Hotărârea nr. 109/2011

HOTĂRÂREA NR. 109 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 50 mp din acte ( 54 mp suprafaţa măsurată ), situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor şi str. Ceaikovski, din partea d-nului Govoreanu Dumitru şi a d-nei Govoreanu Elena Daniela

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 109

privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 50 mp din acte (54 mp suprafața măsurată ), situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor și str. Ceaikovski, din partea d-nului Govoreanu Dumitru și a d-nei Govoreanu Elena Daniela

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 17096/2011. privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donației unui imobil - teren în suprafață de 50 mp din acte ( 54 mp suprafața măsurată ), situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor și str. Ceaikovski, din partea d-nului Govoreanu Dumitru și a d-nei Govoreanu Elena Daniela,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 7 lit. .”d ” din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 1011-1013 Cod Civil,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(l), art. 121 alin. (3), și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acceptă donația imobilului - teren identificat în CF nr. 107878 Sibiu, nr top/cad 5649/6/2, in suprafața totala de 50 mp din acte ( 54 mp suprafața măsurată - conform documentației înregistrată cu nr. 191/19.02.2009 și recepționată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu) situat în Sibiu • zona cuprinsă între str. Salcâmilor și str. Ceaikovski, ce va avea destinația : drum.

Art.2. Cheltuielile necesare pentru întocmirea formalităților privind încheierea actului autentic ce urmează a materializa transferul dreptului real, având in vedere caracterul gratuit al actului translativ de proprietate vor fi suportate de către donatori, respectiv d-nul Govoreanu Dumitru domiciliat în județul Sibiu, comuna Turnu Roșu, sat Sebeșu de Jos nr. 116 și d-na Govoreanu Elena Daniela domiciliată în județul Vîlcea, comuna Păușești, sat Barcanele .

Art.3, Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren situat administrativ in intravilanul Municipiului Sibiu, zona cuprinsă între str. Salcâmilor și str. Ceaikovski, identificat in CF nr. 107878 Sibiu, nr top/cad 5649/6/2, in suprafața totala de 50 mp din acte ( 54 mp suprafața măsurată - conform documentației înregistrată cu nr. 191/19.02.2009 și recepționată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu).

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute Ia art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze actul de donație în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte Lerner HelmutContrasemnează

O L

Nistor ÎJorin