Hotărârea nr. 105/2011

HOTĂRÂREA NR.105 privind interzicerea amplasării panourilor de publicitate pe stâlpii proprietate publică ai Municipiului Sibiu sau pe stâlpii proprietate privată ai altor persoane juridice situaţi pe domeniul public al Municipiului Sibiu precum şi dezafectarea panourilor existente

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.105

privind interzicerea amplasării panourilor de publicitate pe stâlpii proprietate publică ai Municipiului Sibiu sau pe stâlpii proprietate privată ai altor persoane juridice situați pe domeniul public al Municipiului Sibiu precum și dezafectarea panourilor existente

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 14156/2011 prin care Serviciul Patrimoniu propune interzicerea amplasării panourilor de publicitate pe stâlpii proprietate publică ai Municipiului Sibiu sau pe stâlpii proprietate privată ai altor persoane juridice situați pe domeniul public al Municipiului Sibiu precum și dezafectarea panourilor existente,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin.l lit.a din Legea nr. 213/1998 și ale art.6 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul prevederilor art. 36 alin,2 lit.c, art. 45 și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se interzice, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, amplasarea de panouri publicitare pe stâlpii proprietate publică a Municipiului Sibiu sau pe stâlpii proprietate privată a altor persoane juridice situați pe domeniul public al Municipiului Sibiu.

Art.2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până cel mai târziu la data de 30.09.2011, proprietarii panourilor publicitare amplasate pe stâlpii proprietatea publică a Municipiului Sibiu sau proprietatea privată a altor persoane juridice situați pe domeniul public al Municipiului Sibiu au obligația de a le înlătura prin grija proprie.

Art.3. în situația nerespectârii prevederilor art.2, începând cu data de 01.10.2011, panourile publicitare amplasate pe stâlpii proprietatea publică a Municipiului Sibiu sau proprietatea privată a altor persoane juridice situați pe domeniul public al Municipiului Sibiu care nu au fost ridicate, se consideră a fi bunuri abandonate pe domeniul public și se va proceda la ridicarea acestora prin intermediul Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Sibiu, fără a mai fi necesară o altă procedură de somare a proprietarilor panourilor.

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 215/2001, republicată, iar Primarul Municipiului Sibiu, prin Direcția Tehnică și Serviciul Patrimoniu, va asigura executarea acesteia.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte Lerner Helmut

ContrasemneazăSecretar

Nistor Dorin