orice fel apărute între părțile contractante în cursul derulării contractului sunt de competența instanțelor judecătorești, dacă nu pot fi rezovate pe cale amiabilă între părți.

CAP.VIII. DISPOZIȚII FINALE.

 • 8.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

 • 8.2. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de închiriere.

 • 8.3. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, în valoare de 300 de lei.

 • 8.4. Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în sumă de 300 lei și garanția de participare în valoare de 500 lei.

 • 8.5. Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care la au față de bugetul local, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa 8a licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a) au debite față de Municipiul Sibiu, Direcția Generală a Finanțelor Publice;

 • b) sunt în litigii cu Municipiul Sibiu;

 • c) au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Municipiul Sibiu; revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți. In acest caz. ofertanților li se va înapoia în termen de cinci zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

 • 8.7, Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu, în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contesațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

 • 8.8. Subânchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a terenurilor închiriate sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANT!

>                                                                                                        J

Licitația se va desfășura în data de ..........................., la sediul Primăriei Municipiului

Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2.

înscrierea la licitație se va face în perioada............................inclusiv, între orele 8,00 și

14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr.2.

In vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească:

 • - garanția de participare la licitație, în sumă 500 lei în contul RO22TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.

 • - caietul de sarcini aferent licitației, inclusiv toate documentele necesare licitației în sumă de 300 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

 • - Taxa de participare la licitație de 300 lei în contul R058TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

Prețul de pornire la licitație ( valabil la data de 01.01.2011) este de

® 15,55 lei/mp./lună-pentru zona I;

stabilit conform HCL 417/2010, punctul 20 „terenuri ocupate cu construcții provizorii, altele decât garaje și copertine",preț ce se indexează la data organizării licitației publice, iar pasul de strigare va fi de minim 1,00 lei/mp.

Ofertanții vor depune la sediul Primăriei Municipiului Sibiu două plicuri închise și sigilate , unul exterior și unul interior care vor conține

 • - plicul exterior va cuprinde plicul interior (care conține oferta de preț ) și următoarele documente :

Copie xerox după:

pentru persoane juridice

 • - act constitutiv a) societății (statut/ contract. ), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 • - ultimul bilanț contabil vizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice, raportarea semestrială și ultima balanță de verificare

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Municipiul Sibiu

 • -  certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de: 1) Direcția Generală a Finanțelor Publice și 2) Municipiul Sibiu. Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală.

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împutermeiții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

 • - actul de identitate

 • -  copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Municipiul Sibiu

actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • -  certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de: 1) Direcția Generală a Finanțelor Publice și 2) Municipiul Sibiu. Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală

NOTA : Secretarul comisiei de licitație va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte, din care să rezulte în mod expres că ofertantul nu se află în litigiu cu Municipiul Sibiu.

Referatul va fi semnat de către cel care l-a redactat împreună cu șeful Serviciului juridic.

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

Se începe licitația parcurgând următoarele etape:

1 - se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, a caietului de sarcini și a documentației pentru licitație

 • 2-  se verifică identitatea ofertanților pe baza buletinului de identitate/ cărții de identitate/ adeverinței

 • 3- se trece la supralicitarea directă

 • 4- supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează

 • 5- amplasamentele se adjudecă acelui ofertant care oferă cel mai mare preț peste prețul de strigare.

 • 6- Comisia de organizare și desfășurare a licitației va încheia un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare.

 • 7- în cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți 2 prticipanți , se așteaptă o oră după care licitația se amână.

 • 7 1.- De asemenea, în cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, este înscris un singur ofertant licitația se amână.

  • 7.2.- în ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, amplasamentele vor fi atribuite acestuia în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

 • 8 - Contractul de închiriere se va încheia în termen de maxim 30 zile de la data adjudecării.

 • 9. - Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea amplasamentelor pentru o nouă licitație.

 • 10. - Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de închiriere din garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține cuantumul chiriei pe două luni , restituinu-se diferența dacă este cazul.

 • 11. - Nu se pot înscrie la licitație persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Municipiul Sibiu.

 • 12. - Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

  Președinte Klein Hans


Contrasemnează

Secretar

INistor Dorin