Hotărârea nr. 106/2011

HOTĂRÂREA NR.106 privind aprobarea scutirii Forumului Democrat al Germanilor – Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. E.A.Bieltz nr. 69

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.106

privind aprobarea scutirii Forumului Democrat al Germanilor - Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. E.A.Bieltz nr. 69

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 18812/2011 întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu prin care se propune aprobarea scutirii Forumului Democrat al Germanilor - Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. E.A.Bieltz nr. 69,

Având în vedere faptul că imobilul menționat mai sus este destinat unei activități social-umanitare,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 250 alin.l pct.19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat administrativ în Sibiu, str. E.A. Bieltz nr. 69, proprietatea Forumului Democrat al Germanilor, pe perioada 01.04.2011 - 31.12.2011, în sumă de 456 lei.

Art2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte Lerner Helmut


Contrasemnează

Secretar

NistodiDorin