Hotărârea nr. 104/2011

HOTARAREA NR. 104 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2001

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 104 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2001

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 15845/2011 prin care Serviciul Public de Cadastru și Agricultură în Construcții propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local ai Municipiului Sibiu nr.210/2001, pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice , comerț și transport în Municipiul Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.76, alin.l, lit.b din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor, ale art.2, alin.2 și art.3 din O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor,

In temeiul prevederilor ari.36, alin.2, lit.d, alin.6 lit.a, pct.7 și 11, precum și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se completează articolul 23, punctul A (PERSOANE FIZICE) din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2001, pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice , comerț și transport în municipiul Sibiu, cu litera b1), care va avea următorul cuprins:

“b1) încălcarea prevederilor art.3, lit.i se sancționează cu amendă de la 100 la 200 lei.”

Art.2. Se modifică articolul 23, punctul A (PERSOANE JURIDICE) din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2001, pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice , comerț și transport în municipiul Sibiu, urmând ca litera i) al acestuia să aibă următorul cuprins:

“i) încălcarea prevederilor art.l, lit.d, f și g se sancționează cu amendă de la 200 la 300 lei, iar încălcarea prevederilor art.3, lit.i cu amendă de la 300 la 400 Iei”.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte Lerner HelmutContrasem nează

Secretar Nistorjworin