Hotărârea nr. 103/2011

HOTĂRÂREA NR.103 privind preluarea de către S.C. Pieţe Sibiu S.A. a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu (Completată de HCL NR. 242/2011, modificată de HCL NR. 75/2012, modificată și completată de HCL NR. 235/2012, consultați și HCL NR. 226/2015)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR.103

privind preluarea de către S.C. Piețe Sibiu S.A. a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al

Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 16672/2011 prin care Serviciul Juridic propune preluarea de către S.C. Piețe Sibiu S.A. a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002,

In temeiul art. 36 alin.2 lit.c și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. începând cu data de 1 aprilie 2011, activitatea și operațiunile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu, se vor desfășura în condițiile legii și vor fi preluate de S.C. Piețe Sibiu S.A.

Art.2. (1) Toate mijloacele fixe care au fost folosite în scopul desfășurării activității de ridicare, transport, depozitare și supraveghere vor fi transferate, fără plată, în proprietatea Municipiului Sibiu și în concesiune la S.C. Piețe Sibiu S.A., conform anexelor nr.l și 2 în valoare totală de 420.869,65 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) în sensul celor prevăzute la alin.l al acestui articol, se va modifica, în mod corespunzător, obiectul și redevența contractului de concesiune nr. 133097/104/29.10.2010 modificat prin actul adițional 106/2010 încheiat între S.C. Piețe Sibiu S.A. și Municipiul Sibiu. Redevența aferentă bunurilor cuprinse în anexele nr. 1 și 2 este de minim 9033,1 lei/an și se va achita începând cu data preluării acestora de către S.C. Piețe Sibiu S.A., pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

 • (3) Urmare analizei veniturilor și cheltuielilor realizate din această activitate, la 6 luni de la exploatare, Consiliul Local va analiza cuantumul redevenței, după caz.

Art.3. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Tarifele pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare reprezintă taxă specială care va fi încasată de către S.C. Piețe Sibiu S.A. în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de operațiunile de ridicare, transport și depozitare.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Sibiu în vederea încheierii și semnării actului adițional la contractul de concesiune nr. 133097/104/29.10.2010 modificat prin actul adițional 106/2010 încheiat între SC. Piețe Sibiu S.A. și Municipiul Sibiu.

Art.6. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 394/2008 și H.C.L. nr. 339/2010 având același obiect de reglementare.

Art.7. Primarul Municipiului Sibiu, directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu și directorul S.C. Piețe Sibiu S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte

Lerner HelmutContrasemnează

Secretar

Nistor/a>orin

Anexa nr. I la HCL nr.      /2011

BIROU RIDICĂRI AUTO -MIJLOACE FIXE-


Nr crt

Denumire mijloc fix

Nr buc

Preț unitar

Valoare

1

VEHICUL RIDICARE ȘI TRANSPORT MAȘINI

1

362.356,57

362.356,57

2

CONTAINER ABC 103 SERIA 1383

1

18.088,00

18.088,00

3

COPERTINĂ BIROU RIDICĂRI AUTO

1

13.601,70

13.601,70

4

PRELATĂ PENTRU COPERTINĂ

2

1.984,00

3.968,00

5

STÂLPI INDICATORI

13

116,62

1.516,06

TOTAL

_____

399.530,33

Contrasemnează

Secretar

Nistorflborin

BIROU RIDICĂRI AUTO

-OBIECTE DE INVENTAR-


Nr crt.

Denumire obiect inventar

Nr buc

Preț unitar

Valoare

1

CHINGĂ + CRICHET PTR ANCORARE

2

1.622,09

3.244,18

2

CHINGĂ ANCORARE

2

75,01

150,02

3

CHINGĂ ANCORARE 2 M

6

426,02

2.556,12

4

CHINGĂ ANCORARE 1.8 M

6

426,02

2.556,12

5

CRIC 2 f 0

1

155,00

155,00

6

DECALEMITRU

1

80,00

80,00

7

DISPOZITIV PRINDERE ROATĂ

4

1.790,95

7.163,80

8

SISTEM DE MONITORIZARE

3

1.796,90

5.390,70

9

TRUSĂ SANITARĂ AUTO PORTOCALIE

1

43,38

43,38

TOTAL_____________________

21.339,32

Contrasemnează Secretar

Nistol Dorin

Județul Sibiu


Anexa nr. 3 la HCL nr. 103/2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Regulament

privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al Municipiului Sibiu,

Secțiunea I. Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește regulile legate de activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu.

Sancțiunea contravențională complementară de ridicare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu, poate fi aplicată următoarelor categorii de autovehicule și vehicule:

 • (1) autovehiculele și vehiculele de orice fel oprite sau staționate în zone nepermise în conformitate cu O.U.G. 195 / 2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice și a H.G. nr. 1.391 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței , de. Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Pentru aceste categorii de autovehicule și vehicule de orice fel competența de a constata și aplica sancțiuni contravenționale aparține agenților constatatori din cadrul Serviciului de Politie Rutieră.

»

2) a) autovehiculele și vehiculele de orice fel oprite sau staționate:

pe trotuare;

 • -  pe alveole, peluze, rigole și insule de dirijare a tarficului;

 • -  pe pistele amenajate pentru circulația pietonilor, bicicletelor și rolelor;

 • -  în parcuri;

 • -  în zone pietonale;

 • -  pe zone verzi;

 • -  în stațiile destinate transportului public dc călători și în stațiile taxi;

 • -  în locurile special amenajate autovehiculelor pentru persoanele cu handicap și alte locuri de parcare exclusive;

 • -  în dreptul hidranților;

 • b) autovehiculele și vehiculele de orice fel parcate mai mult de 24 h în parcările publice administrate de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, fără tichet de parcare corespunzător sau abonament, autovehiculele și vehiculele de orice fel parcate pe două sau mai multe locuri de parcare precum și autovehiculele și vehiculele de orice fel parcate în parcările amenajate fără respectarea semnificației indicatorului adițional;

 • c) autovehiculele și vehiculele de orice fel expuse în scopuri comerciale în alte spații decât cele special amenajate în acest sens, pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu;

 • d) rulote, remorci, platforme, utilaje de orice fel oprite sau staționate în alte spații spații decât cele special amenjate;

 • e) autovehiculele și vehiculele de orice fel care blochează sau limitează accesul în zona pietonală, parcări publice, parcări biciclete, instituții publice, școli, biserici, spitale, piețe, târguri, oboare și proprietățile alăturate drumurilor publice;

 • f) autovehiculele și vehiculele de orice fel care circulă sau staționează în perimetrul incintelor instituțiilor de învățământ de stat;

 • g) autovehiculele și vehiculele de orice fel parcate în parcări amenajate fără plată mai mult de 24 h.

 • h) autovehiculele și vehiculele de orice fel care circulă sau staționează în zona limitată și semnalizată pentru organizări sau executări de lucrări pe domeniul public (marcări, montare mobilier urban sau indicatoare, lucrări de infrastructură, pavări, asfaltări, întreținere, lucrări de intervenție, salubrizare, deszăpezire, etc.)

Pentru categoriile de autovehicule și vehicule de orice fel prevăzute la aliniatul 2 competența de a constata și aplica sancțiuni contravenționale aparține agenților constatatori împuterniciți ai Primarului Municipiului Sibiu.

Art. 2. Autovehiculele și vehiculele de orice fel aflate în situațiile de mai sus sunt supuse ridicării, transportării și depozitării în spații special amenajate până la eliberarea acestora proprietarilor.

Secțiunea II. Reguli generale privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel în municipiul Sibiu

Art. 3. (1) Activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate ncregulamentar în municipiul Sibiu se desfășoară în condițiile legii de către S.C. Piețe Sibiu S.A numai pe baza solicitărilor făcute de către agenții constatatori ai S.C. Piețe Sibiu S.A, Poliției Locale Sibiu, Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului sau ai agenților de circulație.

 • (2) . Operațiunea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel oprite sau staționate neregulamentar în municipiul Sibiu va fi coordonată de SC. Piețe Sibiu S.A.

 • (3) Operațiunea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel se realizează numai pe baza Dispoziției scrise de ridicare, întocmită de agentul constatator prin care s-a dispus ridicarea vehiculelor sau remorcilor.

 • (4) După dispunerea de către agentul constatator a măsurii de ridicare, se va completa un proces verbal de ridicare al vehicului ce va fi semnat de către agentul constatator și un martor asistent.

 • (5) Procesul verbal de ridicare al vchicului va cuprinde în mod obligatoriu:

 • - organul constatator;

 • - data, locul și ora unde este încheiat;

 • - descrierea faptei;

 • - marca, modelul, culoarea și numărul de înmatriculare al autovehiculului;

 • - locul și starea fizică a autovehiculului ( avarii existente, zgârieturi, geamuri deschise, etc..), bunurile aflate la vedere;

 • - valoarea cheltuielilor prilejuite de ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului;

 • - identificarea conducătorului auto sau a proprietarului, utilizatorului sau deținătorului legal ( date care vor fi completate uterior).

Art.4. (1) Agentul constatator va fotografia vehiculul înainte și după ridicare.

 • (2)  Operațiunea de ridicare și transportare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel se va realiza de către S.C. Piețe Sibiu S.A. cu autovehicule special destinate acestui tip de activitate care corespund din punct de vedere tehnic și estetic circulației pe drumurile publice.

 • (3) întreaga operațiune de ridicare și transportare a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel va fi înregistrată video.

Art.5. După ridicarea autovehiculului se va comunica telefonic în cel mai scurt timp posibil, la numărul de telefon unic 112 - Dispeceratul Biroului Poliției Rutiere Sibiu, numărul de înmatriculare al vehiculului ridicat ( dacă există ), date suplimentare despre autovehicul, locul de unde acesta a fost ridicat și locul unde este depozitat.

Art. 6. (1) Transportul autovehiculelor și vehiculelor de orice fel la locul de depozitare ( spațiul de depozitare - S.C.Tursib S.A Sibiu), se va efectua în condiții de siguranță, astfel încât să nu se producă nici un eveniment rutier, să se asigure integritatea autovehiculelor în timpul operațiunilor de ridicare, transport și depozitare.

(2) în situația în care a fost întocmit procesul verbal de ridicare a autovehiculului, a fost încheiată acțiunea de ridicare a acestuia ( urcarea pc platformă) și în acel moment, contravenientul se prezintă la autovehicul, autovehiculul de transport se va deplasa până la spațiul de depozitare, unde contravenientul va fi obligat să achite toate cheltuielile ocazionate de operațiunea de ridicare, transport, depozitare.

Art. 7. Eliberarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel de la locul de depozitare va avea loc în intervalul orar 06-22 si se va efectua de către o persoană desemnată în acest sens, numai proprietarului sau împuternicitului acestuia, pe bază de proces verbal de restituire, după ce se prezintă:

 • - dovada calității de proprietar sau deținător legal al autovehiculului ( carte de identitate a autovehiculului sau certificat de înmatriculare și act de identitate al proprietarului sau împuternicitului, iar în cazul persoanelor juridice copia certificatului de înregistrare);

 • -  dovada achitării integrale a sumelor cu titlu de tarif de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor, stabilite în acest sens.

Art. 8. în cazul nerevendicării vehiculelor ridicate și depozitate. în termen de 30 de zile de la data întocmirii procesului verbal de ridicare se vor aplica prevederile Legii nr. 421 / 2002 privind regimul juridic al vehiculelor Iară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale și a normelor de aplicare a acesteia.

Secțiunea III. Tarife pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare

Art.9 (1) Tariful de ridicare pentru autovehicul / vehicul de orice fel 150 lei, inclusiv T.V.A

 • (2) Tariful de transport pentru autovehicul / vehicul de orice fel 150 lei, inclusiv T.V.A.

 • (3) Tariful de depozitare pentru autovehicul / vehicul de orice fel 200 lei / zi, inclusiv T.V.A.

Tariful pentru depozitare se calculează pe zile, nefracționat, începând cu momentul depozitării.

 • (4) Tarifele pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare reprezintă o taxă specială care va fi încasată de S.C.Piețe Sibiu S.A în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate cu operațiunea de ridicare, transport și depozitare.

Secțiunea IV. Contravenții și Sancțiuni

Art. 10 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

 • a)  expunerea în scopuri comerciale a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel, în alte spații decât cele special amenajate în acest sens, pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu;

 • b) circulația sau staționarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel pe alveole, rigole sau insule de dirijare a traficului;

 • c) oprirea sau staționarea în stații destinate transportului public de călători a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel, cu excepția celor autorizate;

 • d) oprirea sau staționarea rulotelor, remorcilor, platformelor și utilajelor de orice fel în alte spații decât cele special amenajate;

c) circulația sau staționarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel pe pistele amenajate pentru circulația pietonilor, bicicletelor și rolelor;

 • f)  oprirea sau staționarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel în dreptul hidrantilor;

 • g) parcarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel în parcări amenajate fără plată, mai mult de 24 h, după afișarea somației pe parbrizul mașinii.

 • h) circulația sau staționarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel în zona limitată și semnalizată pentru organizări sau executări de lucrări pe domeniul public (marcări, montare mobilier urban sau indicatoare, lucrări de infrastructură, pavări, asfaltări, întreținere, etc.)

 • i) parcarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel pe două sau mai multe locuri de parcare, precum și parcarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel în parcările amenajate fără respectarea semnificației indicatorului adițional.

»

Art. 11 încălcarea prevederilor ari. 10 din prezentul Regulament se sancționează după cum urmează:

Pentru persoane fizice:

 • a) încălcarea prevederilor art. 10 litera a, d, h și i se sancționează cu amendă contravențională de la 300 - 500 lei;

 • b) încălcarea prevederilor art. 10 litera b se sancționează cu amendă contravențională de la 150 - 300 lei;

 • c) încălcarea prevederilor art. 10 litera c, e, f și g se sancționează cu amendă contravențională de la 100 - 200 lei;

Pentru persoane juridice:

 • d) încălcarea prevederilor art. 10 litera a, d, h și i se sancționează cu amendă contravențională de la 300 - 500 lei.

 • e) încălcarea prevederilor art. 10 litera b se sancționează cu amendă contravențională de Ia 400 - 600 lei;

 • f) încălcarea prevederilor art. 10 litera c, e, f și g se sancționează cu amendă contravențională de la 400 - 600 lei;

Art.12 Sancțiunile contravenționale stabilite în prezentul Regulament se constată prin procese-verbale de constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale care se pot aplica contravenienților, persoane fizice ori juridice.

Art. 13 (1) Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitații faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul dc exercitare a caii de atac și organul la care se depune plângerea.

(2). Contravenientul poate achita pe loc sau în termen dc cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre, agentul constatator tăcând mențiune despre această posibilitate în procesul verbal.

Art. 14 Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către agenți constatatori împuterniciți ai Primarului Municipiului Sibiu.

Art. 15 Prezentul regulament se completează cu dispozițiile O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Președinte

Lerner Helmut

Contrasemnează Secretar Nistor Etorin

rin