Hotărârea nr. 1/2011

HOTĂRÂREA NR.1 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.l

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2011

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3689/2011 și raportul nr. 5167/2011 prin care Primarul Municipiului Sibiu propune aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu, a listei de investiții și a bugetelor și listelor de investiții pentru instituțiile și serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru anul 2011,

Având în vedere adresa nr. 889/26.01.2011 a Consiliului Județean Sibiu și Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286 /2010,

Văzând rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l(l)Se aprobă bugetul local al municipiului Sibiu, lista de investiții, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii pentru aparatul propriu al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexelor 1-11.

  • (2) Se aprobă bugetul și lista de investiții din împrumuturi externe, conform anexelor 12-13.

  • (3) Se aprobă lista de investiții a S.C. Apă Canal S.A., conform anexei 283.

  • (4) Se aprobă prognoza bugetului Consiliului Local pentru perioada 2012-2014, conform anexei 14.

  • (5) Se aprobă bugetul centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe secțiuni de funcționare și dezvoltare, conform anexei 291.

Art.2 (1) Se aprobă lista de investiții finanțată din bugetul local, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform anexelor 15-19.

(2) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform anexelor 20-192.

Art.3 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului dc salarii și listei de investiții ale Serv.Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform anexelor 193-196.

Art.4 Se aprobă bugetul dc venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista de investiții ale Serviciului Public de Poliție Locală, conform anexelor 197-202.

Art.5 (1) Sc aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista de investiții ale Spitalului de Pediatrie, conform anexelor 284-288.

(2) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii ale Spitalului de Pediatrie, conform anexelor 289-290.

Art.6 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista dc investiții ale Teatrului Național “Radu Stanca”, conform anexelor 203-207.

Art.7 Se aprobă bugetul dc venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista de investiții ale Teatrului pentru Copii și Tineret“Gong”, conform anexelor 208-212.

Art.8 Sc aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, din care 2500 mii lei pentru finanțarea agendei culturale și 1500 mii lei pentru finanțarea agendei sportive, precum și fundamentarea numărului dc personal, a fondului de salarii și lista de investiții, ale Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, conform anexelor 213-217.

Art.9 Sc aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului dc personal și a fondului de salarii și lista dc investiții ale Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi, conform anexelor 218-222.

Art.10 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista dc investiții ale Serviciului Public Grădina Zoologică, conform anexelor 223-227.

Art.ll (1) Se aprobă bugetul, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista de investiții ale Căminului pentru persoane vârstnice, conform anexelor 228-231.

(2) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii ale Căminului pentru persoane vârstnice, conform anexelor 232-233.

Art.12 Se aprobă bugetul , fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista de investiții ale Cantinei Municipiului Sibiu, conform anexelor 234-237.

Art.13 Se aprobă bugetul, fundamentarea numărului de personal și a fondului dc salarii și lista de investiții ale Serviciului Public de Protecție și Asistență Socială, conform anexelor 238-247.

Art.14 Se aprobă bugetul , fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista de investiții ale Serviciului Public Centrul Financiar Creșe, conform anexelor 248-251.

Art.15 Sc aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista de investiții ale Serviciului Public Baia Neptun, conform anexelor.252-256.

Art.16 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului dc salarii și lista de investiții ale Serviciului Public Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, conform anexelor 257-261.

Art.17 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista de investiții ale Serviciului Public Administrația Cimitirului, conform anexelor 262-266.

Art.18 Se aprobă bugetul dc venituri și cheltuieli și fundamentarea numărului dc personal și a fondului de salarii ale Direcției Fiscale Locale Sibiu, conform anexelor 267-269.

Art.19 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista de investiții ale Serviciului Public Administrare Fond Locativ, conform anexelor 270-274.

Art.20 Se aprobă bugetul dc venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii și lista de investiții ale Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, conform anexelor.275-279.

Art.21 Sc aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, fundamentarea numărului de personal și a fondului de salarii ale Serviciului Public Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții, conform anexelor 280-282.

Art.22 Primarul și directorii serviciilor și instituțiilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU BUGET AN 2011 VENITURI

Anexa nr....^

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Plan 2011

VENITURI - TOTAL

000102

284,705.97

IMPOZIT PROFIT

01.02

129.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

129.00

IMPOZIT PE VENIT

03.02

1,639.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1,639.00

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

114,319.44

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

112,130.00

Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetului

04.02.04

2,189.44

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

55,182.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

45,824.00

Impozit clădiri persoane fizice

07.02.01.01

9,448.00

Impozit clădiri persoane juridice

07.02.01.02

36,376.00

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

4,544.00

Impozit pe terenuri persoane fizice

07.02.02.01

2,181.00

Impozit pe terenuri persoane juridice

07.02.02.02

2,074.00

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

289.00

Taxe judeciare de timbru

07.02.03

3,028.00

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

1,786.00

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

61,801.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

60,827.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local

11.02.06

974.00

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE

12.02

1,427.00

laxe hoteliere

12.02.07

1,427.00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

47.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

47.00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

14,231.00

laxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

10,489.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

4,960.00

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

5,529.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Plan 2011

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

3,542.00

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

200.00

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.02

69.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

69.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

8,724.00

Venituri din concesiuni / închirieri

30.02.05

8,198.00

Venituri din dividende

30.02.08

13.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

513.00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

3,526.53

Venituri din prestări servicii

33.02.08

2,914.53

Contribuția părinților

33.02.10

375.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

24.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

213.00

VENI FURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

1,446.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,446.00

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

3,939.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

3,937.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

2.00

DIVERSE VENITURI

36.02

1,808.00

Vărsăminte de la instituții publice

36.02.05

0.00

Taxe speciale

36.02.06

150.00

Alte venituri

36.02.50

1,658.00

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

0.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.02.03

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0.00

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

0.00

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

0.00

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

0.00

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

2,237.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasifica tie 5 bugetară

Plan 2011

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0.00

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN nostaderare. ...

42.02.20

1,953.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

101.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

113.00

Subvenții pentru acordarea trusoului la noi născut

42.02.36

0.00

Subvenții pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

70.00

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

45.02

4,040.00

Sume de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

4,040.00

Sume de la UE pentru FEDR an curent

45.02.01.01

4,011.00

Sume de la UE pentru FEDR an precedent

45.02.01.02

29.00

Prefinatare pentru FEDR

45.02.01.03

0.00

EXEDENT ANI PRECEDENȚI

10,141.00

Președinte

Klein Hans

Contrasemnează

Secretar


orin


[lâMlCCUii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU BUGET AN 2011 CHELTUIELI

Anexa nr...?

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie ? bugetară

Plan 2011

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

284,705.97

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

15,008.71

Cheltuieli de personal

51.02.01.10

5,098.71

Cheltuieli cu bunuri și servicii

51.02.01.20

6,180.00

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.01.56

438.00

Cheltuieli de capital

51.02.01.70

3,292.00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

6,892.75

Fonduri de rezervă

54.02.50

1,000.00

Fonduri de Garantare

54.02.81

5,000.00

Transferuri

54.02.51

892.75

Total capitol, din care :

6,892.75

Fond de Garantare

54.02.07

5,000.00

Fond de Rezervă

54.02.05

1,000.00

Servicii Publice Comunitare de Evidenta Persoanelor

54.02.10

892.75

Alte servicii publice generale

54.02.50

0.00

DOBÂNZI

55.02

13,021.00

Dobânzi

55.02.30

13,021.00

Total capitol, din care :

13,021.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

13,021.00

Dobânzi la operațiunile de leasing

55.02.30.03

0.00

APĂRARE, ORDINE PUBLICA, SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ y           *

61.02

5,303.90

Transferuri

61.02.03.04.51

5,303.90

Total capitol, din care :

5,303.90

Poliția Locală (Comunitară)

61.02.03.04

5,303.90

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

70,232.34

Cheltuieli de personal

65.02.10

55,966.88

Cheltuieli cu bunuri și servicii

65.02.20

9,163.00

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.56

3,000.00

Alte cheltuieli

65.02.59

177.46

Cheltuieli de capital

65.02.70

1,925.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Plan 2011

SĂNĂTATE

66.02

4,194.53

Cheltuieli de personal

66.02.10

2,353.53

Cheltuieli cu bunuri și servicii

66.02.20

204.00

Transferuri

66.02.51

1,200.00

Asistență socială

66.02.57

6.00

Cheltuieli de capital

66.02.70

431.00

Total capitol, clin care :

4,194.53

Centrul de Transfuzie Sangvină

66.02.50.50

6.00

Spitalul de Pediatrie

66.02.06.01

1,200.00

Servicii de sanatatc publica

66.02.08

2,988.53

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl DE TINERET

67.02

24,808.00

Transferuri

67.02.51

24,808.00

Total capitol, din care :

24,808.00

Teatrul Radu Stanca

67.02.03.04

11,080.00

Teatrul Gong

67.02.03.04

1,491.00

Casa de Cultură

67.02.03.06

8,831.00

Serviciul Public Administare Parcuri și Zone Verzi

67.02.05.03

2,106.00

Serviciul Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

1,300.00

ASISTENȚA SOCIALA, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

15,703.60

Cheltuieli de personal

68.02.10

5,291.25

Cheltuieli cu bunuri și servicii

68.02.20

3,034.75

Proiecte cu finanțare din FEN

68.02.56

720.00

Asistentă socială

»

68.02.57

6,533.00

Cheltuieli de capital

68.02.70

124.60

Total capitol, din care :

15,703.60

Căminul pentru Persoane Vârstnice

68.02.04

916.00

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

756.00

Serviciul Public de Asistenta Socială

68.02.50

1,814.60

Ajutor social

68.02.15.01

113.00

Drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

2,500.00

Transport persoane cu handicap

68,02.05.02

780.00

Indemnizații persoane cu handicap grav

68.02.05.02

5,590.00

Susținerea sistemului de protecție a copilului

68.02.06

0.00

Ajutoare încălzire

68.02.50

27.00

Alte ajutoare sociale

68.02.50

23.00

Azilul de noapte și alte ajutoare sociale

68.02.50

50.00

Centru recuperare copii cu handicap

68.02.50

720.00

Creșe

68.02.11

_______2,414.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Plan 2011

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

>

70.02

34,156.50

Cheltuieli materiale, din care :

70,02.20

6,508.00

Iluminat

70.02.06

6,488.00

Alte cheltuieli materiale

70.02.50

20.00

Transferuri, din care:

70.02.51

7,572.50

Servicii Publice, din care:

7,572.50

Serviciul Public BaiaNeptun

70.02.50

969.50

Serviciul Public Domeniul Public și Privat

70.02.50

1,300.00

Serviciul Public Administare a Cimitirului Municipal

70.02.50

200.00

Serviciul Public Direcția Fiscală

70.02.50

3,226.00

Serviciul Public Administare Fond Locativ

70.02.50

970.00

Serviciul Public de gestionare a câinilor Iară stăpâni

70.02.50

907.00

Cheltuieli de capital, din care:

70.02.70

20,076.00

LTE

70.02.03.30

870.00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

500.00

Alte investiții

70.02.50

18,706.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

6,154.00

Cheltuieli cu bunuri și servicii

74.02.20

6,154.00

Total capitol, din care :

6,154.00

Salubritate

74.02.05.01

5,706.00

Canalizare

74.02.06

448.00

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.02

500.00

Subvenții

81.02.40

500.00

Total capitol, din care :

500.00

Energie Termică

81.02.06

500.00

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA Și VÂNĂTOARE

83.02

435.00

Transferuri

83.02.03.30.51

435.00

Total capitol, din care :

435.00

Agricultura - alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

435.00

TRANSPORTURI

84.02

88,295.64

Cheltuieli cu bunuri și servicii

84.02.20

17,410.25

Subvenții

84.02.40

22,000.00

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02.56

2,000.00

Cheltuieli de capital

84.02.70

35,353.39

Rambursări de credite

84.02.81

11,532.00

Total capitol, din care:

88,295.64

Denumirea in d ica torilor

Cod clasificație bugetara

Plan 2011

Drumuri și poduri

84.02.03.01

2,780.00

T ransport în comun

84.02.03.02

22,000.00

Străzi

84.02.03.03

63,515.64

Președinte

Klein Hans

Contrasemnează Seci/etar

Nisto:


lorin


UlUM

JUDEȚUL SIBIU

9

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU BUGETUL PENTRU ANUL 2011 VENITURILE SECȚIUNII DE EUNCTIONARE 9                                               9

Anexa nr...'

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie 9 bugetară

Prevederi An 2011

VENITURI - TOTAL

00.01.02

216,145.98

IMPOZIT PROFIT

01.02

129.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

129.00

IMPOZIT PE VENIT

03.02

1,639.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1,639.00

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

114,319.44

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

112,130.00

Sume alocate de CJ pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

2,189.44

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

55,182.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

45,824.00

Impozit clădiri pers.fizice

07.02.01.01

9,448.00

Impozit clădiri pers.juridice

07.02.01.02

36,376.00

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

4,544.00

Impozit pe terenuri pers.fizice

07.02.02.01

2,181.00

Impozit pe terenuri pers.juridice

07.02.02.02

2,074.00

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

289.00

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

3,028.00

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

1,786.00

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

61,801.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

60,827.00

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

974.00

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE

12.02

1,427.00

Taxe hoteliere

12.02.07

1,427.00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

47.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

47.00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

14,231.00

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

10,489.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

4,960.00

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

5,529.00

Taxc/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

3,542.00

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

200.00

1

Denumirea indieatorilor

Cod clasifîcatie 5 bugetară

Prevederi An 2011

ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE

18.02

69.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

69.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

8,724.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

8,198.00

Venituri din dividende

30.02.08

13.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

513.00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

3,526.53

Venituri din prestări servicii

33.02.08

2,914.53

Contribuția părinților

33.02.10

375.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

24.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

213.00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

1,446.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,446.00

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

3,939.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

3,937.00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.00

DIVERSE VENITURI

36.02

1,808.00

Varsaminte de la instituții publice

36.02.05

0.00

Taxe speciale

36.02.06

150.00

Alte venituri

36.02.50

1,658.00

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

0.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

X

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

X

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

X

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

X

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

X

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAI'

42.02

284.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0.00

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unit.de învățământ preuni verși tar

42.02.14

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi An 2011

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

X

Subvenții compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

101.00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

J

42.02.34

113.00

Subvenții ptr.acordarea trusoului la noi născuți

42.02.36

0.00

Subvenții ptr. finanțarea sanatatii

42.02.4]

70,00

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

45.02

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

X

VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PENTRU FINANȚAREA SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

49.02

-52,425.99

Vărsăminte din Secțiunea de Funcționare pentru finanțarea Secțiunii de Dezvoltare

♦ >

49.02.01

-52,425.99


Contrasemnează Secrietar Nistor Dorin

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2010 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

Anexa nr.Z.....

(mii Ici)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi An

2011

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

216,145.98

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

11,278.71

Chelt. de personal

51.02.01.10

5,098.71

Chelt. materiale și servicii

51.02.01.20

6,180.00

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02,01.56

X

Chelt. de capital

51.02.01.70

X

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

6,892.75

Fonduri de rezerva

54.02.50

1,000.00

Fonduri de Garantare

54.02.81

5,000.00

Transferuri

54.02.51

892.75

Total capitol .din care :

6,892.75

Fond de Garantare

54.02.07

5,000.00

Fond de Rezervă

54.02.05

1,000.00

SP comunitare de evidenta persoanelor

54.02.10

892.75

DOBÂNZI

55.02

13,021.00

Dobânzi

55.02.30

13,021.00

Total capitol ,din care :

13,021.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

13,021.00

Dobânzi la operațiunile de leasing

55.02.30.03

0.00

TRANSFERURI ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

56.02

0.00

Transferuri

56.02.09.51

0.00

Total capitol, din care:

0.00

Persoane beneficiare de ajutor social

56.02.51.01.31

0.00

APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ,SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

61.02

5,303.90

Transferuri

61.02.03.04.51

5,303.90

Total capitol ,din care :

5,303.90

Poliția Locală (Comunitară)

61.02.03.04

5,303.90

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

65,307.34

Cheltuieli de personal

65.02.10

55,966.88

Cheltuieli materiale

65.02.20

9,163.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi An

2011

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.56

X

Alte cheltuieli

65.02.59

177.46

Cheltuieli de capital

65.02.70

X

SĂNĂTATE

66.02

2,563.53

Cheltuieli de personal

66.02.10

2,353.53

Cheltuieli materiale

66.02.20

204.00

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

66.02.51.02.11

X

Asistenta sociala

66.02.57

6.00

Cheltuieli de capital

66.02.70

X

Total capitol, din care :

2,563.53

Centru transfuzie

66.02.50.50

6.00

Spitalul de pediatric

66.02.06.01

0.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

2,557.53

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE TINERET

67.02

24,808.00

Transferuri

67.02.51

24,808.00

Total capitol ,din care :

24,808.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

11,080.00

Taetrul Gong

67.02.03.04

1,491.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

8,831.00

Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

2,106.00

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

1,300.00

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

14,859.00

Cheltuieli de personal

68.02.05.10

5,291.25

Cheltuieli materiale

68.02.05.20

3,034.75

Proiecte cu finanțare din FEN 5

68.02.56

X

Asistentă Socială

68.02.05.57

6,533.00

Cheltuieli de capital

68.02.05.70

X

Total capitol ,din care :

14,859.00

Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

910.00

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

740.00

Serv Public de Asistenta Sociala

68.02.50

1,796.00

Ajutor social

68.02.15.01

113.00

Drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

2,500.00

Transport persoane cu handicap

68.02.05.02

780.00

Indemnizații persoane cu handicap grav

68.02.05.02

5,590.00

Susținerea sist de proiecție a copilului

68.02.06

0.00

Ajutoare incalzire

68.02.50

27.00

Alte ajutoare sociale

68.02.50

23.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi An

2011

Azilul de noapte și alte ajutoare sociale

68.02.50

50.00

Centru recuperare copii cu handicap

68.02.50

0.00

Crese

68.02.11

2,330.00

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

14,080.50

Cheltuieli materiale, din care :

70.02.20

6,508.00

Iluminat

70.02.06

Alte chelt.materiale

70.02.50

20.00

Transferuri,din care:

70.02.51

7,572.50

Servicii publice ,din care:

7,572.50

Serv.Public Baia Neptun

70.02.50

969.50

Serv.Public Domeniul Public

70.02.50

1,300.00

Serv.Public Adm.Cimitir

70.02.50

200.00

Serv.Public Direcția Fiscală J

70.02.50

3,226.00

Serv.Public Adm.Fond Locativ

70.02.50

970.00

Serviciul Public de gestionare a câinilor fără stăpâni

70.02.50

907.00

70 Cheltuieli de capital,din care

70.02.70

0.00

LTE

70.02.03.30

x

Alimentări cu apă

70.02.05.01

X

Alte Investiții

70.02.50

X

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

6,154.00

Cheltuieli materiale

74.02.20

6,154.00

Total capitol, din care :

6,154.00

Salubritate

74.02.05.01

5,706.00

Canalizare

74.02.06

448.00

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE

81.02

500.00

Subvenții

>

81.02.40

500.00

Total capitol, din care :

500.00

Energie termică

81.02.06

500.00

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

435.00

Transferuri

83.02.03.30.51

435.00

Total capitol, din care :

435.00

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

435.00

TRANSPORTURI

84.02

50,942.25

Cheltuieli materiale

84.02.20

17,410.25

Subvenții

84.02.40

22,000.00

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02.56

X

Cheltuieli de capital

84.02.70

X

Rambursări de credite

84.02.81

11,532.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi An

2011

Total capitol ,din care :

50.942.25

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0.00

Transport în comun

84.02.03.02

22,000.00

Străzi                         /

84.02.03.03

28,942.25

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

BUGETUL PENTRU ANUL 2011

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOL TARE

Anexa nr...*L?

(mii Iei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie 5 bugetară

Prevederi An 2011

VENITURI - TOTAL

00.01.02

68,559.99

VĂRSĂMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

00.31

52,425.99

IMPOZIT PROFIT

01.02

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

x

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

0.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

x

Sume alocate de CJ pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

x

IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE

07.02

0.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

0.00

Impozit clădiri pers.fizice

07.02.01.01

X

Impozit clădiri pers.juridice

07.02.01.02

X

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

0.00

Impozit pe terenuri pers.fizice

07.02.02.01

X

Impozit pe terenuri pers.juridice

07.02.02.02

X

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

X

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

X

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

X

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

0.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

X

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

X

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE

12.02

X

Taxe hoteliere

12.02.07

X

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

X

Impozit pe spectacole

15.02.01

X

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

0.00

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

0.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

X

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

X

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

X

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

X

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.02

X

De numirea i n d ica to r i io r

Cod clasificație bugetară

Prevederi An 2011

Alte impozite și taxe

18.02.50

X

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

0.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

X

Venituri din dividende

30.02.08

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

X

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

X

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

X

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

0.00

Contribuția părinților

33.02.10

X

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

X

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

X

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

X

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

X

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

X

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

X

DIVERSE VENITURI

36.02

0.00

Varsaminte de la instituții publice

36.02.05

X

Alte venituri

36.02.50

X

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

0.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

0.00

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

0.00

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

0.00

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

0.00

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

X

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

1,953.00

Străzi care se vor amenajaîn perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

>                                                                                         J

42.02.06

X

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unit.de învățământ preuniversitar

42.02.14

X

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

X

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

1,953.00

Subvenții compensarea creșterilor nepre vizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

X

Denumirea indicatorilor

V ou

clasificatie

>

bugetară

Prevederi An 2011

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

X

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

X

Subvenții ptr.acordarea trusoului la noi născuți

42.02.36

X

Subvenții ptr. finanțarea sanatatii

42.02.41

X

SUME PRIMITE DE LA U E ÎN CON I UL PLĂȚILOR EFECTUATE 5

45.02

4,040.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

4,040.00

Sume de la UE pentru FEDR an curent

45.02.01.01

4,011.00

Sume de la UE pentru FEDR an precedent

45.02.01.02

29.00

Prefinantare pentru FEDR

45.02.01.03

0.00

EXCEDENT ANI PRECEDENȚI

10,141.00

Președinte

Klein Hans


Contrasemnează SecPștar Nistor Dorin

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2010 CHEL TUIE LILE SECȚIUNII DE DEZVOL TARE 9

Anexa nr..x...

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasifîcație bugetară

Prevederi An

2011

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

68,559.99

AUTORITAT1 EXECUTIVE

51.02

3,730.00

Chelt. de personal

51.02.01.10

X

Chelt. materiale și servicii

51.02.01.20

X

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.01.56

438.00

Chelt. de capital

51.02.01.70

3,292.00

Asistentă socială

51.01.01.57

X

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

0.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

X

Fonduri de Garantare

54.02.81

X

Transferuri

54.02.51

X

Total capitol ,din care :

0.00

Fond de Garantare

54.02.07

X

Fond de Rezervă

54.02.05

X

SP comunitare de evidenta persoanelor

54.02.10

X

DOBÂNZI

55.02

0.00

Dobânzi

55.02.30

X

Total capitol ,din care :

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

X

Dobânzi la operațiunile de leasing

55.02.30.03

X

TRANSFERURI ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

56.02

X

Transferuri

56.02.09.51

X

Total capitol, din care:

X

Pers. Beneficiare de ajutor social

56.02.51.01.31

X

APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ,SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

61.02

X

Transferuri

61.02.03.04.51

X

Total capitol,din care :

X

Poliția Locală (Comunitară)

61.02.03.04

X

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

4,925.00

Cheltuieli de personal

65.02.10

_______________X

De n u in i r ea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi An

2011

Cheltuieli materiale

65.02.20

X

Proiecte cu finanțare din FEN »

65.02.56

3,000.00

Alte cheltuieli

65.02.59

X

Cheltuieli de capital

65.02.70

1,925.00

SĂNĂTATE

66.02

1,631.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

X

Cheltuieli materiale

66.02.20

X

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

66.02.51.02.11

1,200.00

Asistenta sociala

66.02.57

X

Cheltuieli de capital

66.02.70

431.00

Total capitol ,din care :

1,631.00

Centru transfuzie

66.02.50.50

X

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

1,200.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

431.00

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl DE TINERET

67.02

0.00

Transferuri

67.02.51

X

Total capitol, din care :

0.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

X

Casa de Cultura

67.02.03.06

X

Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

X

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

X

ASISTENTĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

844.60

Cheltuieli de personal

68.02.10

X

Cheltuieli materiale

68.02.20

X

Proiecte cu finanțare din FEN

68.02.56

720.00

Asistentă Socială )

68.02.57

X

Alte cheltuieli

68.02.59

X

Cheltuieli de capital

68.02.70

124.60

Total capitol ,din care :

844.60

Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

6.00

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

16.00

Serv Public de Asistenta Sociala

68.02.50

18.60

Ajutor social

68.02.15.01

X

Drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

X

Transport persoane cu handicap

68.02.05.02

X

Indemnizații persoane cu handicap grav

68.02.05.02

X

Susținerea sist de protecție a copilului

68.02.06

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi An

2011

Ajutoare încălzire

68.02.50

X

Alte ajutoare sociale

68.02.50

X

Azilul de noapte și alte ajutoare sociale

68.02.50

X

Centru recuperare copii cu handicap

68.02.50

720.00

Crose

68.02.11

84.00

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ,

LOCUINȚE

5

70.02

20,076.00

Cheltuieli materiale,din care :

70.02.20

0.00

Iluminat

70.02.06

X

Alte chelt.materiale

70.02.50

X

Transferuri, din care:

70.02.51

0.00

Servicii publice,din care:

0.00

Serv.Public Baia Neptun

70.02.50

X

Serv.Public Domeniul Public

70.02.50

X

Serv.Public Adm.Piețelor

70.02.50

X

Scrv.Public Adm.Cimitir

70.02.50

X

Serv.Public Direcția Fiscală

3

70.02.50

X

Serv.Public Adm.Fond Locativ

70.02.50

X

Serviciul Public de gestionare a câinilor fără stăpâni

70.02.50

X

70 Cheltuieli de capital,din care

70.02.70

20,076.00

LTE

70.02.03.30

870.00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

500.00

Alte Investiții

70.02.50

18,706.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

X

Cheltuieli materiale

74.02.20

X

Total capitol ,din care :

0.00

Salubritate

74.02.05.01

X

Canalizare

74.02.06

X

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.02

X

Subvenții

J

81.02.40

X

Total capitol, din care :

X

Energie termică

81.02.06

X

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

X

Transferuri

83.02.03.30.51

X

Total capitol ,din care :

X

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

X

TRANSPORTURI

84.02

37,353.39

Cheltuieli materiale

84.02.20

X

Subvenții

84.02.40

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi An

2011

Proiecte cu finanțare din FEN J

84.02.56

2,000.00

Cheltuieli de capital

84.02.70

35,353.39

Rambursări de credite

84.02.81

X

Total capitol, din care :

37,353.39

Drumuri și poduri

84.02.03.01

2,780.00

Transport în comun

84.02.03.02

0.00

Străzi ___________________________________________________________________________________________________________ȘL_______________________________________________________________________________

84.02.03.03

34,573.39

Președinte

Klein Hans


Contrasemnează


Secretar NistorlHorin


Președinte

Klein Hans

Uaui UM

Contrasemnează

Secretar Nistoi/Dorin

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL SIBIU


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

Anexa nr. T la HCL nr. / 72011


i

Prevederi 2011

I

Poz. j

Bug

Nr

cri

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII

2011

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

279,558,025.06

279,558,025.06

58,221,389.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58,221,389.00

58,221,389.00

0.00

A

Lucrări în continuare

184,776,327.29

184,776,327.29

33,425,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33,425,000.00

33,425,000.00

0.00

8

Lucrări noi

90,666,697.77

90,666,697.77

20,681,389.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,681,389.00

20,681,389.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

4,115,000.00

4,115,000.00

4,115,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,115,000.00

4,115,000.00

0.00

Din total desfășurat

1

Capitol 51.02

AUTORITATI PUBLICE TOTAL din care

3,292,000.00

3,292,000.00

3,292,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,292.000.00

3,292,000.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

3,292,000.00

3,292,000.00

3,292,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,292,000.00

3,292,000.00

0.00

1

Dotări

3,292,000.00

3,292,000.00

3,292,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,292,000.00

3,292,000.00

0.00

Capitol 70.02

Servicii dezvoltare publica si locuințe TOTAL din care

114,123,809.83

114,123,809.83

19,576,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,576,000.00

19,576,000.00

0.00

1

i A

Lucrări în continuare, total din care

106,662,437.06

106,662,437.06

13,530,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.530.000.00

13,530,000.00

0.00

1

LTE Ștrand :l

HCL 6/1999

15.261,960.00

15,261,960.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

01

2

Viabilizare extindere Zona industriala Vest etapa li-a HCL 158/2009

22,421,245.05

22,421,245.05

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

C.00

1,500,000.00

1.500,000.00

0 00

01

| j

Viabilizare Cartier Tinerel HCL 399/ 20 1 2 2007

45,688,591.01

45,688,591.01

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

0 00

01

I 4

LTE Cartier Tilișca

1,305,000.00

1,305,000.00

770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

770,000.00

770,000.00

0.00

01

5

Amenajare spatii publice imobil Piața Mica 25

3,021,158.00

3,021,158.00

2,390,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,390,000.00

2,390,000.00

0.00

01

6

Consolidare si reamenaiare imobil slr Turnului nr. 4

1,607,163.00

1,607,163.00

1,340,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,340,000.00

1,340,000.00

o.co

01

I

Prevederi 2011

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2011

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat’

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

Viabilizare Cartier Tilișca HCL Nr 143/2002

9,336,520.00

9,336,520.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

01

8

Instalat: degivrare sediul Primăriei Brukenthal 2 HCL 157/2009

280,000.00

280,000.00

280,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

280,000.00

0.00

01

9

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B ,D

7,740,800.00

7,740,800.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

650,000.00

650,000.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

6,638,372.77

6,638,372.77

5,223,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,223,000.00

5,223,000.00

0.00

1

Iluminat festiv

100,000.00

100,000.00

39,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,000.00

39,000.00

0.00

02

2

Reabilitare .modernizare si extindere Școala nr. 18.Sibiu

3,000,000.00

3.000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

000

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

01

3

Modernizare centru recuperare si reabilitare copii cu handicap - Aleea Streiu nr. 8

1,000,000.00

1,000,000.00

720,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

720,000.00

720,000.00

0.00

01

4

Viabilizare teren medici rezident! str. independentei

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

01

5

Viabilizare Cartier Reșița II

400,000.00

400,000.00

400.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

0.00

01

6

Reabilitare Sediul Primărie, B-dul Victoriei nr.1-3 HCL 1/2009

1,574,372.77

1,574,372.77

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

01

7

Amenajarea centrelor de prevenire a criminalității

264,000.00

264,000.00

264,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

264,000.00

264,000.00

0.00

01

c

Alte chelt de investiții, total din care

823,000.00

823,000.00

823,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

823,000.00

823,000.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

c

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

773,000.00

773,000.00

773,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

773,000.00

773,000.00

0.00

d

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

162,142,215.23

162,142,215.23

35,353,389.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,353,389.00

35,353,389.00

0.00

A

Lucrări in continuare, total din care

78,113,890.23

78,113,890.23

19,895,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,895,000.00

19.895,000.00

0.00

Prevederi 2011

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2011

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat’

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Reabilitare strada Noua

HCL 226/2007

1,146,858.00

1,146,858.00

620,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

620,000.00

620,000 00

0.00

01

2

Pachet străzi zona Piața Cluj - Lazaret - Gara Mică Țiglari - Turnișorț II) HCL 147/2007

23,829,238.52

23,829,238.52

3,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,640,000.00

3,640,000 00

0.00

01

3

Reabilitare si modernizare str. Turda si prelungire pana in zona Vest HCL117/2008

7,366,049.00

7,366,049.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

01

4

Reabilitare strada Bieitz HCL 119/2008

3,986,324.00

3,986,324.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

01

5

Reabilitare relele apa canal si carosabil strada Rusciorului HCL161/2008

11,453,249.76

11,453,249.76

5,740,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,740,000.00

5,740,000.00

0.00

01

6

Modernizare si reabilitare rețele str Șiretului HCL 116/2008

6,443,940.00

6.443,940.00

3,570,000.00

0.00

0.00

000

0.00

3,570,000.00

3.570,000.00

0.00

01

7

Modernizare Aleea Călăreților

HCL 164/2008

3.517,331.26

3,517,331.26

850,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

850,000.00

850,000.00

0.00

01

8

Modernizare strada Litovoi HCL 165/2008

2,738,286.99

2,738,286.99

760,000 00

0.00

0.00

0.00

0.00

760,000.00

760,000.00

0.00

01

9

Modernizare strada Dragalina HCL 166/2008

1,237,106.60

1,237,106.60

115,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115,000.00

115,000.00

0.00

01

10

Lucrări închidere rampa Remetea

700,000.00

700,000.00

310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

310,000.00

310,000 00

0.00

01

11

Modernizare strada Turnisorului

HCL 118/2008

9,107,735.00

9,107,735.00

2,585,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,585,000.00

2,585,000.00

0.00

01

12

Modernizare strada Viitorului

HCL 162/2008

6,587,771.10

6,587,771.10

1,125,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,125,000.00

1,125,000.00

000

01

B

Lucrări noi, total din care

84,028,325.00

84,028,325.00

15,458,389.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.458,389.00

15,458,389.00

0.00

1

Lucrări cablaj metropolitan

200,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

01

2

Construcție pod nou - str. ion Neculce HCL 131/2009

6,822,920.00

6,822,920.00

1,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,300,000.00

1,300,000.00

0.00

01

3

Pachet străzi zona Lupen1 - Terzian HCL 402/2010

8,258,487.00

8,258,487 00

1,550,000.00

000

0.00

0.00

0.00

1,550,000.00

1,550.000 00

0.00

01

Prevederi 2011

Poz.

Bug

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2011

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Pache! străzi zona Calea Dumbravii-Turnisor

HCL 402/2010

7,975,556.00

7,975,556.00

1,600,000.00

000

0.00

0.00

0.00

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

01

5

Pache! străzi zona Gusterita ■ B-dul Victoriei

HCL 408/2010

2,312,551.00

2,312,551.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

450,000.00

0.00

01

6

Pachet străzi Cartier Marmelada(PT+DDE)

115,000.00

115,000.00

115,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115,000.00

115,000.00

0.00

01

7

Consultanta pachete străzi BERD

350,000.00

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

350,000.00

350,000.00

0.00

01

8

Modernizare str. Turnului +Piateta Tg. Peștelui HCL 56/2010

7,102,358.00

7,102,358.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

01

9

Modernizare str. Faurului

HCL 227/2010

1,719,837.00

1,719,837.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

01

10

Modernizare str. 9 Mai HCL 424/2009

8,203,983.00

8,203,983.00

1,580,000 00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,580,000.00

1,580,000.00

0.00

01

11

Modernizare Strada Grigore UrechețPT+DE) HCL 248/2009

655,822.00

655,822.00

32,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,200.00

32,200.00

0.00

01

12

Modernizare Strada Tudor ArghezițPT+DE) HCL 248/2009

2,092,989.00

2,092,989.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

01

13

Modernizare Orlat II (PT +DE1 HCL 66/2010

1,303,562.00

1,303,562.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0 00

01

14

Modernizare Preot Bacca II (PT +DE) HCL 65/2010

3,587,617.00

3,587,617.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

01

15

Modernizare Sacet III (PT+CE) HCL 62/2010

6,709,858.00

6,709,858.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

01

16

Modernizare Gheorghe Soima (PT+DE) HCL 312/2009

923,923.00

923,923.00

18,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

18,000.00

0.00

01

17

Modernizare Munteniei(PT+DE) HCL 319/2009

2,378,447.00

2.378,447.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

01

18

Modernizare Dobrogei (PT+DE) HCL 423/2009

568,124.00

568,124.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,000.00

26,000.00

0.00

01

19

Modernizare Anatol France (PT+DE) HCL 320/2009

1,577,150 00

1,577,150.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

01

Prevederi 2011

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2011

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suina transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

Modernizare Masinistilor (PT+DE) HCL 322/2009

5,084,309.00

5,084,309.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

01

21

Modernizare Reșița (PT+DE) HCL 63/20W

1,590,986.00

1,590,986.00

30,000 00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

01

22

Modernizare Teilor (PT+DE)

HCL 60/2010

2,957,961.00

2,957,961.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

01

23

Modernizare Vasile Parvan (PT+DE) HCL 421/2009

949,263.00

949,263.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

000

01

24

Modernizare str. Ocnei HCL 367/2009

3,610,339.00

3,610,339.00

800,000.00

000

000

0.00

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

01

25

Iluminat public strada Banatului

145,000.00

145,000.00

145,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145,000.00

145,000.00

0.00

01

26

Iluminat public P-ta Cibin

70,000.00

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

70,000.00

0.00

01

27

Iluminat public Cartier Tineretului

1,500,000.00

1,500,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

01

28

Modernizare iluminat public strada Alba lulia

400,000.00

400,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000.00

0.00

01

29

Modernizare semaforizare intersecție Piața Unirii, str. Cetatii si str. Tribunei

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

01

30

Modernizare alei Cimitir municipal

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0 00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

0.00

01

31

Amenajare scuaruri HCL 346/2009

1,035,094.00

1,035,094 00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

01

32

Reparație capitala Viaduct Vasile Aaron

400,000.00

400,000.00

400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

0.00

01

33

Viaduct Gara Mica

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

01

34

Construcție pod nou - Plata Cibin (PT+DDE)

400,000.00

400,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000 00

0.00

01

Prevederi 2011

I

Poz.

Bug

Nr

crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2011

Finanțate din;

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35

Extindere si reabilitare infrastructura de apa si apa uzata in Municipiul Sibiu

382,189.00

382,189.00

382,189.00

0.00

0.00

0.00

0.00

382,189.00

382,189.00

0.00

01

36

Cablaj metropolitan strada Turnisorului

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

300,000 00

000

01

37

Modernizare strada AradțPT+DDE)

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000 00

0 00

01

38

Modernizare slrada Neculce

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

000

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

01

39

Modernizare strada Calea GusteriteițPT+DDE)

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

01

40

Modernizare strada Calea Crsnadiei(PT+DDE)

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

000

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

01

41

Modernizare strada Principatele Unite(PT+DDE)

30,000.00

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

0.00

01

42

Modernizare strana Slrungului(PÎODE)

35,000.00

35,000.00

35,000.00

0.00

000

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

01

43

Modernizare slrada OtelariiorțPT +DDE)

40,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

01

44

Modernizare strada Macaralei(PT+DDE)

25,000.00

25,000.00

25,000 00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

01

45

Modernizare strada Tigairiț tronson Lacul lui Binder -Cartier Tineretului)

200,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000 00

200,000.00

0.00

01

46

Modernizare strada Drumul Ocnei(PT+DDE)

35,000.00

35,000 00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

01

Președinte Klein Haus

UoJJ/i


Contraseirinează

Secretar

Nistor

rin


Anexa nr. 0 la HCL or. Z20.11

LISTA

Defalcării poziției C “Achiziții de bunuri” pe anul 2011

Capitol 51.56 FONDURI STRUCTURALE

RON

Nominalizarea achizitilor de bunuri și a altor cheltuieli

U.M.

Cantitatea

investiții

Valoarea de investiții

II. Dotări independente

RON

Denumire echipament

Bucăți

Preț Total

Poziție Bugetară

FONDURI STRUCTURALE

SMIS 4915 - "Implementarea conceptului de administrație electronică la nivelul municipiului Sibiu"

1.

Implementarea conceptului de Administrație Electronica la nivelul MS

1

378.000,00

30

2

Servicii de audit

1

37.200,00

30

3

Servicii de informare și publicitate

1

22.800,00

30

TOTAL GENERAL

438.000,00

Președinte

Klein Ifans

Contrasemnează Secretar Nistor/borin


'acum IClUM

LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții” Cap. 70.02 pe anul 2011

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

PREVEDERI 2011

Poz

Bug

I. Achiziții imobile (a)

0

II. Dotări independente (b) TOTAL, din care :

50,000.00

1

Piese schimb fântâni arteziene in Municipiul Sibiu

50,000.00

III. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (c) TOTAL, din care :

773,000.00

1

Pug 2009

210,000 00

30

2

Modernizare strada Frezorilor (SF)

12,000 00

30

3

Viabilizare Cartier Reșița II (SF)

25,000.00

30

4

Viaduct Gara Mica(SF)

60,000.00

30

5

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,8 ,D (SF)

16,000 00

30

6

Reparație capitala Viaduct - Vasile Aaron(SF)

65,000.00

30

I 7

Construcție pod nou - Piața Cibin(SF)

58,000.00

30

j 8

PUD Reabilitare urbana - Ansamblu piețe zona istorica

18,600.00

30

9

PUZ Rezervație de arhitectura medievala - centru Istoric, inclusiv regulamentul de urbanism

18,600.00

30

| 10

PUG - Studiu de fundamentare

24,800.00

30

11

Modernizare strada Arad (SF)

15,000.00

30

12

Pachet străzi Cartier Marmelada(SF)

90,000.00

30

13

Modernizare strada Calea Gusteritei(SF)

25,000.00

30

14

Modernizare strada Calea Cisnadiei(SF)

20.000.00

30

15

Modernizare strada Neculce(SF)

10,000.00

30

16

Modernizare strada Strungului(SF)

10,000.00

30

17

Modernizare strada Otelarilor(SF)

15,000 00

30

18

Modernizare strada Macaralei(SF)

10,000 00

30

19

Modernizare strada Tiglari - tronson Lacul lui Binder- Cartier Tineretului(SF)

15,000.00

30

20

Modernizare strada Drumul Ocnei(SF)

20,000.00

30

21

Cablaj metropolitan strada Turnisorului (SF)

20,000.00

30

22

Modernizare iluminat public strada Alba lulia(SF)

15,000.00

30

IV. Consolidări clădiri in zona protejata

0 00

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e)

0.00

TOTAL

823,000.00

Președinte

Klein llans

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

PE ANUL 2011

(lei)

DENUMIRE INDICATOR

NR. RÂND

PROGRAM ANUAL 2011

A

B

01

CAPITOLUL

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1

5,098,710.00

10.01 CHELTUIELI SALARIAL E IN BAN!

2

4.019,710.00

10.01.01 SALARII DE BAZA

3

3,841,710.00

10.01.02 SALARII DE MERIT

4

X

10.01.03 IND.CONDUCERE

5

X

10.01.04 SPOR VECHIME

6

X

10.01.05 SPORPT.COND.DE MUNCA

7

0.00

10.01.06 ALTE SPORURI

8

26,000 00

10.01.07 ORE SUPLIMENTARE

9

X

10.01 08 FOND PREMII DIN CARE

10

X

PREMIUL ANUAL

11

X

10 01.09 PRIMA VACANTA

12

X

10.01.10 FD.POSTURI OCUPATE PRIN CUMUL

13

0 00

10.01.11 FD.AFERENT PLĂTII CU ORA

14

0.00

10.01.12 INDEMNIZ. PLĂTITE UNOR PERS.DIN AFARA UNIT.

15

130,000 00

10.01.13 INDEMNIZ.DE DELEGARE

16

22,000.00

10.01.14 INDEMNIZAȚII DE DETAȘARE

17

0.00

10.01 15 ALOC.TRANSP.LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

18

0 00

10.01.16 ALOCAȚII PT.LOCUINȚE

19

0 00

10.01.30 ALTE DREPT.SALARIALE IN BANI

32

0.00

10.02 CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA

40

0.00

10.02 01 TICHETE DE MASA

41

000

10.02.02 NORME DE HRANA

42

0.00

10.02.03 UNIFORME SI ECHIP.OBLIGATORIU

43

0.00

10.02.04 LOCUINȚA DE SERV FOL.DE SALARIAT Sl FAM.

44

0.00

10.02.05 TRANSP.LA Sl DE LA LOCUL DE MUNCA

45

0.00

10.02.30 ALTE DREPTURI SALARIALE IN NATURA

70

0 00

10.03 CONTRIBUȚII

71

1,079,000.00

10.03.01 CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE STAT

72

820,000.00

10.03.02 CONTRIB DE ASIG.DE ȘOMAJ

73

21,000.00

10 03.03 CONTRIB.DE ASIG SOC.DE SANATATE

74

199,000.00

10.03.04 CONTRIB.DE ASIG.PT.ACCID.DE MUNCA Sl BOLI

75

7,000 00

10.03.05 PRIME DE ASIG.VIATA PLĂTITE DE ANGAJATOR

76

0.00

10.03 06 CONTIBUTII PENTRU CONCEDII Sl INDEMNIZAȚII

77

32,000 00

10.03.07 CONTRIBUȚIE FOND GARANTARE:

78

0.00

NUMĂR DE POSTURI APROBATE

80

200.00

NUMĂR POSTURI OCUPATE

81

X

NUMĂR POSTURI VACANTE

83

X

NUMĂR MEDIU POSTURI REMUNERATE.

84

X

NUMĂR DE POSTURI OCUP.PERS CARE CUMUL PENSIA CU SALARIUL

85

X

NUMĂR DE CONSILIERI LOCALI___________________________

86

______________________________21 00

Președinte Klein Ilans tt£UM ■