Hotărârea nr. 108/2011

HOTĂRÂREA NR.108 privind trecerea unor construcţii – locuinţe din proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în proprietatea publică a statului (Modificată de HCL NR. 233/2011)

JUDEȚUL SIBIU


HOTĂRÂREA NR.108

privind trecerea unor construcții -locuințe din proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în proprietatea publică a statului

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011, .Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 17095/2011, prin care se propune trecerea unor construcții-locuințe din proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în proprietatea publică a statului,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile ari. art.ll alin.(l) din Legea nr.89/2008, ale Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare și art.9 din Legea nr.213/1998,

în temeiul prevederilor art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Construcțiile de locuințe aferente imobilului identificat conform anexei (nr. 1) la prezenta hotărâre trec din proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în proprietatea publică a statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a stalului conform prevederilor legii organice.

Art. 2. Construcțiile de locuințe prevăzute la art. 1, după trecerea lor în proprietate privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în vederea vânzării locuințelor către cei în drept, la cererea acestora, în condițiile legii.

Art. 3. Locuințele prevăzute la art. 2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condițiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Art. 4. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a terenurilor aferente construcțiilor de locuințe prevăzute la art. 1, identificate conform anexei (nr.2) la prezenta hotărâre

Art. 5 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri..

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte Lerner HelmutContrași

nează


Secretar

Nistor Dorin

ANEXA nr.l la IICL ur.M./...M.

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcțiilor de locuințe care se transmit din proprietatea publică a Municipiului Sibiu în proprietatea publică a statului

Președinte Lerner Hei mutNr.

Crt.

Denumirea construcției, Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite construcția

Persoana juridică la care se transmite construcția

Caracteristicile tehnice*) ale

Constructiilor/i mobilul ui

0

1

2

3

4

1

Bloc nr.4, str.Prof. loan Moga, nr.IA

Municipiul Sibiu

Statul Român

Arie desfășurată construită Adc- 4286,34 mp

Total locuințe: 78 apartamente Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate (valoare de inventar) —

3.681.168,491ei

2.

Bloc nr.2 , str. Prof.

Aurel Popajir. 1A

Municipiul Sibiu

Stalul Român

Arie desfășurată construită Adc-981,29 mp Total locuințe: 17 apartamente Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate( valoare de inventar) — 818.761,62 lei

3.

Bloc nr.52 B Șos. Alba Iul ia

Municipiul Sibiu

Statul Român

Arie desfășurată construită Adc- 1372,83 mp Total locuințe: 20 apartamente Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitatef valoare de inventar) = 1.233.195 lei

Contrasemnează

Secretar Nistor<l)orin

ANEXA nr.2 la HCL nr.

DATELE DE IDENTIFICARE a terenurilor care se transmit din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Sibiu

Președinte

Lerner HehnutNr. Crt.

Adresa terenului

Nr. Cadastral

Caracteristicile tehnice ale terenului

0

1

2

3

1.

Bloc nr.4, str.Prof. loan Moga, nr. IA

C.F.Sibiu 101880(provenita dm conversia de pe hârtie a CF nr.35937 Sibiu ) nr. cadastral 101880 nr.top.vechi 7074/5/31

Suprafața --2469 mp

2.

Bloc nr.2 , str. Prof.

Aurel Popa,nr.IA

C.F.Sibiu 103553(provenita din conversia dc pe hârtie a CF nr. 13964 a Sibiu ) nr. cadastral 103553 nr.top.vechi 7074/5/36

Suprafața ==434 mp

3.

Bloc nr.52 B

Șos. Alba lulia

C.F.Sibiu 103496(provenita din conversia dc pe hârtie a CF nr. 6468 Turnișor ) nr. cadastral 103496 nr.top.vechi 180/1/2

Suprafața = 682 mp

Contrași

Sec


inează tar

NistoV/Dorin