Hotărârea nr. 100/2011

HOTĂRÂREA NR. 100 pentru încheierea de acte adiţionale, privind programul minimal anual şi obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2011, la contractele de management ale directorilor Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casei de Cultură a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIU. LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 100

pentru încheierea de acte adiționale, privind programul minimal anual și obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2011, la contractele de management ale directorilor Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și Casei de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011, Analizând raportul nr. 18805/2011 prin care Serviciul Resurse Umane propune împuternicirea d-lui Klaus Wcmer lohannis, în calitate de primar al Municipiului Sibiu, pentru încheierea de acte adiționale la contractele de management perfectate cu dl. Chiriac Constantin, director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și cu dl. Dragoman loan Ovidiu, director al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu privire la programul minimal anual și obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2011,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin.l și 2 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 1301/2009,

în temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se împuternicește domnul Klaus Werner lohannis, în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, pentru încheierea de acte adiționale la contractele de management perfectate cu dl. Chiriac Constantin , director general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și cu dl. Dragoman loan Ovidiu, director al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, acte adiționale care vor cuprinde programul minimal anual și obiectivele și criteriile de performanță, aprobate de autoritate, pentru anul 2011.

Adoptată în Sibiu la data de 31.03.2011

Președinte

Lerner HclmutContrasemnează Secre ar Nistor Dorin

ar orin