Hotărârea nr. 101/2011

HOTĂRÂREA NR._101 privind încheierea de acte adiţionale de stabilire, pe anul 2011, a remuneraţiei directorilor Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casei de Cultură a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 101

privind încheierea de acte adiționale de stabilire, pe anul 2011, a remunerației directorilor Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și Casei de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011, Analizând raportul nr. 18807/2011 prin care Serviciul Resurse Umane propune împuternicirea d-lui Klaus Wemcr lohannis, în calitate de primar al Municipiului Sibiu, pentm încheierea de acte adiționale la contractele de management perfectate cu dl. Chiriac Constantin, director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și cu dl. Dragoman loan Ovidiu, director al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, în sensul stabilirii remunerației acestora, pe anul 2011,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificări le și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se împuternicește domnul Klaus Werner lohannis, în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, pentru încheierea de acte adiționale la contractele de management perfectate cu dl. Chiriac Constantin , director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și cu dl. Dragoman loan Ovidiu, director al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, în sensul stabilirii remunerației acestora pe anul 2011, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte

Lerner HelmutContrasemnează Secretar Nistor Dorin

•Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l Ia HCL nr. /2011


ACT ADIȚIONAL la Contractul-cadru privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu aprobat prin HCL nr.96/2009

Părțile contractante:

1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu, reprezentat prin domnul Klaus Werner lohannis, Primar al Municipiului Sibiu și ordonator principal de credite, împuternicit de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin H.C.L. nr., denumit în continuare autoritate,

Și

2. Domnul, în calitate de director/director general al _   _          ,

domiciliat în localitatea , str.     . nr. ____, ap.___, jud.________, posesor al

actului de identitate serie____, nr.            eliberat de____________, la data de_______   __, născut la

data de _, având CNP............., denumit în continuare manager,

Au convenit următoarele:

în conformitate cu prevederile ari. 1 alin.(l) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizatiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.

Aplicând prevederile legale menționate mai sus, remunerația lunară a d-nului în calitate de manager al pentru anul 2011, va fi aceea de __lei.

Celelalte prevederi din Contractul privind managementul ____       , înregistrat

sub nr. rămân în vigoare.

încheiat azi.     .2011, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

P R I M A R U L

MANAGER


MUN. SIBIU


Contrasemnează tar )orin

Secrf

Niston