Hotărârea nr. 107/2011

HOTĂRÂREA NR. 107 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A pe care sunt edificate bl. 4A şi bl. 4B

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 107

privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA pe care sunt edificate bl. 4A și bl.

4B

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 17104/2011, prin care se propune reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA pe care sunt edificate bl. 4A și bl. 4B ,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 4 și ale art. 5 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c"„ ale art. 121 alin.(l) și (2), precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA, identificat în CF 102988 Sibiu ( provenită din conversia de pe hârtie a CF 13964a Sibiu ), nr. cad 102988 în suprafață de 2502 mp.

Art.2. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren de construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. IA, identificat în CF 102988 Sibiu ( provenită din conversia dc pe hârtie a CF 13964a Sibiu ), nr. cad 102988 în suprafață de 2502 mp, în trei nr. cadastrale noi, cu stare de proprietate neschimbată, respectiv domeniul privat al Municipiului Sibiu și menținerea proprietății Statului Român asupra construcțiilor existente - bl. 4A și bl. 4B, conform documentației tehnico - juridică înregistrată cu nr. 5041/01.02.2011 și recepționată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu :

  • - nr. cadastral 111465 - cad. vechi 102988/1 - teren de construcții aferent blocului nr. 4A (o scară cu 17 apartamente - proprietatea Statului Român ) în suprafață dc 481 mp;

  • - nr. cadastral 111466 - cad. Vechi 102988/2 - teren de construcții aferent blocului nr. 4B (2 scări cu 44 apartamente - proprietatea Statului Român) în suprafață de 1066 mp;

  • - nr. cadastral 111467 - cad. Vechi 102988/3 - teren de construcții în suprafață de 955 mp.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

fi

Președinte Lerner llelmut


Contrasemnează Secr jtar NistorjDorin