• Hotărârea 436/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 436 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2011
 • Hotărârea 435/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 435 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 434/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.434 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile - terenuri - între Municipiul Sibiu şi familia Hurdubelea Ioan şi Stanca Mihaela
 • Hotărârea 433/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.433 privind modificarea obiectului contractului de administrare nr. 131/2004 încheiat între Primăria Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului
 • Hotărârea 432/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.432 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a bunurilor – parcări , proprietatea publică a Municipiului Sibiu HOTĂRÂREA NR.432 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a bunurilor – parcări , proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 431/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.431 privind ajustarea preţului local la energia termică facturate populaţiei
 • Hotărârea 430/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.430 privind aprobarea Actului Adiţional nr.6/2010 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 429/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.429 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului De Poliţie Judeţean Sibiu a unui imobil-construcţie , proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str.Revoluţiei nr.8,
 • Hotărârea 428/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.428 privind prelungirea duratei contractelor de închirire pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C.Urbana S.A a căror termen de închiriere expiră la 31.12.2010
 • Hotărârea 427/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.427 privind utilizarea excedentului bugetar
 • Hotărârea 426/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.426 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA în vederea exploatării activităţii de publicitate pe raza municipiului Sibiu
 • Hotărârea 425/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.425 privind dezlipirea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Ştrand, zona str. Ştrandului, în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui lot în vederea concesionării
 • Hotărârea 424/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.424 privind alipirea unor imobile – terenuri de construcţii – situate în intravilanul Municipiului Sibiu, Zona Piaţa Aurel Vlaicu, în vederea vânzării prin licitaţie publică a două loturi de teren
 • Hotărârea 423/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.423 privind reglementarea juridică a imobilului – teren, situat în Sibiu, zona str. E.A.Bieltz
 • Hotărârea 422/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.422 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU „Construire biserica” în Sibiu, str. Onceşti FN, beneficiar Parohia Ortodoxă Română Sf. Ilie II –Cartier Vasile Aaron
 • Hotărârea 421/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.421 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 148/2008 prin care s-a aprobat documentaţia de urbanism PUZ si RLU – Construire clinică POLISANO în Sibiu, str. Izvorului fn
 • Hotărârea 420/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.420 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă unifamilială P+M în Sibiu, zona străzii Ţiglari, fn beneficiari : Dobrin Pavel şi Dobrin Livia
 • Hotărârea 419/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.419 privind modificarea titlului Hotărârii nr.368/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 418/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.418 pentru modificarea H.C.L nr. 243/2003 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. 333/2003 şi a Legii 650/2002 de aprobare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (Revocată de HCL NR. 138/2011)
 • Hotărârea 417/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 417 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , a terenurilor aferente şi a terenurilor proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ - teritoriale (Abrogată de HCL 437/2017)
 • Hotărârea 416/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.416 privind aprobarea ajustării taxelor şi tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A. pentru anul 2011
 • Hotărârea 415/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.415 privind aprobarea preluării de către Primăria Municipiului Sibiu a autobuzului „VOLVO” nr. înmatriculare SB 02 JTW restituit de către S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 414/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.414 privind prelungirea închirierii imobilului, situat în Sibiu, str. Reconstrucţiei nr. 21, ap.1, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 2 Sibiu
 • Hotărârea 413/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.413 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2011-2012 (Abrogată de HCL NR. 17/2011)
 • Hotărârea 412/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 412 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2010
 • Hotărârea 411/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.411 privind transmiterea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu a imobilului, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.I.S.Bach nr.1-3, înscris în CF nr.8041 Sibiu, nr.top 3279/3/2
 • Hotărârea 410/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.410 privind aprobarea punerii la dispoziţia proiectului Ť Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov ť, a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
 • Hotărârea 409/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.409 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Sibiu a imobilului teren de construcţii identificat în CF 103380 Sibiu (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 6167 Turnişor) nr. top. 9528 nr. cad. 7210 în suprafaţă de 54.889 mp.
 • Hotărârea 408/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.408 privind aprobarea pachetului de străzi din cadrul obiectivului de investiţii „România- Sibiu- Proiect Transport Urban-Faza II”
 • Hotărârea 407/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.407 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, de către S.C. URBANA S.A., a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Doljului nr.8
 • Hotărârea 406/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.406 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, de către S.C. URBANA S.A., a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, cartier Valea Aurie, bl.31
 • Hotărârea 405/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.405 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciul Public de gestionare a câinilor fără stăpân Sibiu
 • Hotărârea 404/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.404 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 403/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.403 privind transmiterea în administrarea Serv. Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu a unor bunuri provenite din investiţii şi demolarea imobilului clădire administrativă Grădina Zoologică identificat la poziţia nr. 166 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 978/2002
 • Hotărârea 402/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.402 privind aprobarea obiectivelor de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului „România- Sibiu- Proiect Transport Urban-Faza II”
 • Hotărârea 401/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.401 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 315/2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 400/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.400 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ+RLU – Construire locuinţe individuale P+M, P+E+M în Sibiu, zona str.Lucernei,F.N iniţiatori: Idomir Ioan şi Idomir Crinela, Pocol Valer Marinel şi Pocol Natalia beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 399/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.399 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU - Extindere Han Tulgheş, prin construirea unui corp de clădire având ca funcţiuni: bucătărie, vestiare pentru angajaţi şi grup social pentru clienţi, în incinta Complexului Naţional Muzeal Astra” în Sibiu, Dj 106A Iniţiatori : S.C. B.A.M.T. GRUP S.R.L. Beneficiar : Consiliul Judeţean Sibiu
 • Hotărârea 398/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.398 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 30 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 13 Sibiu, str. Lungă, nr. 74, jud. Sibiu în vederea amplasării unui chioşc alimentar
 • Hotărârea 397/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.397 privind modificarea şi completarea Art.2- Obiectul contractului din Contractul de Administrare nr.32/2009 încheiat între Mun. Sibiu şi Serv. Public de interes Local pentru administrarea Cimitirului Mun. Sibiu.
 • Hotărârea 396/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.396 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 159/13.12.2005, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. ROMTELECOM S.A.
 • Hotărârea 395/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.395 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 394/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.394 privind modificarea şi aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu
 • Hotărârea 393/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 393 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate, pe raza Mun.Sibiu
 • Hotărârea 392/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.392 privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea “Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu” a spaţiului , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în incinta sediului Primăriei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr.1-3
 • Hotărârea 391/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.391 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Sibiu, str. Revoluţiei nr. 10
 • Hotărârea 390/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.390 privind diminuarea suprafeţei imobilului – teren de construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Hipodrom - str. Luptei nr. 38, identificat în CF 103748 Sibiu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în vederea concesionării unui lot de teren în suprafaţă de 4 mp
 • Hotărârea 389/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.389 privind diminuarea suprafeţei imobilului – teren de construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Hipodrom - str. C.Dumbrăvii nr.19, bl. 19 B identificat în CF 102466 Sibiu nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în vederea concesionării unui lot de teren în suprafaţă de 10 mp
 • Hotărârea 388/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.388 pentru modificarea H.C.L. nr. 162/2010 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2011 (Modificată de HCL NR. 46/2011)
 • Hotărârea 387/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 387 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Gong” Sibiu
 • Hotărârea 386/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.386 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 385/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.385 privind modificarea statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu
 • Hotărârea 384/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.384 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de Asociaţia “Dr.Carl Wolff”
 • Hotărârea 383/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.383 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind desfiinţarea Serviciului public administrare parcări şi preluarea obiectului său de activitate de către Serviciul public pentru administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 382/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.382 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din “Cazarma 90”
 • Hotărârea 381/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.381 privind constituirea la nivelul Municipiului Sibiu a comisiei locale de ordine publică (Abrogată de HCL NR. 19/2017)
 • Hotărârea 380/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.380 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general (Revocată de HCL NR. 26/2015)
 • Hotărârea 379/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.379 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general (Revocată de HCL NR. 25/2015)
 • Hotărârea 378/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 378 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2010
 • Hotărârea 377/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 377 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 376/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.376 privind rectificarea bugetelor între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat la capitolul 65.02 şi aprobarea bugetelor rectificate
 • Hotărârea 375/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.375 privind aprobarea Actului Adiţional nr.3/2010 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu
 • Hotărârea 374/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.374 privind aprobarea Actului Adiţional nr.5/2010 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 373/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.373 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului pentru copii şi tineret "Gong" Sibiu (Anexa Nr. 1 abrogată de HCL NR. 73/2015;Consultați și HCL NR. 360/2018)
 • Hotărârea 372/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.372 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 371/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.371 privind completarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 246/2010
 • Hotărârea 370/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.370 privind închirierea fără licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Sibiu str.Fabricii nr.2, în favoarea Organizaţiei Judeţene a P.N.L. Sibiu, cu destinaţia sediu
 • Hotărârea 369/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.369 privind reglementarea juridică a imobilului – casă, curte şi grădin㠖 situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. George Topârceanu nr. 20, identificat în CF 6011b Turnişor, nr. top 529/1
 • Hotărârea 368/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.368 privind dezlipirea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Hipodrom, zona str. Oştirii, în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui lot în vederea concesionării
 • Hotărârea 367/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.367 privind modificarea art.2 din H.C.L. nr. 380/2008 privind aprobarea gratuităţii la transportul urban asigurat de SC Tursib SA pentru pensionarii din Municipiul Sibiu modificată prin H.C.L nr. 480/2008
 • Hotărârea 366/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.366 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 365/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.365 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 364/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.364 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 363/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.363 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L.
 • Hotărârea 362/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.362 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 361/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.361 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 360/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.360 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui imobil – grădină - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Islazului FN
 • Hotărârea 359/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.359 privind atribuirea denumirii strada “BRATISLAVA” unei străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 358/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.358 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD - „Construire locuinţă unifamilială P+M”, în Sibiu, str. Grădinarilor, nr.4, beneficiari: Picu Ioan Sandu şi Picu Aneta
 • Hotărârea 357/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.357 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire casă de locuit P+M şi garaj”, în Sibiu, str.Viilor, F.N Beneficiar: Muntean Emil Marius
 • Hotărârea 356/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.356 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU „Extindere spaţii servicii- hală tinichigerie şi vopsitorie auto”, în Sibiu str. Henri Coandă FN, beneficiar Primăria municipiului Sibiu, iniţiator Bâra Ioan
 • Hotărârea 355/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.355 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU - Constituire trup intravilan lotizare construcţii pentru locuinţe individuale în Sibiu, zona DJ 106C Sibiu – Cisnădie Iniţiatori : Muşat Sorin Ilie şi coproprietarii (conform Anexei 1) Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 354/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.354 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru Municipiul Sibiu, a valorii totale a investiţiei aferente Municipiului Sibiu, precum şi aprobarea participării Municipiului Sibiu la cofinanţarea proiectului
 • Hotărârea 353/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.353 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Ferma Seviş – Sibiu şi retur pentru anul şcolar 2010/2011
 • Hotărârea 352/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.352 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Răşinari – Sibiu şi retur pentru anul şcolar 2010/2011
 • Hotărârea 351/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.351 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Municipal Sibiu asupra terenului de sport din incinta Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” Sibiu
 • Hotărârea 350/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 350 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Grupului Şcolar “Avram Iancu” Sibiu
 • Hotărârea 349/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 349 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Teatrului Naţional “Radu Stanca” asupra Sălii de festivităţi din incinta Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu
 • Hotărârea 348/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 348 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 4/10.01.2008 cu privire la obiectul contractului şi chiria datorată pentru închirierea imobilului în care funcţionează Colegiul Tehnic “Textil”
 • Hotărârea 347/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.347 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠔Terezianum”Sibiu, str. Postăvarilor nr. 18, cu destinaţia birou
 • Hotărârea 346/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.346 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă totală de 558 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠔Terezianum”Sibiu, str. Postăvarilor nr. 18, destinat desfăşurării de activităţi didactice de o instituţie acreditată
 • Hotărârea 345/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.345 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 52 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Şcolar Industrial Energetic Sibiu, str. Electricienilor nr. 1, destinat desfăşurării de cursuri de calificare şi formare profesională
 • Hotărârea 344/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.344 privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 15,2 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Liceului Teoretic ”Onisifor Ghibu” Sibiu, str. Bihorului nr. 3, în vederea amenajării unui chioşc alimentar
 • Hotărârea 343/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.343 privind modificarea statului de funcţii la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 342/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.342 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul public de Poliţie Comunitară a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 341/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.341 privind aprobarea preţului de producţie, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru anul 2010 (Consultați și HCL NR. 30/2012)
 • Hotărârea 340/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.340 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 339/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.339 pentru aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 394/2008 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionare neregulamentar pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 338/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.338 privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice în anul 2011 pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Direcţia Fiscală Locală Sibiu, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu şi Serviciul Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 337/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 337 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în consiliul administrativ al Teatrului pentru Copii şi Tineret Ť GONG ť Sibiu
 • Hotărârea 336/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 336 privind încheierea pe durată determinată a contractului de management cu câştigătorul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 335/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.335 privind numirea “Colectivului de coordonare a activităţii de deszăpezire , asigurarea circulaţiei pe drumurile publice furnizarea agentului termic , apă caldă şi apă rece şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2010-2011
 • Hotărârea 334/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 334 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2010
 • Hotărârea 333/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.333 Privind scoaterea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat a două imobile- construcţii şi terenuri, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în str. I.S. Bach nr.1-3 şi str. A. Şaguna nr.21
 • Hotărârea 332/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.332 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra 5 săli de sport din incinta Liceului Teoretic C-tin Noica Sibiu, Grupului Şcolar “Energetic “ Sibiu, Şcolii generale cu cls. I-VIII nr.1 Sibiu, Şcolii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu, Şcolii cu clasele I-VIII nr. 20 Sibiu
 • Hotărârea 331/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 331 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca - Extensia Universitară Sibiu- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei asupra unor săli de clasă din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr. 4 Sibiu
 • Hotărârea 330/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.330 privind numirea respective reconfirmarea pentru anul şcolar 2010/2011 a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor de administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu (Modificată de HCL NR. 122/2011)
 • Hotărârea 329/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.329 privind modificarea şi suplimentarea contractului de concesiune nr.108370/2007,modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 328/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 328 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 327/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.327 privind ajustarea preţului local la energia termică facturată populaţiei
 • Hotărârea 326/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 326 privind aprobarea statului de funcţii precum şi modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Centru Financiar Creşe
 • Hotărârea 325/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.325 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU - Constituire trup intravilan case de vacanţe în zona DJ 106D Sibiu – Cisnădioara Iniţiatori : Constantin Daniel, Hoandrea Gheorghe, SC IPAR ROM SRL, Cârje Radu, SC WK GROUP SRL, Cofaru Nicolae, Cofaru Ileana Ioana, Renges Andreea Mariana Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 324/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.324 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Construire balcoane pe faţada posterioară a scării A a blocului de locuit existent P+4, în Sibiu, Aleea Haiducului Nr. 1 Bl. T6 Sc. A” beneficiar: OPRIŞ CORNEL şi soţia SIMONA MONICA (ap. 5) pentru: Costea Simina (ap. 2), Govorean Georghiţa (ap. 3), moştenitori pentru Moldovan Maria (ap. 8): Maniţiu Maria şi Moldovan Andrei Nicolae, Miruţiu Georgeta Gabriela (ap. 9), Banu Horia Ioan şi soţia Marioara (ap. 12) Constantinescu Ioan şi soţia Elena (ap. 13), Dobrotă Teonia Dorina (ap. 16) şi Stroila Ovidiu (ap. 17)
 • Hotărârea 323/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.323 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU „ Creare trup intravilan în vederea construirii spaţii servicii, birouri, logistică şi producţie”-structura de sprijinire a afacerilor destinată IMM-urilor şi microintreperinderilor Sibiu Vest, în extravilan Sibiu Zona industrialaVest, Beneficiar Primaria municipiului Sibiu, initiator SC Transmontana SA
 • Hotărârea 322/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.322 privind aprobarea documentaţiei PUZ si RLU „Construire imobil locuinţe D+P+3E+Eretras în Sibiu, str. Gral Dragalina nr. 2 beneficiar Primăria municipiului Sibiu, iniţiator Popescu Dan Vespasian (Modificată de HCL NR. 51/2011)
 • Hotărârea 321/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.321 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU – Construire locuinţă S+P+M + garaj în Sibiu, Calea Şurii Mici, f.n. iniţiatori: Petrescu Constantin şi soţia Petrescu Viorica beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 320/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.320 privind aprobarea proiectului „Extindere, Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoală cu clasele I – VIII nr. 18 Judeţul Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 319/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.319 privind acordarea gratuităţii cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru elevii cu situaţie familială şi materială deosebită pe ruta Viile Sibiului – Sibiu şi retur
 • Hotărârea 318/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.318 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Universitar Sibiu asupra sălilor de sport din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr.25 Sibiu, a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentar㠓Terezianum” Sibiu şi a Liceului Teoretic “C. Noica” Sibiu
 • Hotărârea 317/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.317 privind aprobarea modificării Contractului de închiriere nr. 4/10.01.2008 cu privire la obiectul contractului şi chiria datorată pentru închirierea imobilului în care funcţionează Colegiul Tehnic “Textil”
 • Hotărârea 316/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.316 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 315/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 315 privind înfiinţarea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu (Modificată de HCL NR. 401/2010, HCL NR. 4/2011, HCL NR. 287/2013, HCL NR. 211/2014, HCL NR. 201/2016, HCL NR. 118/2018, HCL NR. 154/2018 și HCL NR. 386/2018.Art.1 modificat de HCL NR. 280/2019)
 • Hotărârea 314/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 314 privind modificarea statului de functii al Casei de Cultura a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 313/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 313 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri - situate în intravilanul Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 6/2011)
 • Hotărârea 312/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.312 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 36 mp, din partea d-nului Raţiu Nicolae Adrian şi d-nei Raţiu Andreea Cristina
 • Hotărârea 311/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.311 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 47 mp, situat în Sibiu - zona cuprinsă între str. Salcâmilor şi str. Ceaikovski, din partea d-nului Ştefănescu Ioan Aurel şi a d-nei Ştefănescu Maria Carmen
 • Hotărârea 310/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 310 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Ioan Moga nr. 1A, bl. 4
 • Hotărârea 309/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.309 privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiştilor Plastici “ a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuiţă, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Piaţa Mare nr.12, cu destinaţia galerie de artă pentru desfăşurarea activităţii expoziţionale a membrilor asociaţiei
 • Hotărârea 308/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.308 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 210/2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ, transport în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 307/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 307 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.121/2006
 • Hotărârea 306/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 306 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, precum şi modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 305/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.305 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2010 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu
 • Hotărârea 304/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.304 privind aprobarea Actului Adiţional nr.4/2010 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 303/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 303 privind aprobarea virărilor de credite între unităţile din subordinea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a bugetelor rectificate la Capitolul 65.02
 • Hotărârea 302/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 302 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2010
 • Hotărârea 301/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 301 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO SIBIU pentru Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu”
 • Hotărârea 300/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 300 privind aprobarea cotizaţiei de membru pe anul 2011 a unităţilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO SIBIU
 • Hotărârea 299/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 299 privind aprobarea Convenţiei care urmează a fi încheiată între S.C. TRACON S.R.L. şi ADI ECO SIBIU pentru Proiectul „Sistem de Managemet Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu”
 • Hotărârea 298/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.298 privind aprobarea listei de priorităţi pentru accesul la o locuinţă socială, destinată chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari (Consultați și HCL NR. 125/2012)
 • Hotărârea 297/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.297 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu a unor mijloace fixe (construcţii) nou identificate
 • Hotărârea 296/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.296 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – loc de casă cu casă, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, B-dul Victoriei nr. 14
 • Hotărârea 295/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 295 pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind Metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 3/2011)
 • Hotărârea 294/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.294 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 130 mp, din partea d-nului Cotoară Sebastian Ilie
 • Hotărârea 293/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.293 privind aprobarea Actului Adiţional nr.3/2010 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 292/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.292 privind acceptarea unei donaţii din partea autărităţilor locale din Landshut (Germania)
 • Hotărârea 291/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 291 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reparatie capitala sala balet Ilie Pintilie” - faza S.F.
 • Hotărârea 290/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.290 privind aprobarea rotunjirii sumelor reprezentând taxele şi tarifele practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A., rezultate în urma aplicării T.V.A.
 • Hotărârea 289/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.289 privind modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Sibiu atestat în baza H.G. nr.978/2002 , a art.1 din contractul de administrare nr.373/2003, modificat prin actele adiţionale nr. 1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2009, 5/2010 încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi revocarea H.C.L. nr.233/2010
 • Hotărârea 288/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.288 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 287/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.287 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 286/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.286 privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare conform Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • Hotărârea 285/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.285 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 181/2011)
 • Hotărârea 284/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.284 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU – Imobil locuinţe P+2E (cu posibilitate de folosire a podului) Sibiu, zona străzii Gării f.n., iniţiatori: S.C. TRANSILVANIA DEVELOPEMENT S.R.L. SIBIU, beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 283/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.283 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ + RLU – Extindere trup intravilan aprobat cu HCL 135/2009, pentru construire casă unifamilală P+E, magazine, garaj şi platformă betonată în Sibiu, strada Deventer, fn iniţiatori: Ghiţă Constantin – Adrian şi Ghiţă Viorica - Violeta beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 282/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 282 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire hală industrială, birouri, împrejmuiri, parcări, în Sibiu str. Turda fn, beneficiar : SC. Romprix Exim SRL Bucureşti
 • Hotărârea 281/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.281 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 280/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 280 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 279/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.279 privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Serviciului Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu asupra a două spaţii din Grădiniţa de copii nr.38 Sibiu şi respectiv din Şcoala cu cls. I-VIII nr. 12 Sibiu
 • Hotărârea 278/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.278 privind dezlipirea unor imobile – terenuri de construcţii – situate în intravilanul Municipiului Sibiu, Zona Piaţa Aurel Vlaicu, identificate în CF 53980 Sibiu , CF 104410 Sibiu şi CF 106804 Sibiu
 • Hotărârea 277/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.277 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu a imobilelor - clădiri situate în Sibiu , Piata Mică,Nr. 22 si 25, cu destinatia de sedii ale institutiei
 • Hotărârea 276/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.276 privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea SC NEOFARM S.R.L. Sibiu a imobilului-teren în suprafaţă de 28 mp., proprietatea privată a Municipiului Sibiu, reprezentând cotă parte din cota de 105 mp.teren aferent apartamentului 2 situat în Sibiu, str.Maşiniştilor nr.70
 • Hotărârea 275/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.275 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului –parc proprietatea Statului Român situat în Sibiu, cartier Tineretului str.Constructorilor f.n., în vederea concesionării fără licitaţie publică, a unui lot în favoarea S.C.Apă Canal S.A. Sibiu
 • Hotărârea 274/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.274 privind diminuarea suprafeţei imobilului – teren de construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Hipodrom - str. Luptei nr. 38, identificat în CF 103748 Sibiu nr. top 4072/1/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în vederea concesionării unui lot de teren în suprafaţă de 8 mp
 • Hotărârea 273/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.273 privind diminuarea suprafeţei imobilului – teren de construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, cartier Turnişor - str. Aleea Pajiştei, identificat în CF 104927 Sibiu nr. top. 180/1/1/1/1/1/1/1, în vederea concesionării unui lot de teren în suprafaţă de 12 mp.
 • Hotărârea 272/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.272 privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. G-ral Vasile Milea bl. 1 , identificat în C.F 102466 Sibiu, nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 – nr cad 7274/1/1, în două loturi distincte, în vederea concesionării fără licitaţie publică a nr. top 3691/30/1/1/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 – nr cad 7274/1/1/2
 • Hotărârea 271/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.271 privind dezlipirea unui imobil – loc de casă, situat în Sibiu, str. Aleea Roşiorilor FN (colţ cu str. Rahovei ) şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui lot în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 270/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.270 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A începând cu data de 13.09.2010
 • Hotărârea 269/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 269 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2010
 • Hotărârea 268/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 268 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donaţiei unui imobil – teren situat în zona industrială Vest din partea SC. CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L.
 • Hotărârea 267/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.267 privind aprobarea Actului Adiţional nr.2/2010 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 266/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.266 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei cultural-edilitar㠄August Treboniu Laurian” a imobilului- teren în suprafaţă de 2 mp., situat în Sibiu, Parcul Astra, cu destinaţia amplasare bust August Treboniu Laurian
 • Hotărârea 265/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 265 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului –teren de construcţii proprietatea Statului Român situat în Sibiu, str.Oştirii f.n., în vederea concesionării fără licitaţie publică, a unui lot în favoarea S.C.Apă Canal S.A. Sibiu
 • Hotărârea 264/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.264 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 263/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.263 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 262/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.262 privind accesul gratuit al copiilor şi tinerilor în vârstă de până la 18 ani la evenimentele cultural – sportive la care Consiliul Local Sibiu sau Primăria Municipiului Sibiu sunt parteneri, coorganizatori sau cofinanţatori
 • Hotărârea 261/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.261 privind completarea listei cuprinzând spaţiile comerciale şi cele de prestări servicii aprobate prin HCL nr. 15/2003 care fac obiectul vânzării în condiţiile Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 260/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.260 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public de Poliţie Comunitară a Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 abrogate de HCL NR. 342/2010)
 • Hotărârea 259/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.259 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 258/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.258 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 257/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.257 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 abrogate de HCL NR. 35/2011)
 • Hotărârea 256/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.256 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu
 • Hotărârea 255/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.255 privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public Administrare Cimitir Sibiu
 • Hotărârea 254/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.254 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în Proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 253/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.253 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 252/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 252 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi
 • Hotărârea 251/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.251 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 250/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.250 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân
 • Hotărârea 249/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 249 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii
 • Hotărârea 248/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.248 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 247/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 247 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 revocate de HCL NR. 306/2010)
 • Hotărârea 246/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.246 privind reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor în societate comercială pe acţiuni (Completată de HCL NR. 371/2010, consultați și HCL NR. 328/2011, HCL NR. 201/2013, HCL NR. 227/2015)
 • Hotărârea 245/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 245 privind pentru modificarea H.C.L. nr.349/2009 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2010
 • Hotărârea 244/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.244 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Salvatorilor Montani Sibiu asupra sălii de sport din Şcoala cu cls. I-VIII nr. 21 Sibiu
 • Hotărârea 243/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 243 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 9,26 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Grupului Şcolar Industrial Energetic Sibiu, str. Electricienilor, nr. 1, în vederea amenajării unui chioşc alimentar
 • Hotărârea 242/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 242 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru două obiective de investiţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu - Faza SF -
 • Hotărârea 241/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.241 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire locuinţă familială P+1E în Sibiu, Calea Guşteriţei, nr. 69 beneficiari : Muntean Marius şi Ursa Alexandra, Sibiu, Calea Guşteriţei, nr. 69
 • Hotărârea 240/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.240 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Teren sportiv multifuncţional, în Sibiu, strada Henri Coandă, f.n. beneficiar : Voicu Maria Sibiu, strada C.Noica, nr. 39
 • Hotărârea 239/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.239 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Mansardare casă existentă , construire spălătorie auto la parter şi spălătorie haine la etaj”, în Sibiu, str. Rahovei, nr.25 Beneficiar: SC BITECO SRL SIBIU
 • Hotărârea 238/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.238 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Construire 3 locuinţe cuplate P+2E, în Sibiu, str. Tractorului f.n.” beneficiar : Ştefan Nicolae, Ştefan Maria şi Ştefan Nicolae Adrian domiciliati în Sibiu, str. Rahova nr. 65
 • Hotărârea 237/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.237 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 236/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.236 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului Militar de Urgenţ㠄Dr. Alexandru Augustin” Sibiu
 • Hotărârea 235/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.235 privind prelungirea termenului de atribuire în folosintă gratuită a Stadionului Municipal Sibiu în favoarea Asociatiei Sportive C.S.U. Vointa Sibiu
 • Hotărârea 234/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.234 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor Sibiu
 • Hotărârea 233/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.233 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 319/2008 privind darea în administrare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
 • Hotărârea 232/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.232 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 231/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 231 privind aprobarea prelungirii contractului de administrare nr. 148/2005 pentru o parte din imobilul internat al Grupului Şcolar “Avram Iancu” situat în Sibiu, str. Lazaret nr. 14 având destinaţia “LOCUINŢE SOCIALE”
 • Hotărârea 230/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.230 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 140 mp, din partea d-nului Cioacă Vasile şi d-nei Cioacă Valentina Maria
 • Hotărârea 229/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 229 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Modernizare Str. Grigore Ureche, faza S.F.”
 • Hotărârea 228/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.228 privind preluarea Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu de sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, în subordinea Primarului Municipiului Sibiu (Modificată de HCL 373/2010)
 • Hotărârea 227/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 227 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici modificaţi la obiectivul de investiţii “MODERNIZARE STR. FAURULUI, FAZA:DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE”
 • Hotărârea 226/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 226 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2010
 • Hotărârea 225/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.225 privind aprobarea transferului către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a managementului asistenţei medicale a Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
 • Hotărârea 224/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.224 privind transmiterea în administrarea Serv. Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu a unor mijloace fixe provenite din investiţii
 • Hotărârea 223/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.223 privind aprobarea valorii redevenţei minime pentru spaţiile medicale proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr.13, bl.1, ap.31 şi ap.74, concesionate de titualarii acestora în baza H.G. nr. 884/2004 (Modificată de HCL 73/2013)
 • Hotărârea 222/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.222 privind aprobarea preţului la apă potabilă şi tarifului la canalizare-epurare în Municipiul Sibiu şi Staţiunea Păltiniş
 • Hotărârea 221/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.221 privind aprobarea preluării de către Primăria Municipiului Sibiu a autoturismului Dacia 1310 L, nr. de înmatriculare SB 04 PMS, restituit de către Serviciul Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii
 • Hotărârea 220/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.220 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 219/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.219 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a două imobile - teren de sub şi aferent bl. 19 B şi teren de sub şi aferent căminului de nefamilişti, situate în Sibiu, str. Ştefan cel Mare FN în vederea vânzării acestora fără licitaţie publică în favoarea S.C. CONCEFA S.A. Sibiu
 • Hotărârea 218/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.218 privind dezlipirea imobilelor –terenuri, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, identificate în CF 105510 Sibiu, nr. top 105510, CF 106825 Sibiu, nr.top 5033/1/1/1/4 –nr.cad 4689, în vederea concesionării fără licitaţie publică, a două loturi în favoarea S.C.Apă Canal S.A. Sibiu
 • Hotărârea 217/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.217 privind dezmembrarea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Aleea Infanteriştilor FN , identificat în C.F 53268 Sibiu, nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, cad. 6243/1 în două loturi distincte, în vederea concesionării fără licitaţie publică a nr. top 4072/1/1/1/1/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, cad 6243/1/2
 • Hotărârea 216/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.216 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire imobil servicii( birouri,comerţ) S+P+2E+E retras, în Sibiu str. Dr. Ştefan Stâncă nr. 2-6” Beneficiari: Meşter Prâslea Teiu şi soţia Meşter Diana Maria
 • Hotărârea 215/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.215 privind modificarea statului de funcţii şi a statului de personal al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 214/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.214 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,, PUZ si RLU – Modificarea indicilor urbanistici ai terenului, în vederea extinderii construcţiilor aprobate cu HCL nr. 313/2008, în Sibiu, str. Ştefan cel Mare fn Iniţiator : Stoica Ioan şi Rodica Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 213/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.213 privind aprobarea documentaţiei topografice întocmită în vederea înscrierii în cartea funciară (prima înscriere) a unei porţiuni din str. Turnului şi str. Cibinului ( Dârstelor )
 • Hotărârea 212/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.212 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 211/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.211 privind atribuirea denumirii strada “BUCOVINEI” unei străzi nou create în municipiul Sibiu
 • Hotărârea 210/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.210 privind aprobarea prelungirii străzii Ulmului, atribuirea de numere administrative şi renumerotarea unor imobile
 • Hotărârea 209/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.209 privind aprobarea organizării unor proiecte de către Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 208/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.208 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Pedagogilor nr.7 în care funcţionează Grupul Şcolar Construcţii şi Arhitectur㠓Carol I” Sibiu
 • Hotărârea 207/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.207 privind aprobarea preluării de către Primăria Municipiului Sibiu a autobuzului „VOLVO” nr. înmatriculare SB 02 JTX restituit de către Universitatea „Lucian Blaga”
 • Hotărârea 206/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 206 privind aprobarea restituirii de către Serviciul Pubic pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu a automobilului mixt Dacia cu nr. înmatriculare SB 02 PMS către Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 205/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.205 privind aprobarea retragerii, respectiv sistarea unor proiect de pe Agenda cultural-sportivă 2010
 • Hotărârea 204/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.204 privind trecerea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu a unui apartament situat în Sibiu, B-dul M.Viteazu nr.15, bl.30, ap.117
 • Hotărârea 203/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.203 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ITINERIS MEDIA În vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 202/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.202 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil – teren – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Zaharia Boiu nr. 6
 • Hotărârea 201/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.201 privind scoaterea unor bunuri din inventarul domeniului public al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 200/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.200 privind dezlipirea imobilului – teren arabil, fâneaţ㠖 situat în extravilanul Municipiului Sibiu, Zona Guşteriţa – Monument, identificat în CF 105134 Sibiu, în trei loturi distincte
 • Hotărârea 199/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.199 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui imobil – teren pentru construcţii - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Cvartal Ştand II
 • Hotărârea 198/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.198 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a unui imobil – drum - situat în intravilanul Municipiului Sibiu ( actual parţial str. Colinei )
 • Hotărârea 197/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2010
 • Hotărârea 196/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.196 privind acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, precum şi celor din instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 195/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.195 privind aprobarea bugetului rectificat la capitolul 6502- “ Învăţământ” pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 194/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.194 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 193/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.193 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuiţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, cartier Valea Aurie bl.33
 • Hotărârea 192/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.192 privind închirierea fără licitaţie publică în favoarea Uniunii Naţionale pentru Progresul României a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Faurului nr.18, cu destinaţia sediu filiala Sibiu
 • Hotărârea 191/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.191 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale – bilanţul contabil şi contul anual de execuţie al bugetului local la data de 31.12. 2009
 • Hotărârea 190/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.190 privind modificarea şi completarea Anexei nr.2-Preţuri minime pe tipuri de mijloace de publicitate la contractele de asociere în participaţiune nr.25/2010 şi nr.39/2010, încheiate intre Municipiul Sibiu, şi S.C.Max Media Sibiu, respectiv S.C. Energy S.R.L.
 • Hotărârea 189/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.189 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 188/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.188 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a două imobile – terenuri de construcţii – situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Târgul Cailor nr. 2 , în vederea concesionării fără licitaţie publică
 • Hotărârea 187/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.187 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile - terenuri - între Municipiul Sibiu şi S.C. CORBU PROIECT S.R.L. Sibiu
 • Hotărârea 186/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.186 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unor imobile – terenuri pentru construcţii – aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 356/2011)
 • Hotărârea 185/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.185 privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a cabinetului medical nr.6, situat în Sibiu, str.Nicolae Iorga nr.50
 • Hotărârea 184/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.184 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu şi dezlipirea imobilului – teren cu blocul nr. 18 – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. 1A identificat în C.F. 102420 Sibiu, nr. top 7074/5/19, cad. 102420 în două loturi distincte
 • Hotărârea 183/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.183 privind dezlipirea imobilului – loc de casă cu casă de locuit corp A, corp B, corp C – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Alecu Russo nr 51, identificat în CF 101640 Sibiu nr. top 4208/1/6/3 în trei loturi distincte
 • Hotărârea 182/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.182 privind diminuarea suprafeţei imobilului – teren de construcţii– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Şcoala de Înot bl. 2B, identificat în CF 106909 Sibiu nr. top 3718/1/7/1 ( nr. cad. 8047 )
 • Hotărârea 181/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.181 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 180/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.180 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. G.Coşbuc nr. 20 în care funcţionează Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 179/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.179 privind dezlipirea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Herman Oberth nr. 2, în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui lot în vederea concesionării
 • Hotărârea 178/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.178 pentru completarea H.C.L. nr. 48/2010 privind prelungirea unor contracte de închirire pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C.Urbana S.A, al căror termen de închiriere a expirat la 31.12.2009
 • Hotărârea 177/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.177 privind trecerea unor construcţii –locuinţe din proprietatea publică a Municipiului Sibiu, în proprietatea publică a statului (Modificată de HCL 233/2011)
 • Hotărârea 176/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.176 privind aprobarea proiectului „Extindere, Reabilitare, Modernizare şi Dotare Şcoală cu clasele I – VIII nr. 18 Judeţul Sibiu” şi a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 175/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.175 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”REABILITARE ŞI AMENAJARE SPAŢIU PENTRU „CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU” STR.OCNEI NR.20, faza SF.
 • Hotărârea 174/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.174 privind aprobarea documentaţiei PUD „ Concesionare teren, reglementare juridică teren pentru acces direct din exterior, construire acces în apartament, construire balcon, schimbare destinaţie din locuinţă în Centru medical Nursing Medica şi amplasare firmă, în Sibiu str. Luptei nr. 38, apt. 15 Beneficiar SC Nursing Medica SRL Sibiu
 • Hotărârea 173/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.173 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,, PUZ si RLU – Construire case de locuit P+E, D+P+M, D+P+E+M –zona cuprinsă între str. Salcâmilor şi str. Ceaikovski, terenuri agricole proprietate privată şi drum exploatare Iniţiator : Govoreanu Dumitru şi Elena Daniela Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 172/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.172 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire corp B de clădire P+E, în Sibiu str. Măgura nr.28” Beneficiar: Beca Ana
 • Hotărârea 171/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.171 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Mansardare şi modernizare, schimbare destinaţie din moară în pensiune, restaurant, spaţiu comercial şi birouri” în Sibiu, Calea Turnişorului nr.36 Beneficiar: SC Nicolaus Com SRL
 • Hotărârea 170/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.170 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ +RLU - Extindere trup intravilan case de vacanţe în zona DJ 106D Sibiu – Cisnădioara Iniţiator : Cotoară Sebastian Ilie Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 169/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 169 privind aprobarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 168/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.168 privind modificarea statului de funcţii la Direcţia Fiscală Locală Sibiu
 • Hotărârea 167/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.167 privind modificarea statului de funcţii şi a statului de personal al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 166/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.166 privind rectificarea bugetului Teatrului Naţional “Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 165/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.165 privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare conform Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic
 • Hotărârea 164/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare platou comercializare răsaduri , pepeni, varză Piaţa Rahova “ la Serviciul Public Administraţia Pieţelor
 • Hotărârea 163/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A în perioada 15 iunie – 13 septembrie 2010 şi suplimentarea numărului de autobuze care deservesc traseul 10
 • Hotărârea 162/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.162 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2011 (Modificată de HCL 46/2011 și HCL NR. 388/2010)
 • Hotărârea 161/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.161 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu (Abrogată de HCL NR. 173/2011)
 • Hotărârea 160/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 160 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2010
 • Hotărârea 159/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.159 privind aprobarea listei de priorităţi pentru accesul la o locuinţă socială cazurilor sociale deosebite (Consultați și HCL NR. 388/2012)
 • Hotărârea 158/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.158 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Uniunii Pensionarilor din Judeţul Sibiu a unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuiţă, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Ocnei nr.24, cu destinaţia sediu
 • Hotărârea 157/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.157 privind încheierea de acte adiţionale la contractele de management ale directorilor instituţiilor de spectacole sau concerte aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 156/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.156 privind aprobarea preluării de către Municipiul Sibiu a părţilor sociale deţinute de către NUON INTERNATIONAL RENEWABLES PROJECTS B.V..Olanda la SC NUONSIB S.R.L.
 • Hotărârea 155/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.155 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Adaos la construcţia existentă prin construire mansardă peste parterul existent(hală pentru confecţii textile), în vederea realizării a 6 apartamente, în Sibiu, str. E. A. Bieltz nr. 63 - beneficiar : Streit Elena şi Streit Mircea
 • Hotărârea 154/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.154 privind aprobarea documentaţiei PUD „Construire balcon la parter” în Sibiu, str. Oştirii nr. 1 ,bl. 60 apt. 23 , beneficiar SC DENT INA SRL Sibiu
 • Hotărârea 153/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.153 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Amenajare cabinet medical din locuinţă şi asigurare acces direct din exterior, balcon sub amprenta celor de la etajele superioare”, în Sibiu, strada Vasile Milea nr. 3 bl. 3 sc. A ap. 4 beneficiar: FLORESCU CRISTIAN şi soţia FLORESCU MIHAELA
 • Hotărârea 152/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.152 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 151/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.151 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.2/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. URBANA SA
 • Hotărârea 150/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.150 privind aprobarea Programului minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2010 pentru Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 149/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.149 privind aprobarea Programul minimal anual şi a obiectivelor şi criteriilor de performanţă pe anul 2010 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 148/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.148 privind rectificarea bugetului la capitolul 6515 la Grădiniţa nr.41 şi aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare conform Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic
 • Hotărârea 147/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.147 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 16 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu, str. Luptei, nr. 27, în vederea amplasării unui chioşc destinat comercializării de produse alimentare
 • Hotărârea 146/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.146 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 64 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu, str. Luptei, nr. 27, în vederea amplasării unui chioşc destinat comercializării de produse alimentare
 • Hotărârea 145/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.145 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 800 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 21 Sibiu, str. Luptei, nr. 27, în vederea amenajării unui teren de fotbal acoperit cu suprafaţă sintetică, cu destinaţia de bază sportivă
 • Hotărârea 144/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.144 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu (sală de clasă) în suprafaţă de 50 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Naţional “Octavian Goga” Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 34, destinat activităţilor de formare profesională a adulţilor
 • Hotărârea 143/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.143 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 33 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Şcolii cu clasele I-VIII “Regina Maria” Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 1, în vederea depozitării de aparatură de birotică
 • Hotărârea 142/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.142 privind scoaterea din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu, atestat prin H.G. nr. 978/2002, a reţelelor de contact aerian - troleibuze, în vederea dezafectarii si valorificarii materialelor rezultate de catre S.C. Tursib S.A.
 • Hotărârea 141/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.141 privind transmiterea în administrarea Fundaţiei pentru Reabilitare Urbană a spaţiului în suprafaţă de 83,34 mp.situat în subsolul imobilului din Piaţa Mică nr.22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 140/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.140 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului-teren cu WC public situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Parc Sub Arini
 • Hotărârea 139/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.139 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui imobil situat în Sibiu, str. Ilarie Chendi nr. 4A în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 138/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.138 privind dezlipirea unor imobile situate în Sibiu, str. Fabricii FN şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a două loturi în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 137/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.137 privind dezlipirea imobilului – teren de construcţii – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, b-dul Mihai Viteazu FN în două loturi distincte şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unui lot în vederea concesionării
 • Hotărârea 136/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.136 privind modificarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 135/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind modificarea şi completarea HCL nr. 408/2009 prin care s-a aprobat vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 134/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.134 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. ENERGY S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 133/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.133 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. INTERMEDIA S.R.L. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 132/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.132 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. EUROMEDIA GROUP S.A. în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 131/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.131 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. AFFICHAGE ROMANIA S.R.L. Bucureşti în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 130/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.130 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil – loc de cas㠖 aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. G-ral Vasile Milea FN
 • Hotărârea 129/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.129 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate în cadrul Complexului “Baia Neptun” Sibiu
 • Hotărârea 128/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.128 privind modificarea Actului adiţional nr.6 la Contractul de concesiune nr.108370/2007 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Tursib SA Sibiu
 • Hotărârea 127/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 privind aprobarea componenţei nominale actualizate a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă al Municipiului Sibiu şi a Secretariatului tehnic al acestuia (Consultați și HCL NR. 29/2015)
 • Hotărârea 126/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2010
 • Hotărârea 125/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.125 privind participarea Municipiului Sibiu prin Consiliul Local la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice prin aprobarea proiectului „SIBIU BAROC UPDATE” şi a cheltuielilor legate de proiect (Revocată de HCL NR. 78/2011)
 • Hotărârea 124/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.124 privind aprobarea documentaţiei PUD „Construire acces direct din stradă prin desfiinţarea parapetului ferestrei şi schimbarea destinaţiei din cameră de locuit în birou”, în Sibiu, Calea Dumbrăvii bl. 17, sc.G, apt. 77, parter Beneficiar Popa Stefan şi Popa Marioara Emilia
 • Hotărârea 123/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.123 privind însuirea de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a raportului de evaluare întocmit de SC MEGAEXPERT IMOBILIARE SRL Sibiu, pentru vânzarea unor imobile – terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cartierul Tineretului, transmise în folosinţă gratuită tinerilor, în baza Legii nr.15/2003
 • Hotărârea 122/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.122 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C. URBANA S.A., care fac obiectul notificărilor de restituire formulate de Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. şi Parohia Evanghelică C.A. Sibiu
 • Hotărârea 121/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.121 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 120/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.120 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu” domnului STEFAN ORTH
 • Hotărârea 119/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.119 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui chioşc cu terasă din incinta Grădinii Zoologice Sibiu
 • Hotărârea 118/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.118 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 117/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.117 privind acordarea avizului asupra Metodologiei şi criteriilor de acordare a burselor de merit, burselor de studiu şi burselor de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat
 • Hotărârea 116/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.116 privind modificarea anexei la HCL nr. 338/2009
 • Hotărârea 115/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.115 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire imobil de locuit P+E+M cu 6 apartamente, în Sibiu Calea Poplăcii, FN” Beneficiar: Chirea Gheorghe si sotia Chirea Xenia, Reckerth Cornelia, Reckerth Dorian -Udo, Svaricek Filip Ioan
 • Hotărârea 114/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.114 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Construire casă de locuit S+P+M, în Sibiu, str. Viilor fn „ beneficiar : Cioacă Vasile şi Cioacă Maria
 • Hotărârea 113/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.113 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,, PUZ si RLU –Construire depozit materiale necombustibile, în Sibiu, str. Ştefan cel Mare fn Iniţiator : Imbăruş Toma Beneficiar : Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 112/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.112 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia pentru cercetare prealabilă în vederea exproprierii pentru utilitate publică a unor terenuri situate pe amplasamentul Aeroportului Sibiu
 • Hotărârea 111/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.111 privind modalitatea de comunicare a documentelor pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 110/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.110 privind vânzarea unor locuinţe aparţinând fondului locativ al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 109/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.109 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 380/2009 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 108/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.108 privind modificarea H.C.L. 368/2005 privind desfiinţarea Serviciului Public Administrare Parcări şi preluarea obiectului său de activitate de către Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 107/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.107 privind încheierea de acte adiţionale la contractele de management ale directorilor instituţiilor de spectacole sau concerte aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 106/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.106 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, Cartier Tienretului, transmis unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 105/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.105 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unor imobile – terenuri în suprafaţă de 3499 mp, din partea d-nului Benchea Cornel
 • Hotărârea 104/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.104 privind acceptarea de către Municipiul Sibiu a donatiei unui imobil - teren în suprafaţă de 564 mp, din partea SC VALCONCA SRL
 • Hotărârea 103/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.103 privind dezlipirea imobilului – păşune situate în extravilanul Municipiului Sibiu, Zona Guşteriţa , identificat în C.F. 106753 Sibiu ( provenit din conversia pe hârtie a CF 3208 Guşteriţa) în două loturi distincte
 • Hotărârea 102/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.102 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – piaţă cu creşă pentru copii - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Calea Poplăcii nr.11 bis, şi transmiterea în administrarea Serviciului Public Centru Financiar Creşe a imobilului-construcţie -creşă pentru copii şi a curţii aferente
 • Hotărârea 101/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.101 privind transmiterea în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu a unor locaţii pe domeniul public pentru amplasarea a 34 cilindri de afişaj precum şi a imobilului Club „Ilie Pintilie”-construcţii şi teren aferent situat în Sibiu, str. Câmpului nr. 8
 • Hotărârea 100/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.100 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat a spaţiului în suprafaţă de 21,28 mp.situat în subsolul imobilului din Piaţa Mică nr.22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 99/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 99 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 98/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.98 privind completarea comisiei care face propuneri pentru acordarea titlului de “ Cetăţean de onoare al Municipiului Sibiu “
 • Hotărârea 97/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 97 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2010
 • Hotărârea 96/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de prestări servicii având ca obiect salubrizarea în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 95/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.95 pentru modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.446/2009 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu asupra sălii de sport din incinta Şcolii cu cls. I-VIII nr. 18 Sibiu
 • Hotărârea 94/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2010 la CAPITOLUL 6502
 • Hotărârea 93/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 93 privind aprobarea Agendei cultural-sportive pe anul 2010
 • Hotărârea 92/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.92 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2010 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat cu SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu
 • Hotărârea 91/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.91 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2010 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat cu SC Energie Termică SA Sibiu
 • Hotărârea 90/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.90 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Construire Pavilion Conferinţe D+P+2E+M (în volumul podului )şi anexe –Zona Schit –Păltiniş-Jud. Sibiu Beneficiar: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu
 • Hotărârea 89/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.89 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Local: Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 88/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.88 privind modificarea Contractului de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Apă Canal SA
 • Hotărârea 87/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.87 privind plata indemnizaţiei pentru activitatea depusă de membrii comisiilor de vânzare a spaţiilor medicale, proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 86/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 85/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.85 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – „Reglementare juridică teren pentru acces direct din exterior, construire acces acoperit în apartament, schimbarea destinţiei apartamentului din locuinţă în birou, în Sibiu Calea Dumbrăvii, nr.19, Bl.19B, sc.B, ap.11 Beneficiar: BUCŞA RADU GABRIEL
 • Hotărârea 84/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.84 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD – Construire două blocuri P+3E+M (în volumul podului) cu 33 apartamente în Sibiu, strada Ogorului fn,beneficiar : S.C. CON CONFORT S.R.L.
 • Hotărârea 83/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.83 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Creare acces separat la parterul imobilului pentru cabinet stomatologic şi amplasare firmă pe faţadă, în Sibiu, strada Ştrandului nr. 15, sc. B, ap. 10” beneficiar : Bobeş Simion Adrian
 • Hotărârea 82/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.82 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Amenajare pod şi schimbare destinaţie din pod în spaţiu comercial, schimbare destinaţie din garaj în spălătorie auto cu acces din strada Ana Ipătescu, în Sibiu, strada Egalităţii, nr. 21, beneficiar: S.C. NELIV S.R.L. prin BÎRLEA RADU SEBASTIAN
 • Hotărârea 81/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.81 privind modificarea contractului de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. ENERGIE TERMICĂ S.A. Sibiu
 • Hotărârea 80/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.80 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Administrare a Unităţilorde Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu (Revocată de HCL NR. 92/2012)
 • Hotărârea 79/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 79 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Şcolii cu clasele I-VIII nr. 18 Sibiu
 • Hotărârea 78/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.78 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Sibiu asupra sălii de sport din incinta Grupului Şcolar “Avram Iancu“ Sibiu
 • Hotărârea 77/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 12/2003 privind înfiinţarea Serviciului public de interes local pentru Administrarea Parcurilor şi Zonelor Verzi din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 76/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.76 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. BETA CONS S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 75/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.75 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. MAX MEDIA S.R.L în vederea exploatării activităţii de publicitate
 • Hotărârea 74/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.74 privind revocarea H.C.L. nr.286/2004 şi schimbarea destinaţiei unui spaţiu situat în str.S.Brukenthal nr.2-4 din cantină în arhivă
 • Hotărârea 73/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.73 privind aprobarea modificării traseului autobuzului 10 şi suplimentarea numărului de autobuze care deservesc traseul 1
 • Hotărârea 72/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.72 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 71/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.71 privind transmiterea în administrarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân a unor mijloace fixe provenite din investiţii
 • Hotărârea 70/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.70 privind transmiterea parcului Darwin, proprietatea Municipiului Sibiu, în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri şi Zone Verzi al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 69/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.69 privind scoaterea din inventarul domeniului public al Municipiului Sibiu a imobilului – Şcoala Sportiv㠄Şoimii” Sibiu, situat în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 18
 • Hotărârea 68/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.68 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE REŢELE APĂ-CANAL CALEA POPLĂCII, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 67/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. GEORGE TOPÂRCEANU, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 66/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.66 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STRADA ORLAT II , FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 65/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.65 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,, MODERNIZARE STR. PREOT BACCA II, FAZĂ S.F. ”
 • Hotărârea 64/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.64 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. PRINCIPATELE UNITE, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 63/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.63 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STRADA REŞIŢA, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 62/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.62 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "MODERNIZARE STR. SĂCEL III , FAZĂ S.F." (Modificată de HCL NR. 424/2016)
 • Hotărârea 61/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.61 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STR. ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 60/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.60 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE STRADA TEILOR, FAZĂ S.F.”
 • Hotărârea 59/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.59 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ,,MODERNIZARE CENTRU RECUPERARE ŞI REABILITARE COPII CU HANDICAP, ALEEA STREIU NR.8 SIBIU, FAZĂ D.A.L.I.”
 • Hotărârea 58/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea proiectului "Modernizare centru recuperare şi reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu" şi a cheltuielilor legate de proiect (Revocată de HCL NR. 76/2011)
 • Hotărârea 57/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind aprobarea proiectului "Modernizare Strada Faurului" şi a cheltuielilor legate de proiect (Revocată de HCL NR. 75/2011)
 • Hotărârea 56/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea proiectului "Modernizare Strada Turnului şi Piaţeta Târgu Peştelui" şi a cheltuielilor legate de proiect (Revocată de HCL NR. 74/2011)
 • Hotărârea 55/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind aprobarea şi asumarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Sibiu şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectelor individuale aferente acestuia
 • Hotărârea 54/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind completarea Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Sibiu şi Comisiei Sociale
 • Hotărârea 53/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.53 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-nei Nartea Monica
 • Hotărârea 52/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.52 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fleischer Helge Dirk
 • Hotărârea 51/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.51 privind acordarea avizului consultativ al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu pentru anul şcolar 2010-2011
 • Hotărârea 50/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2010
 • Hotărârea 49/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2010
 • Hotărârea 48/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.48 privind prelungirea unor contracte de închirire pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă proprietatea Municipiului Sibiu, administrate de S.C.Urbana S.A a căror termen de închiriere a expirat la 31.12.2009
 • Hotărârea 47/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.47 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului De Poliţie Judeţean Sibiu a unui imobil-construcţie , proprietatea Statului Român, situat în Sibiu, str.Revoluţiei nr.8
 • Hotărârea 46/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.46 privind modificarea HCL nr.396/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a planului de investiţii, a indicatorilor tehnico-economici, a planului de evoluţie al tarifelor si a cofinanţării pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”
 • Hotărârea 45/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.45 privind externalizarea activităţii de agrement pe lacul nr.1 din incinta Grădinii Zoologice
 • Hotărârea 44/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.44 privind exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu pentru transmiterea unor bunuri din administrarea şi gestionarea Teatrului Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti în administrarea şi gestionarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 43/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.43 privind dezlipirea unor imobile situate în Sibiu, str. Ilarie Chendi nr. 4B şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a două loturi în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 42/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.42 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Sibiu nr.83/2009, privind aprobarea modelelor contractelor de închiriere a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 41/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.41 privind aprobarea proiectelor şi acţiunilor culturale şi sportive care se desfăşoară în perioada ianuarie-februarie 2010
 • Hotărârea 40/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.40 privind dezlipirea imobilului – teren de construcţii– proprietatea privată a Municipiului Sibiu,situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona industrială vest, identificat în CF 7832 Turnişor, nr. Top 6200/1/1/1/1/2, în două loturi distincte
 • Hotărârea 39/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 privind deţinerea şi controlul reproducţiei câinilor în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 38/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.38 privind ajustarea preţului local la energia termică facturate populaţiei
 • Hotărârea 37/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR.37 privind stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere a persoanelor vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2010
 • Hotărârea 36/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al personalului medical încadrat în Compartimentul de Asistenţă Medicală la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 35/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.35 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ+RLU - Extindere trup intravilan case de vacanţe în zona DJ 106D Sibiu Cisnădioara Iniţiator: Gavrilă Mariana Eudochia Beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu (Consultați și HCL NR. 345/2012)
 • Hotărârea 34/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.34 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUD – Schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu comercial şi magazie, creare acces direct din strad㔠în Sibiu, strada Măsarilor, nr. 12 beneficiar: BLOTOR ILIE IOAN
 • Hotărârea 33/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.33 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ +RLU –Construire imobil sediu firmă D+P+2E+M (în volumul podului) în Sibiu, Calea Turnişorului, nr. 32 iniţiatori: Popa Mihai şi Adriana beneficiar: Primăria Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 32/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.32 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de gestionare a câinilor fără stăpân Sibiu
 • Hotărârea 31/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.31 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu
 • Hotărârea 30/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.30 privind modificarea statului de funcţii la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu
 • Hotărârea 29/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.29 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 28/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.28 privind aprobarea statului de funcţii al Cantinei Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 27/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.27 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 26/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.26 privind modificarea şi completarea statului de funcţii la Teatrul Naţional “Radu Stanca” Sibiu
 • Hotărârea 25/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.25 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Administrare Parcuri şi Zone Verzi
 • Hotărârea 24/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.24 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun
 • Hotărârea 23/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.23 privind aprobarea statului de funcţii la Casa de Cultură a Municipiului Sibiu ca urmare a reîncadrării personalului conform Legii-cadru nr.330/2009
 • Hotărârea 22/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.22 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Fondului Locativ
 • Hotărârea 21/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.21 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Poliţia Comunitară a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 20/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.20 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei în cadrul Serviciului Public Centru Financiar Creşe (Modificată de HCL NR. 50/2016)
 • Hotărârea 19/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.19 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public de Cadastru, Agricultură şi Disciplină în Construcţii
 • Hotărârea 18/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.18 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 17/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.17 privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei la Serviciul Public Administraţia Pieţelor
 • Hotărârea 16/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.16 privind reîncadrarea personalului, aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii la Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Sibiu
 • Hotărârea 15/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.15 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 14/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.14 privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu
 • Hotărârea 13/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.13 privind aprobarea statului de personal al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 12/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a managementului instituţiilor publice de cultură, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului
 • Hotărârea 11/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 11. privind dezlipirea imobilului – teren de construcţii cu Grupul Şcolar Industrial de Construcţii Montaj Sibiu – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7, identificat în C.F. 39958 Sibiu, nr. top 2455/2/1/1, nr. top 2456/2/1/1 şi nr top 2457/2/1/1 în trei loturi distincte
 • Hotărârea 10/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea valorilor contabile pentru o serie de imobile-terenuri atestate la domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 9/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind modificarea şi completarea contractului de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. TURSIB S.A. Sibiu
 • Hotărârea 8/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.8 privind aprobarea încheierii Actului Adiţional nr. 1 la Acordul de Sprijin Municipal încheiat între Municipiul Sibiu, SC. Tursib SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la data de 9 mai 2007
 • Hotărârea 7/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea “Asociaţiei Judeţene de Turism Sibiu” a spaţiului , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în incinta sediului Primăriei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr.1-3
 • Hotărârea 6/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.6 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului – teren identificat în CF 102427 Sibiu, nr.top 4190/1/72/2, în suprafaţă de 28 mp reprezentând cotă din cota de 105 mp.teren aferent ap.2. din imobilul-construcţie situat în Sibiu, str.Maşiniştilor nr.70
 • Hotărârea 5/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.5 privind transmiterea în administrarea Serv. Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu a unor mijloace fixe provenite din investiţii.
 • Hotărârea 4/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile – terenuri pentru construcţii - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, Cvartal Ştrand II
 • Hotărârea 3/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.3privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice şi juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 2/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR.2 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 10 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2009
 • Hotărârea 1/2010 - Municipiul Sibiu

  HOTARAREA NR. 1 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 11.500.000 EURO