Hotărârea nr. 102/2011

HOTĂRÂREA NR. 102 privind încheierea unui act adiţional la contractul de management al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 102 privind încheierea unui act adițional la contractul de management al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011,

Analizând raportul nr. 18810/2011 prin care Serviciul Resurse Umane propune împuternicirea d-lui Klaus Wcrner lohannis, în calitate de primar al Municipiului Sibiu, pentru încheierea unui act adițional la contractul de management perfectat cu dl. Mihuț Alexandru, manager al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin.l din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se împuternicește domnul Klaus Wcrner lohannis, în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, pentru încheierea unui act adițional la contractul de management perfectat cu dl. Mihuț Alexandru, în calitate de manager al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

A

Contrasemnează

Secretar

Nistor fâorin


Președinte Lerner Helmut $5^

Județul Sibiu

Consiliul Loca! al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. /2(ll 1


ACT ADIȚIONAL la Contractul de management al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu nr.157419/10.12.2010

Părțile contractante:

1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu, reprezentat prin domnul Klaus Werncr lohannis, Primar al Municipiului Sibiu, împuternicit de Consiliul Loca] al Municipiului Sibiu, prin H.C.L. nr., pe de o parte,

Și

2. Domnul Ec.Mihuț Alexandru, în calitate de manager al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Ghcorghe Barițiu, nr. 1-3, județul Sibiu, pe de altă parte,

Au convenit următoarele:

în conformitate cu prevederile art.l alin.(l) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

Aplicând prevederile legale menționate mai sus, salariul de bază lunar brut al domnului Mihuț Alexandru, în calitate de manager al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, pentru anul 2011, va fi lei.

Celelalte prevederi din Contractul de management al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, înregistrat sub nr.157419/10.12.2010, rămân în vigoare.

încheiat azi__._ .. .2011, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

P R I M A R U L MUN. SIBIU

MANAGERContrasemnează

Secretar Nistor/Dorin