• Hotărârea 439/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 439 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2012
 • Hotărârea 438/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.438 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a bunurilor realizate în Municipiul Sibiu prin măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/022 precum şi actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.
 • Hotărârea 437/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.437 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea, fără plată, a unui imobil din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 436/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.436 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiştilor Plastici din România“ a unor imobile proprietatea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Piaţa Mare nr.12 şi str.Gladiolelor bl.10 , cu destinaţia ateliere de creaţie ale artiştilor plastici, membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Sibiu
 • Hotărârea 435/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 435 privind modificarea contractului de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. ENERGIE TERMICĂ S.A. Sibiu
 • Hotărârea 434/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.434 privind aprobarea Actului Adiţional nr.7/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 433/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 433 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 432/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 432 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L. În vederea exploatării activităţii de publicitate,pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 431/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 431 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului De Poliţie al Judeţului Sibiu a imobilelor -construcţie şi teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str.Revoluţiei nr.10, identificate în CF nr.110397 Sibiu, nr.cadastral/nr.topografic 110397
 • Hotărârea 430/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.430 privind prelungirea duratei contractelor de închirire pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C.Urbana S.A a căror termen de închiriere expiră la 31.12.2011
 • Hotărârea 429/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.429 privind apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 4A
 • Hotărârea 428/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 428 privind dezlipirea imobilului –teren cu destinaţia de fânaţ– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lacul lui Binder , proprietatea privată a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 427/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 427 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului- teren cu destinaţia : Cimitirul Eroilor – situat în Sibiu, zona Pădurea Dumbrava
 • Hotărârea 426/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.426 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor – terenuri cu destinaţie vie , proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu , cartier Guşteriţa , str. Viilor
 • Hotărârea 425/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.425 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,, Reabilitare imobil PIAŢA MICĂ 22 CORP A, B, D, FAZĂ S.F. - DALI.”
 • Hotărârea 424/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.424 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu
 • Hotărârea 423/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.423 privind modificarea statului de funcţii şi organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 422/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.422 privind aprobarea ajustării taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2012
 • Hotărârea 421/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.421 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu (9 săli de clasă şi un laborator) în suprafaţă totală de 558 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, jud. Sibiu, în scopul desfăşurării de activităţi didactice
 • Hotărârea 420/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.420 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu 01 ianuarie 2012
 • Hotărârea 419/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.419 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2012 de la bugetul local a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998, constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei, aprobarea grilei de evaluare precum şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare
 • Hotărârea 418/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.418 privind înscrierea Municipiului Sibiu în „Asociaţia Europeană a Oraşelor şi Regiunilor Istorice” EAHTR
 • Hotărârea 417/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.417 privind utilizarea excedentului bugetar
 • Hotărârea 416/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.416 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I-IV 2011
 • Hotărârea 415/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.415 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 414/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.414 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 cu alocaţia de la bugetul de stat destinată plăţii TVA aferentă investiţiilor în bunuri de natura domeniului public executate de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu în cadrul măsurii ex-ISPA
 • Hotărârea 413/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 413 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2011
 • Hotărârea 412/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.412 privind angajarea de către Primarul Municipiului Sibiu a unui apărător
 • Hotărârea 411/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.411 privind aprobarea Contractului de asistenta pentru proiect încheiat între Municipiul Sibiu, SC Apa Canal SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 410/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.410 privind aprobarea programului multianual privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, conf. Legii nr. 153/2011 (Actualizare Anexa Nr. 2 prin HCL NR. 161/2014)
 • Hotărârea 409/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.409 privind instituirea unui drept de servitute de trecere cu auto şi cu piciorul şi utilităţi ( apă, gaz, canalizare şi instalaţii electrice) asupra imobilului – teren cu construcţii – identificat în CF 105545 Sibiu nr. top. 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 1100 mp – ca fond servant
 • Hotărârea 408/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.408 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 380/2010
 • Hotărârea 407/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.407 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 379/2010
 • Hotărârea 406/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.406 privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Sibiu, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. Patrioţilor nr.2
 • Hotărârea 405/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.405 privind numirea “Colectivului de coordonare a activităţii de deszăpezire , asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, furnizarea agentului termic , apă caldă şi apă rece din municipiul Sibiu” şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2011-2012
 • Hotărârea 404/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.404 privind aprobarea documentaţiei PUD „Construire doua locuinţe unifamiliale S+P+1E şi un corp birouri P+M, împrejmuire şi poartă”, în Sibiu, Calea Turnişorului nr. 78, Beneficiari: SC ROMCLASS DISTRIBUTION SRL Sibiu
 • Hotărârea 403/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.403 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.icipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.
 • Hotărârea 402/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.402 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Forumul Solidarităţii Sociale a Pensionarilor Sibiu, a unui imobil-construcţie , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Andrei Şaguna nr.21
 • Hotărârea 401/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.401 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 159/13.12.2005, modificat prin actele adiţionale nr.44/2006 şi nr.116/2010, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. ROMTELECOM S.A.
 • Hotărârea 400/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.400 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a unui bun cu destinatia parcare
 • Hotărârea 399/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 399 privind completarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. URBANA S.A. Sibiu
 • Hotărârea 398/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.398 pentru modificarea H.C.L. nr. 174/2011 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2012
 • Hotărârea 397/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.397 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia “Dr.Carl Wolff”
 • Hotărârea 396/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.396 privind aprobarea scutirii Asociaţiei Femeilor din Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu str. Cugir nr. 8
 • Hotărârea 395/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.395 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 394/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 394 privind desemnarea d-lui Klaus Werner Iohannis, primar al Municipiului Sibiu, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale d-lui Dorin Ilie Nistor, secretar al Municipiului Sibiu (Consultați și HCL NR. 29/2015)
 • Hotărârea 393/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.393 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 392/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.392 privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 391/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.391 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat începând cu data de 01.12.2011
 • Hotărârea 390/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 390 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic Constantin Noica Sibiu
 • Hotărârea 389/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.389 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 70 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu, str. Sibiel, nr. 6, jud. Sibiu destinat funcţionării a trei cabinete medicale – medicină de familie
 • Hotărârea 388/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.388 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Ferma Seviş – Sibiu şi retur pentru anul şcolar 2011/2012
 • Hotărârea 387/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.387 pentru aprobarea Reţelei unităţilor de învăţământ particulare acreditate din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 386/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.386 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu (Revocată de HCL NR. 111/2013)
 • Hotărârea 385/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 385 privind modificarea şi completarea HCL nr. 137/2000 privind aprobarea Regulamentului de amplasare a panourilor publicitare în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 384/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.384 privind aprobarea unor criterii suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • Hotărârea 383/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.383 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 382/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 382 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nului Ciorugă Eugen Ion
 • Hotărârea 381/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.381 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Luca Ioan Ovidiu
 • Hotărârea 380/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 380 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2011
 • Hotărârea 379/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 379 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I - III 2011
 • Hotărârea 378/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.378 privind aprobarea "Planului de amenajare turistică a zonei Păltiniş Cindrel" (Consultați și HCL NR. 41/2012)
 • Hotărârea 377/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.377 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Achiziţionare şi montare cazan încălzire şi boiler preparare apă caldă menajer㔠pentru centrala termică a blocului de locuinţe sociale din str. H. Coandă nr. 57 Sibiu
 • Hotărârea 376/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.376 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire hală producţie – Parter, în Sibiu, strada Viile Sibiului, fn beneficiar : S.C TEOMARC S.R.L SIBIU
 • Hotărârea 375/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 375 privind aprobarea bugetelor rectificate ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502
 • Hotărârea 374/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.374 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu
 • Hotărârea 373/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.373 privind aprobarea Actului Adiţional nr.6/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 372/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.372 privind reglementarea juridică a unui tronson din strada Cuptorului
 • Hotărârea 371/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 371 privind reglementarea juridică a imobilului- teren de construcţii cu destinaţie actuală: parţial strada Cuptorului
 • Hotărârea 370/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.370 privind aprobarea transmiterii autoturismului Marca DAEWOO cu număr de înmatriculare SB-05-FKP din proprietatea Primăriei Municipiului Sibiu în proprietatea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal
 • Hotărârea 369/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.369 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Extindere prin construire corp clădire P+E+M în Sibiu, str. O. Goga nr. 2
 • Hotărârea 368/2011 - Municipiul Sibiu

  H O T Ă R Â R E A Nr. 368 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 367/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.367 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Construire locuinţe individuale (unifamiliale) P+M, P+E, P+E+M în Sibiu, strada Gorunului/Bradului, fn Iniţiatori : Dican Diana Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 366/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.366 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+1E (corp B) în Sibiu, str.Semănătoarelor, nr. 31 beneficiari : PANŢA ILIE ŞI PANŢA RODICA
 • Hotărârea 365/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.365 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 364/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.364 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 363/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.363 privind modificarea statului de funcţii în cadrul Serviciului Public Centru Financiar Creşe
 • Hotărârea 362/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 362 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 361/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.361 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
 • Hotărârea 360/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.360 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 359/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.359 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 358/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 358 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 357/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 357 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 356/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.356 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile – terenuri pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 355/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 355 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 554 mp din acte ( 565 mp măsurată ), din partea d-nei Baboş Maria, situate în Sibiu, str. Ceaikovski FN
 • Hotărârea 354/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 354 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Colegiului Naţional Pedagogic“Andrei Şaguna” Sibiu
 • Hotărârea 353/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 353 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Societatea de Patinaj Sibiu asupra unei săli de clasă din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 12 Sibiu arondată ca şi structură la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 13 Sibiu
 • Hotărârea 352/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.352 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 17/2011 cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 351/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 351 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Şcolii cu claslele I-VIII nr. 21 Sibiu şi Şcolii cu clasele I-VIII nr. 25 Sibiu
 • Hotărârea 350/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.350 privind apartamentarea imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 4B
 • Hotărârea 349/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.349 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil- teren „Cimitirul Eroilor” în suprafaţă de 94.000 mp, “alei betonate şi asfaltate” în suprafaţă de 2461mp proprietatea publică a Municipiului Sibiu, modificarea şi completarea Art.2- Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Mun. Sibiu şi Serv. Public Administrarea Cimitirului Mun. Sibiu.
 • Hotărârea 348/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.348 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.73/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada Ocnei” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 347/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 347 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.77/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare strada 9 Mai” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 346/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.346 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 345/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 345 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2011
 • Hotărârea 344/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 344 privind aprobarea bugetelor rectificate ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502
 • Hotărârea 343/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.343 privind stabilirea preţului local al energiei termice facturate populaţiei (Consultați și HCL NR. 30/2012)
 • Hotărârea 342/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.342 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil – teren, destinat extinderii drumului, situat la intersecţia dintre str. Distribuţiei şi str C. Turnişorului, din partea S.C. Boema S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 341/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.341 modificarea H.C.L. nr. 37/2003 şi a H.C.L. nr. 175/2011
 • Hotărârea 340/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.340 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 339/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.339 privind mandatarea Serviciului Public Poliţie Locală al Municipiului Sibiu pentru a promova în instanţă acţiuni în obligaţia de a face în numele şi pentru Primarul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 338/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.338 privind aprobarea preţurilor pentru locuinţele ANL, situate în Sibiu, str. Bârsei 10A şi mandatarea SC URBANA SA privind actualizarea acestor preţuri la data vânzării (Revocată de HCL NR. 120/2012)
 • Hotărârea 337/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.337 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. G-ral Vasile Milea în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 4 mp.
 • Hotărârea 336/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR._336 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă de locuit S+P+M, în Sibiu strada Frasinului FN beneficiar: JOARZĂ MARCELşi soţia JOARZĂ MARIA
 • Hotărârea 335/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.335 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Extindere trup intravilan (aprobat cu HCL 35/2010) pentru case de vacanţă P+M (mansarda să nu depăşească 60% din suprafaţa parterului) în zona DJ 106D Sibiu – Cisnădioara Iniţiatori : Dascălu Dragoş şi Dascălu Camelia - Raluca Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 334/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.334 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - "Construire 5 vile apartamentate D+ P+E+M în Sibiu, strada Turnişorului, nr. 128 beneficiar: Rotar Dumitru şi Rotar Monica prin Scutea Nicolae Cosmin" (Modificată de HCL NR. 280/2012)
 • Hotărârea 333/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.333 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Construire case individuale (unifamiliale) P+M(mansarda să nu depăşească 60% din suprafaţa parterului), P+E în Sibiu, Prelungirea străzii Varului, fn Iniţiatori : Tolciu Vasile şi Tolciu Rodica Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 332/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.332 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+M în Sibiu, str.Gheorghe Dima, nr. 40 beneficiari : Barbulea Iosif şi Barbulea Ana Maria
 • Hotărârea 331/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.331 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială S+P+1E+M în Sibiu, str.Galileo Galilei, nr. 23 beneficiar : TRIFAN CORNEL
 • Hotărârea 330/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 330 privind aprobarea documentatiei de urbanism „PUD Construire biserica, imprejmuire si bransamente”, in Viile Sibiului FN Beneficiar: Parohia Ortodoxa Romana dealul Ocnei
 • Hotărârea 329/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 329 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.
 • Hotărârea 328/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.328 privind preluarea în concesiune de către S.C. PIEŢE S.A. a unui imobil-teren şi construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor f.n.
 • Hotărârea 327/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 327 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Locală a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 326/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.326 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 325/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.325 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – pădure Dumbrava, situat în Sibiu, identificat în C.F. 15893 Sibiu , nr.top 5553/2/2/1/2/1/2/1
 • Hotărârea 324/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.324 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului- Parcare – situat în Sibiu, zona Piaţa Aurel Vlaicu
 • Hotărârea 323/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.323 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – uscătorie scara B – situat în Sibiu, str. Lungă, bl. 5, identificat în C.F. 17008 Sibiu, nr. top 2854/1/1/1/4 şi transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrarea Fondului Locativ Aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 322/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.322 privind aprobarea Actului Adiţional nr.5/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 321/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.321 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,CONSTRUCŢIE VIADUCT CALEA ŞURII MICI – KOGĂLNICEANU, ÎN MUNICIPIUL SIBIU”, faza SF.
 • Hotărârea 320/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.320 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „VIABILIZARE CARTIER TINERET – TIGLARI – SIBIU – faza SF
 • Hotărârea 319/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.319 privind numirea respectiv reconfirmarea pentru anul şcolar 2011/2012 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai consiliilor de administraţie şi ai comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 318/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 318 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei asupra unor săli de clasă din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 317/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 317 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu, a Şcolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu şi a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠓Terezianum” Sibiu
 • Hotărârea 316/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.316 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, Colegiul Tehnic “Energetic “ Sibiu, Şcolii generale cu cls. I-VIII nr.1 Sibiu, Şcolii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, Şcolii cu clasele I-VIII nr. 20 Sibiu, respectiv a Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu
 • Hotărârea 315/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.315 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Viile Sibiului – Sibiu şi retur
 • Hotărârea 314/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.314 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 313/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.313 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 312/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.312 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 311/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.311 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 310/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.310 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 309/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.309 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 308/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.308 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 307/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 307 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2011
 • Hotărârea 306/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 306 privind constituirea unei comisii de specialitate pentru analiză şi verificare a respectării încadrării în bugetul aprobat pe baza standardelor de cost/elev/prescolar/an la Liceul de Artă Sibiu
 • Hotărârea 305/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.305 privind aprobarea Actului Adiţional nr.4/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 304/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.304 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 303/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 303 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 379/2010
 • Hotărârea 302/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.302 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU – Construire locuinţe individuale (unifamiliale) P+1E în Sibiu, zona străzii G-ral Ioniţă Dăscălescu, fn Iniţiatori : Slimnicean Ioan şi Slimnicean Loredana Izabela Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 301/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.301 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă individuală P+M în Sibiu, strada Grigore Ureche, nr. 2A beneficiar : Papadopoulos Maria Aurica
 • Hotărârea 300/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.300 privind aprobarea modificării componenţei nominale şi Regulamentului de funcţionare ale Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism (Revocată de HCL NR. 385/2012)
 • Hotărârea 299/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.299 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire casă P+E, anexe şi acces, în Sibiu, str. Mr. Niţă Octavian nr. 18A beneficiar Kielhorn Jens şi Kielhorn Liana Claudia
 • Hotărârea 298/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.298 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 297/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.297 privind schimbarea destinaţiei spaţiului , proprietatea municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str.A.Şaguna nr.21, din unitate de învăţământ preuniversitar în spaţiu cu altă destinaţie conform avizului emis de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului
 • Hotărârea 296/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.296 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. G-ral Vasile Milea în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 4 mp.
 • Hotărârea 295/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.295 privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Hipodrom, zona str. Nicolae Iorga , identificat în C.F 109228 Sibiu, nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1, nr cad 8182, în două loturi distincte, în vederea concesionării fără licitaţie publică a unui lot de 3 mp.
 • Hotărârea 294/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.294 privind concesionarea prin licitaţie publică a imobilului - teren păşune, aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu , zona Guşteriţa, identificat în CF 111769, nr top vechi 2081/1/2, nr cad 111769 în suprafaţă de 493 mp, în vederea amplasării unei staţii fixe emisie – recepţie
 • Hotărârea 293/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.293 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 368/2005 (Abrogată de HCL NR. 487/2017)
 • Hotărârea 292/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.292 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a unui bun cu destinatia parcare
 • Hotărârea 291/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.291 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren pentru construcţii cu construcţii: blocul curb de locuinţe, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Tilişca nr. 34
 • Hotărârea 290/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.290 pentru revocarea H.C.L. nr. 356/2003 privind aprobarea criteriilor suplimentare în vederea atribuirii terenurilor în folosinţă gratuită conform Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 289/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.289 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în cartierul Tineretului – Ţiglari, beneficiarilor Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 288/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.288 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003
 • Hotărârea 287/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.287 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 286/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.286 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu
 • Hotărârea 285/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.285 modificarea anexei nr.1 la HCL nr.17/2011 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2011-2012
 • Hotărârea 284/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.284 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 12.09.2011
 • Hotărârea 283/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 283 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2011
 • Hotărârea 282/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.282 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă la contractul de management al Teatrului pentru Copii şi Tineret „GONG” Sibiu
 • Hotărârea 281/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.281 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 3/2011 la Contractul de concesiune nr. 69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 280/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 280 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "PUZ şi RLU Construire sediu firmă şi locuinţe individuale şi colective" în Sibiu, Calea Surii Mici F.N., beneficiar SC EMCO SRL Sibiu (Art.3, lit.a modificată de HCL NR. 100/2018) (Abrogată de HCL NR. 45/2020)
 • Hotărârea 279/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.279 privind modificarea şi completarea Regulamentului Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu aprobat prin HCL 174/2009
 • Hotărârea 278/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.278 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 277/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 277 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Salvatorilor Montani Sibiu asupra sălii de sport din Şcoala cu cls. I-VIII nr. 21 Sibiu
 • Hotărârea 276/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 276 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crişanei, nr. 22 în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 275/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 275 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 46/18.12.2008 având ca obiect închirierea imobilului în care funcţionează Colegiul Naţional “Samuel von Brukenthal” Sibiu
 • Hotărârea 274/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.274 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 50 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 34, jud. Sibiu pentru desfăşurarea programelor de formare profesională
 • Hotărârea 273/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.273 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 53,61 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. G-ral Magheru, nr. 6, jud. Sibiu în vederea depozitării de produse şi ambalaje
 • Hotărârea 272/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.272 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 34 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. G-ral Magheru, nr. 6, jud. Sibiu în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 271/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.271 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 95 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, jud. Sibiu pentru desfăşurarea cursurilor de legislaţie rutieră şi conduită preventivă pentru candidaţii la obţinerea permisului de conducere
 • Hotărârea 270/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.270 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1040 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional Pedagogic “A. Şaguna” Sibiu, str. Aleea Turnu Roşu, nr. 2, jud. Sibiu cu destinaţia de bază sportivă
 • Hotărârea 269/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.269 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1020 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII "Regina Maria" Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 1, jud. Sibiu cu destinaţia de teren de sport cu gazon sintetic cu nocturnă (Revocată de HCL NR. 152/2013)
 • Hotărârea 268/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.268 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 882 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, jud. Sibiu cu destinaţia de teren de sport acoperit cu gazon sintetic
 • Hotărârea 267/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 267 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu, str. Aleea Turnu Roşu, nr. 2, jud. Sibiu în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 266/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.266 privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 78 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, jud. Sibiu în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 265/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.265 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire extindere la imobilul-apartament, creare acces din stradă şi schimbarea destinaţiei din locuinţă în birou în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.19B, Sc.B. Ap.11 Beneficiar: BUCŞA RADU GABRIEL
 • Hotărârea 264/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.264 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,, Construire casierie şi poartă acces la Grădina Zoologic㔠faza SF
 • Hotărârea 263/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.263 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 262/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.262 privind modificarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. URBANA S.A. Sibiu
 • Hotărârea 261/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 261 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74 din 2011 pentru aprobarea proiectului ,,Modernizare Strada Turnului şi Piaţeta Târgu Peştelui” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 260/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.260 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 259/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 259 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 258/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.258 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul II 2011
 • Hotărârea 257/2011 - Municipiul Sibiu

  H O T A R A R E A NR.257 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 256/2011 - Municipiul Sibiu

  H O T A R A R E A NR. 256 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, pentru asigurarea accesului la servicii de asistenţă medicală comunitară prin înfiinţarea, dotarea şi punerea în funcţiune a unui Centru pilot de asistenţă medicală comunitară, în subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu
 • Hotărârea 255/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.255 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 254/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 254 privind modificarea statului de funcţii în cadrul Serviciului public Centru Financiar Creşe
 • Hotărârea 253/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 253 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 252/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.252 privind încetarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 şi intrarea în vigoare a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
 • Hotărârea 251/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.251 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 250/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 250 privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului – teren păşune, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, zona Guşteriţa
 • Hotărârea 249/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.249 privind transmiterea în administrare a unui imobil-teren identificat în CF 101446 Cisnădie, nr.top 101446 în suprafaţă de 1766 mp. proprietate a Municipiului Sibiu, modificarea şi completarea Art.2-Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Mun. Sibiu şi Serv. Public de interes Local pentru administrarea Cimitirului Mun. Sibiu.
 • Hotărârea 248/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.248 privind exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu pentru schimbarea destinaţiei spaţiului , proprietatea municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, str.A.Şaguna nr.21, din unitate de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie
 • Hotărârea 247/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.247 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "PĂLTINIŞ-CINDREL" (Consultați și HCL NR. 41/2012)
 • Hotărârea 246/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.246 privind aprobarea Acordului de pre-finanţare „România-Cofinanţarea Fondului de Coeziune pentru Societatea de Apă Sibiu”
 • Hotărârea 245/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.245 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Proiectare instalaţii termice interioare la blocul de locuinţe sociale din str.H.Coandă nr.57” în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare ISCIR pentru centrala termică a blocului
 • Hotărârea 244/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.244 pentru completarea H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din „Cazarma 90”
 • Hotărârea 243/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.243 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 242/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.242 pentru completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 103/2011
 • Hotărârea 241/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.241 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi tarifului la canalizare-epurare în Municipiul Sibiu şi Staţiunea Păltiniş
 • Hotărârea 240/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 240 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2011
 • Hotărârea 239/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.239 privind comasarea imobilului-teren , proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în CF 100037 Şura Mică , cu imobilele-terenuri aparţinând domeniului public al judeţului Sibiu, identificate în CF 100005 Şura Mică şi CF 100036 Şura Mică, într-un singur corp funciar în suprafaţă de 60.000 mp., pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”
 • Hotărârea 238/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.238 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu începând cu data de 01.07.2011
 • Hotărârea 237/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.237 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 236/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 236 privind aprobarea cuantumului chiriei pentru spaţiile publice ale sediului Teatrului pentru Copii şi Tineret "Gong" Sibiu (Art. 2 modificat de HCL NR. 310/2014)
 • Hotărârea 235/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.235 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 234/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.234 privind aprobarea proiectului “Imbunătăţirea şi eficientizarea serviciilor medicale din Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu prin implementarea sistemului de telemedicină şi e-sănătate” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 233/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.233 privind înlocuirea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 177/2010 şi a anexei nr.1 la H.C.L. nr. 108/2011
 • Hotărârea 232/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.232 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 42 mp, din partea d-nului Răulea Ioan şi d-nei Răulea Ileana
 • Hotărârea 231/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.231 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – drum de exploatare – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona str. Henri Coandă
 • Hotărârea 230/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 230 privind modificarea Actului Adiţional nr.6 la contractul de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Tursib S.A.
 • Hotărârea 229/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.229 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire locuinţă individuală (unifamilială) D+P+E în Sibiu, str. Abrud, nr.13 Beneficiari: ANDRICA ZILU şi ANDRICA FLOAREA
 • Hotărârea 228/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.228 privind aprobarea documentaţiei PUZ „ Construire locuinţă colectivă D+ P+E, îprejmuire şi branşamente”, în Sibiu str. Luptei nr. 21-23 Beneficiari BOROMIZA OCTAVIAN si CIOBANU ELENA
 • Hotărârea 227/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.227 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.75/2011 pentru aprobarea proiectului “Modernizare strada Faurului”şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 226/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.226 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unor imobile – terenuri destinate lărgirii drumurilor existente – zona str. Podului, Cartier Guşteriţa, din partea numiţilor Raica Olimpia Ana, Mustăţea Adrian Ioan, Mustăţea Cornelia Mihaela, Bălţat Adrian, Bălţat Mariana Niculina, Spătaru Ioan Dumitru, Spătaru Maria, Blaga Nicolae şi Blaga Maria
 • Hotărârea 225/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.225 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 13/02.07.2010 cu privire la obiectul contractului şi chiria datorată pentru închirierea imobilului în care funcţionează Grupul Şcolar Construcţii şi Arhitectur㠓Carol I” Sibiu
 • Hotărârea 224/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.224 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. B-dul Victoriei, nr. 42, în care funcţionează Grădiniţa de copii nr. 26 Sibiu
 • Hotărârea 223/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 223 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare Colegiul Tehnic Textil în vederea extinderii Grădiniţei nr. 28 Sibiu” – Sibiu, Aleea Filozofilor, nr. 1, - faza SF –
 • Hotărârea 222/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.222 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 2 ” – Sibiu, str. Avram Iancu, nr. 13,
 • Hotărârea 221/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 221 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Înlocuire sistem de încălzire pe sobe cu încălzire centrală la Grădiniţa nr. 16 ” – Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 21
 • Hotărârea 220/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.220 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA SRL în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu
 • Hotărârea 219/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.219 privind modificarea HCL nr. 181/2007
 • Hotărârea 218/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.218 privind modificarea HCL nr. 317/2008
 • Hotărârea 217/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.217 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu
 • Hotărârea 216/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.216 pentru completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 215/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 215 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu a unui imobil-teren în suprafaţă de 2876 mp., proprietate a Municipiului Sibiu şi modificarea şi completarea art.2 din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 214/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 214 privind dezlipirea în două corpuri funciare noi a imobilului-teren construibil, proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în C.F.nr.111030, nr.top 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, situat în Sibiu, str.Negovanu nr.9,
 • Hotărârea 213/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 213 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren pentru construcţii cu construcţii: blocul nr. 18, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. 1A
 • Hotărârea 212/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.212 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” Sibiu
 • Hotărârea 211/2011 - Municipiul Sibiu

  H O T A R A R E A NR.211 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 210/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.210 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 209/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.209 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 208/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 208 privind modificarea statului de funcţii al Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 207/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.207 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 206/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.206 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 revocate de HCL NR. 127/2012)
 • Hotărârea 205/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 205 privind aprobarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu începând cu data de 01.06.2011
 • Hotărârea 204/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 204 privind aprobarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa Nr. 2 abrogată de HCL NR. 305/2014. Anexa Nr. 1 abrogată de HCL NR. 31/2018)
 • Hotărârea 203/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 203 privind Sistemul naţional electronic de plată online a impozitelor şi taxelor utilizând cardul bancar (Modificată de HCL NR. 22/2014)
 • Hotărârea 202/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 202 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2011
 • Hotărârea 201/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.201 privind înscrierea centrului istoric Sibiu pe lista Patrimoniului mondial patronat de UNESCO, prin rescrierea dosarului ca extindere de poziţie, prin înscriere serială alături de centrul istoric Sighişoara
 • Hotărârea 200/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.200 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin grija Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în baza Legii nr. 152/1998 (Articolele 2, 3, 4 revocate de HCL NR. 264/2013)
 • Hotărârea 199/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.199 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile-terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Ştefan Octavian Iosif f.n.
 • Hotărârea 198/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.198 privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC Sibconsult SRL Sibiu, pentru imobilul-teren de construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului de locuinţe A.N.L. situat în Sibiu, str.Bârsei nr.10A
 • Hotărârea 197/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.197 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 196/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.196 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului local la data de 31.12. 2010
 • Hotărârea 195/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.195 privind revocarea H.C.L. nr. 302/2004
 • Hotărârea 194/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.194 privind atestarea la domeniul public al Municipiului Sibiu si transmiterea în administrarea Teatrului National “Radu Stanca” din Sibiu a imobilului – teren cu constructii - Agentie teatrală , proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 193/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.193 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor –terenuri identificate în C.F.111050 Sibiu, nr.top 4231 şi C.F. 111816 Sibiu, nr.top.4233, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Reşiţa
 • Hotărârea 192/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.192 privind dezlipirea imobilului-loc de casă, situat în Sibiu, B-dul Vasile Milea-identificat în CF 111007 Sibiu, nr.cadastral 111007, în opt corpuri funciare distincte, având destinaţia de teren de joacă, parcare şi alei betonate
 • Hotărârea 191/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.191 privind aprobarea documentaţiei PUD „Construire complex comercial, centru de afaceri şi locuinţe”, în Sibiu str. Dobrun FN Beneficiar SC EURO IMOB INTERNATIONAL SRL
 • Hotărârea 190/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.190 privind modificarea Art. 1 din HCL nr. 124/31.03.2011 pentru aprobarea documentaţiei de urbanismPUD – „Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str. Decebal, Nr.11 Beneficiari: NIŢĂ EMIL şi NIŢĂ MARIA
 • Hotărârea 189/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.189 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Creare acces din strada Semaforului, în apartamentul situat la parter în Sibiu, str. Semaforului nr. 24 (fost bl. 20), sc A, ap. 73, beneficiar Frenţescu Dumitru şi Vasilica Codruţa
 • Hotărârea 188/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.188 privind aprobarea programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Sibiu construite intre anii 1950-1990
 • Hotărârea 187/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 187 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 186/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.186 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L. În vederea exploatării activităţii de publicitate,pe raza Mun.Sibiu
 • Hotărârea 185/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 185 privind aprobarea preţului de vânzare, valabil pentru anul 2011,a unor imobile –terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003.
 • Hotărârea 184/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.184 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 183/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.183 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 182/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.182 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu
 • Hotărârea 181/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.181 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 366/2016)
 • Hotărârea 180/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.180 privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu pentru promovarea unei acţiuni în instanţă în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului situat în Sibiu, str. E.A. Bieltz nr.81
 • Hotărârea 179/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.179 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Reparaţii capitale VIADUCT GARA MICĂ SIBIU, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 178/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.178 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Reparaţii capitale VIADUCT VASILE AARON SIBIU, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 177/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.177 pentru modificarea H.C.L. nr.125/2009 privind aprobarea tarifelor practicate în cadrul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 263/2013)
 • Hotărârea 176/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A în perioada 20 iunie -11 septembrie 2011
 • Hotărârea 175/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.175 privind propunerile comisiei pentru aprobarea criteriilor de evaluare în vederea repartizării locuinţelor pentru tineret destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Sibiu, str. Independenţei nr. 1A (Art. 1 revocat de HCL NR. 341/2011)
 • Hotărârea 174/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.174 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2012 (Modificată de HCL NR. 398/2011 și HCL NR. 40/2012)
 • Hotărârea 173/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.173 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu (Art. 2 modificat de HCL NR. 132/2014)
 • Hotărârea 172/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2011
 • Hotărârea 171/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 171 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 207,75 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Şcolar “Avram Iancu” Sibiu, str. George Coşbuc, nr. 5, jud. Sibiu în vederea amplasării unei construcţii provizorii destinată comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 170/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.170 pentru revocarea art.20 din anexa nr.1 la H.C.L. nr.47/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 169/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.169 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2011
 • Hotărârea 168/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.168 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 167/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.167 privind constituirea comisiei de coordonare a realizării Etapelor IV, V şi VI prevăzute în O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • Hotărârea 166/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.166 privind documentaţia de urbanism PUZ - Schimbare destinaţie CT11 în unitate comercială de prestări servicii funerare în Sibiu strada Intrarea Siretului, fn Iniţiatori : Hurdubelea Ioan şi Hurdubelea Stanca Mihaela, Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 124 Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 165/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 165 privind Planul Urbanistic General si Regulamentul local de urbanism al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 258/2019; Consultaţi și HCL NR. 368/2019)
 • Hotărârea 164/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.164 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat în vederea încredinţării managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret „GONG” Sibiu, precum şi a proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se va încheia contractul de management
 • Hotărârea 163/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.163 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 162/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 162 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Amenajare Pârâu Trinkbach str.Independenţei”, faza S.F.
 • Hotărârea 161/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.161 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte, profit, proiectare, manoperă, organizare de şantier, tarife utilaje pentru lucrările concesionate către SC DPC SA Sibiu, în anul 2011
 • Hotărârea 160/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.160 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 159/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.159 privind prelungirea termenului de atribuire în folosintă gratuită a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociatiei Sportive C.S.U. Vointa Sibiu
 • Hotărârea 158/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.158 privind prelungirea termenului prevăzut de art.2 din HCL 101/31.05.2001 de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei de Autocross Show Sibiu, a unui teren în suprafaţă de 145.461 mp., situat pe malul râului Cibin, pentru amenajarea acestuia în vederea realizării unui cadru organizat de desfăşurare a sporturilor cu motor pe două şi patru roţi, cu 3 ani începând cu data de 01.06.2011
 • Hotărârea 157/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.157 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 38 mp, din partea d-nului Muntean Emil Marius
 • Hotărârea 156/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.156 privind dezlipirea imobilului – păşune – situat în extravilanul Municipiului Sibiu, Zona Guşteriţa, identificat în CF 102073 Sibiu în două loturi distincte
 • Hotărârea 155/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 155 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 60 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Şcolar “Avram Iancu” Sibiu, str. George Coşbuc, nr. 5, jud. Sibiu în vederea depozitării de materiale de unică folosinţă
 • Hotărârea 154/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.154 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban – faza II ”
 • Hotărârea 153/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 153 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 7 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. Ghe. Lazăr, nr. 1-3, jud. Sibiu în vederea comercializării de produse alimentare permise elevilor
 • Hotărârea 152/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.152 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 68,83 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu, str. Ghe. Lazăr, nr. 1-3, jud. Sibiu în vederea desfăşurării de activităţi de învăţământ şi/sau activităţi de formare profesională
 • Hotărârea 151/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.151 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA S.R.L. În vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 150/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.150 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. În vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 149/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 149 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti În vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 148/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 147/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.147 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 146/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.146 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 145/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.145 privind aprobarea punerii la dispoziţie, cu titlu gratuit, a domeniului public al Municipiului Sibiu, pentru realizarea acţiunilor cuprinse în Agenda culturală pe anul 2011, în Agenda sportivă pe anul 2011 precum şi pentru cele cuprinse în programele minimale ale instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 144/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 211 mp, din partea d-nului Wotsch Christian Siegfrid şi d-nei Wotsch Diana
 • Hotărârea 143/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului –zonă verde şi parcare “Sub Maternitate”, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 142/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.142 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului–Parc Astra , proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 141/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.141 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului „ Parc Tineretului”, situat în intravilanul Municipiului Sibiu,la intersecţia str. Tineretului cu str. Constituţiei şi b-dul C. Coposu
 • Hotărârea 140/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.140 privind reorganizarea structurală a Serviciului Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii
 • Hotărârea 139/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.139 privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public Poliţia Locală a Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 114/2012)
 • Hotărârea 138/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.138 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr.333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (Abrogată de HCL NR. 118/2016)
 • Hotărârea 137/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.137 privind Regulamentul Local pentru informarea şi consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism (Anexa Nr. 1 modificată de HCL NR. 383/2012)
 • Hotărârea 136/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.136 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 01.05.2011
 • Hotărârea 135/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2011
 • Hotărârea 134/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 134 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.76/2011, pentru aprobarea proiectului „Modernizare centru recuperare şi reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr.8, Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 133/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.133 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 132/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.132 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.74/2011 pentru aprobarea proiectului „Modernizare Strada Turnului şi Piaţeta Târgu Peştelui” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 131/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.131 privind scoaterea din evidenta domeniului public al Municipiului Sibiu, a unor obiective ,,WC – publice” amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu si casarea lor conform proceselor verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Hotărârea 130/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.130 privind efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Sibiu şi S.C.Tursib S.A.
 • Hotărârea 129/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.129 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU - Trup intravilan locuinţe individuale/colective şi servicii/comerţ P+M, P+1E+M, P+3E în Sibiu, zona străzii Tractorului, fn Iniţiatori : Răulea Ileana şi Răulea Ioan Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 128/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.128 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială D+P+M în Sibiu, strada Ilarie Chendi, nr. 1 beneficiari : Soporan Cornel şi Soporan Alina
 • Hotărârea 127/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.127 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă P+M, în Sibiu, strada Corneliu Diaconovici nr. 26A, beneficiar : Baciu Răzvan Radu
 • Hotărârea 126/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.126 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD –Construire locuinţă cu 2 apartamente, în Sibiu, str. Sălişte nr. 16” beneficiar : Dan Iuliana Carmen, Copaci Ovidiu Lucian şi soţia Georgiana
 • Hotărârea 125/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.125 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire casă de locuit P +M, în Sibiu, str. Abrud, Nr.9 Beneficiari: Polivca Alexandra şi Polivca Cristian Ioan
 • Hotărârea 124/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.124 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - "Construire casă de locuit S+P+E, în Sibiu, str. Decebal, Nr. 11, beneficiari: NIŢĂ EMIL şi NIŢĂ MARIA" (Modificată de HCL NR. 190/2011)
 • Hotărârea 123/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.123 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “PUD – Construire casă de locuit D+P+E+M şi branşamente utilităţi în Sibiu, str. E.Varga nr. 17, beneficiar Bojtor Kinga Dora
 • Hotărârea 122/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.122 privind modificarea anexei la HCL nr. 330/2010, privind numirea, respectiv reconfirmarea pentru anul şcolar 2010/2011 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de Administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 121/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.121 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 120/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.120 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu
 • Hotărârea 119/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.119 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public de gestionare a câinilor fără stăpân Sibiu
 • Hotărârea 118/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.118 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 117/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.117 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 116/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.116 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, Amenajare exterioară acces auto şi pietonal la sediul nou” faza SF, la Grădina Zoologică Sibiu
 • Hotărârea 115/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.115 privind aprobarea participării la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr.772/2011
 • Hotărârea 114/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a imobilului situat în Sibiu str.Ţiglarilor nr.99, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 113/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.113 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Consiliului Local Sibiu şi administrarea S.C. Apă-Canal S.A. precum şi modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000
 • Hotărârea 112/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind concesionarea fără licitaţie publică a unui lot de teren în suprafaţă de 52 mp în favoarea proprietarilor de apartamente situate în bl. T6, sc. A din str. Aleea Haiducului,Sibiu în vederea construirii unor balcoane
 • Hotărârea 111/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind reglementarea juridică a imobilului – teren situat în Sibiu, str. Calea Turnişorului FN, identificat în CF 12995 Sibiu, nr top 5228/1/1/1 în suprafaţă de 7555 mp
 • Hotărârea 110/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii cu Baia Populară Neptun situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 2
 • Hotărârea 109/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 50 mp din acte ( 54 mp suprafaţa măsurată ), situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor şi str. Ceaikovski, din partea d-nului Govoreanu Dumitru şi a d-nei Govoreanu Elena Daniela
 • Hotărârea 108/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.108 privind trecerea unor construcţii – locuinţe din proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în proprietatea publică a statului (Modificată de HCL NR. 233/2011)
 • Hotărârea 107/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren de construcţii situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A pe care sunt edificate bl. 4A şi bl. 4B
 • Hotărârea 106/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.106 privind aprobarea scutirii Forumului Democrat al Germanilor – Sibiu de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Sibiu, str. E.A.Bieltz nr. 69
 • Hotărârea 105/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.105 privind interzicerea amplasării panourilor de publicitate pe stâlpii proprietate publică ai Municipiului Sibiu sau pe stâlpii proprietate privată ai altor persoane juridice situaţi pe domeniul public al Municipiului Sibiu precum şi dezafectarea panourilor existente
 • Hotărârea 104/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 104 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.210/2001
 • Hotărârea 103/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.103 privind preluarea de către S.C. Pieţe Sibiu S.A. a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu (Completată de HCL NR. 242/2011, modificată de HCL NR. 75/2012, modificată și completată de HCL NR. 235/2012, consultați și HCL NR. 226/2015)
 • Hotărârea 102/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 102 privind încheierea unui act adiţional la contractul de management al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 101/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR._101 privind încheierea de acte adiţionale de stabilire, pe anul 2011, a remuneraţiei directorilor Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 100/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 100 pentru încheierea de acte adiţionale, privind programul minimal anual şi obiectivele şi criteriile de performanţă pe anul 2011, la contractele de management ale directorilor Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 99/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.99 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2011 pentru Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 98/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.98 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2011 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 97/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.97 privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 96/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea Agendei sportive pe anul 2011
 • Hotărârea 95/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 95 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2011
 • Hotărârea 94/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind aderarea Municipiului Sibiu la Asociatia de Proprietari de Terenuri Agricole si Silvice ale Comunelor –Sura Mare, Slimnic si Vurpar din Judetul Sibiu
 • Hotărârea 93/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.93 privind aprobarea încheierii Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei, prevăzut de Contractul de Împrumut nr. 40338 încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 19 octombrie 2010
 • Hotărârea 92/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.92 privind aprobarea încheierii Acordului de Garantare prin Venituri prevăzut de Contractul de Împrumut nr. 40338 încheiat între Municipiul Sibiu şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 19 octombrie 2010
 • Hotărârea 91/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Local: Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 90/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.90 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 89/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii „Modernizare str.9 Mai, faza: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie”
 • Hotărârea 88/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii „Modernizare str.Ocnei, faza: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie”
 • Hotărârea 87/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Federaţiei Române de Baschet Bucureşti asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic „C.Noica” Sibiu
 • Hotărârea 86/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea Agendei culturale pe anul 2011
 • Hotărârea 85/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.85 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil – teren de construcţii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Calea Dumbrăvii în vederea concesionării fără licitaţie publică a două loturi
 • Hotărârea 84/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.84 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 83/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.83 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2011
 • Hotărârea 82/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 82 privind casarea a trei autobuze VOLVO şi organizarea unei licitaţii publice în vederea dezafectării şi valorificării materialelor rezultate
 • Hotărârea 81/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 81 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15 /2003
 • Hotărârea 80/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.80 privind dezlipirea imobilului – str. N. Teclu, proprietatea publică a Municipiului Sibiu în vederea alipirii unui tronson la str. Ocnei
 • Hotărârea 79/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.79 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri
 • Hotărârea 78/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR.78 de aprobare a proiectului ,,SIBIU BAROC UPDATE” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 77/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea proiectului "Modernizare Strada 9 Mai" şi a cheltuielilor legate de proiect (Modificată de HCL NR. 347/2011 și HCL NR. 22/2012)
 • Hotărârea 76/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.76 privind aprobarea proiectului "Modernizare centru de recuperare şi reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu" şi a cheltuielilor legate de proiect (Modificată de HCL NR. 134/2011)
 • Hotărârea 75/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.75 privind aprobarea proiectului "Modernizare Strada Faurului" şi a cheltuielilor legate de proiect (Modificată de HCL NR. 227/2011)
 • Hotărârea 74/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 74 privind aprobarea proiectului "Modernizare Strada Turnului şi Piaţeta Târgu Peştelui" şi a cheltuielilor legate de proiect (Modificată de HCL NR. 132/2011 și HCL NR. 261/2011)
 • Hotărârea 73/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea proiectului "Modernizare Strada Ocnei" şi a cheltuielilor legate de proiect (Modificată de HCL NR. 348/2011)
 • Hotărârea 72/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind aprobarea taxei speciale pentru activitatea de eliberare a certificatului de divorţ prin acordul părţilor şi stabilirea amenzii contraventionale pentru pierderea sau deteriorarea certificatului de divorţ eliberat de către Compartimentul Stare Civilă (Art. 1 și 3 revocate prin HCL NR. 160/2013)
 • Hotărârea 71/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.71 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire corp B de clădire, locuinţă S+P+E+M (în volumul podului) - 3 apartamente -în Sibiu, str. Verzăriei nr. 14 beneficiar : Bâra Brâcoveanu-Toma şi Mariana
 • Hotărârea 70/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.70 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Deschidere acces la exterior şi alee acces – parter bloc, în Sibiu, str. N. Iorga nr. 54, - fost bl. 8 - ap. 43+44, benef. Limar Impex SRL
 • Hotărârea 69/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.69 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Extindere hotel existent. Restaurant la parter şi spaţii de cazare la etajul 1 şi 2, în Sibiu, strada Darwin Charles nr.16. Beneficiari : Citrea Emil şi Citrea Paraschiva pentru S.C. REDDISON S.R.L.
 • Hotărârea 68/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.68 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, Amenajare rigolă betonat㔠în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 67/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.67 privind modificarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 66/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.66 pentru aprobarea criteriilor privind veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, sau după caz, ale unei persoane singure beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 65/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.65 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei asupra unor săli de clasă din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 64/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.64 privind subînchirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 5,5 mp, aparţinând Comunităţii Surorilor Franciscane Sub Ocrotirea Sfintei Familii Mallersdorf, din incinta Colegiului Tehnic Textil Sibiu, str. Dealului, nr. 2-4, jud. Sibiu în vederea amenajării unui punct de comercializare a produselor alimentare pentru elevi
 • Hotărârea 63/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru cazarea participanţilor din alte judeţe la Concursul Interjudeţean de Matematică Gheorghe Lazăr, în internatul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Terezianum Sibiu
 • Hotărârea 62/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.62 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexa Nr. 1 revocată prin HCL NR. 204/2011)
 • Hotărârea 61/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.61 privind completarea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 60/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Gârleanu Maria
 • Hotărârea 59/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.59 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Klein Hans
 • Hotărârea 58/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2011
 • Hotărârea 57/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.57 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Comisia de mediere la negocierile cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • Hotărârea 56/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.56 privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502
 • Hotărârea 55/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.55 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 54/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.54 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2011 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu
 • Hotărârea 53/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.53 privind modificarea Art.2-“Obiectul contractului” din Contractul de Administrare nr.24/2010 încheiat între Mun. Sibiu şi Serv. Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu
 • Hotărârea 52/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.52 privind stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere a persoanelor vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2011
 • Hotărârea 51/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.51 pentru modificarea H.C.L. nr. 322/2010 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU „Construire imobil locuinte D+P+3E+Eretras in Sibiu, str. Gral Dragalina nr. 2, beneficiar Primaria municipiului Sibiu, initiator Popescu Dan Vespasian
 • Hotărârea 50/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.50 privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management ce se va organiza în vederea încredinţării managementului pentru Teatrul de Copii şi Tineret GONG Sibiu
 • Hotărârea 49/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.49 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret GONG Sibiu
 • Hotărârea 48/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.48 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a managementului instituţiilor publice de cultură şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilo
 • Hotărârea 47/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale persoanelor cu handicap grav (Revocarea art. 20 din anexa nr. 1 prin HCL NR. 170/2011)
 • Hotărârea 46/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.46 privind modificarea H.C.L. nr 162/2010 şi H.C.L. nr.388/2010 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2011
 • Hotărârea 45/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.45 pentru modificarea H.C.L. nr.161/2010 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu
 • Hotărârea 44/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.44 privind aprobarea şi validarea bugetului local şi a bugetelor unor servicii publice pe anul 2010
 • Hotărârea 43/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.43 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestatelunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • Hotărârea 42/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.42 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice şi juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 41/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.41 privind anularea creanţelor fiscale restante de pana la 10 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2010
 • Hotărârea 40/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.40 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui chioşc cu terasă din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 39/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.39 privind externalizarea activităţii de agrement pe lacul nr.1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu prin concesionarea luciului de apă, a debarcaderului şi a unui număr de 22 ambarcaţiuni
 • Hotărârea 38/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.38 privind aprobarea plăţii sumei de 8.881,32 lei cu titlu de despăgubiri şi cheltuieli de judecată
 • Hotărârea 37/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.37 privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 36/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.36 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 35/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.35 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 34/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.34 privind aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 33/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.33 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret GONG Sibiu
 • Hotărârea 32/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.32 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Centrul Financiar Creşe Sibiu
 • Hotărârea 31/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.31 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 30/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.30 privind aprobarea statului de funcţii la Cantina Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 29/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.29 privind aprobarea statului de funcţii la Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 28/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.28 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi Sibiu
 • Hotărârea 27/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.27 privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 26/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.26 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu
 • Hotărârea 25/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.25 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu
 • Hotărârea 24/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.24 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 23/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.23 privind reîncadrarea personalului, aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 22/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.22 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii
 • Hotărârea 21/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.21 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ
 • Hotărârea 20/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.20 privind aprobarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Cimitir
 • Hotărârea 19/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.19 privind aprobarea statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu
 • Hotărârea 18/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.18 privind aprobarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 17/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.17 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2011-2012 (Modificată de HCL NR. 285/2017 și HCL NR. 352/2017)
 • Hotărârea 16/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.16 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, str. Lungă, nr. 65, jud. Sibiu în vederea amplasării unui chioşc alimentar
 • Hotărârea 15/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Şoimii Sibiu asupra sălii de sport din incinta Liceului Teoretic “C-tin Noica” Sibiu
 • Hotărârea 14/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.14 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat a unor bunuri cu destinaţia parcări şi retragerea din administrare a altora
 • Hotărârea 13/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.13 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Teatrului pentru Copii şi Tineret „Gong” a imobilului-construcţie şi teren , situat în Sibiu, str.Alexandru Odobescu nr.4, aflat în domeniul public al judeţului Sibiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 12/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.12 privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România-Filiala Sibiu, a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu, str.Xenopol nr.1
 • Hotărârea 11/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.11 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării unui stâlp de iluminat public pe care se vor monta - într-o formă mascată - echipamente GSM
 • Hotărârea 10/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.10 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 9/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.9 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa nr. 1A, bloc 2
 • Hotărârea 8/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.8 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Şos. Alba Iulia nr. 52 B
 • Hotărârea 7/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.7 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 71 mp, situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor şi str. Ceaikovski, din partea numiţilor Crişan Nicolae, Crişan Daniela Elena, Prodea Vasile Adrian şi Prodea Ionela
 • Hotărârea 6/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.6. privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 313/2010 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri – situate în intravilanul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 5/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.5. privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren aferent blocului – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Bârsei nr. 10A identificat în C.F. 101032 Sibiu, nr top 7074/5/20
 • Hotărârea 4/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.4 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 315/2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 3/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 pentru modificarea Regulamentului privind Metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu ( HCL 174/2009 )
 • Hotărârea 2/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind înfiinţarea Serviciului Public Politie Locală al Municipiului Sibiu (Art. 5 din Anexa III - Regulamentul de organizare si functionare modificata de HCL NR. 89/2019; Anexa III la HCL NR. 2/2011 modificată și completată de HCL NR. 356/2019)
 • Hotărârea 1/2011 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.1 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2011