Hotărârea nr. 99/2006

HOTARAREA NR. 99 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Construire cladire locuinte colective S+P+2E+M, in Sibiu, in prelungirea strazii Ogorului – benef. Pirvu Florin si Stanca

COPIE


JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR. 99 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire clădire locuințe colective S+P+2E+M, in Sibiu, in prelungirea străzii Ogorului - benef. Pîrvu Florin si Stanca

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 30.03.2006

Analizând Raportul nr. 7271 1/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Construire clădire locuințe colective S+P+2E+M in Sibiu, in prelungirea străzii Ogorului, conform proiect nr. 15/2005 întocmit de An- Proiect prin arh. Russu Liana, pe un teren identificat in CF. Tumisor, nr. 8223, nr. top. 101/2, proprietatea beneficiarilor Pîrvu Forin Horia si soția Stanca,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD -Construire clădire locuințe colective S+P+2E+M in Sibiu, in prelungirea străzii Ogorului, conform proiect nr. 15/2005 întocmit de An-Proiect prin arh Russu Liana, pe un teren in suprafață de 750 mp, identificat in CF. Tumisor nr.8223, nr. top. 101/2, proprietatea beneficiarilor Pîrvu Florin Horia si soția Stanca, cu condiția ca partea mediană a construcției propuse să fie tratată ca mansardă și cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Beneficiarul are obligația de a intocmi documentația necesara pentru reglementarea situației juridice a străzii, care se va largi de la 4m la 7 m, strada fiind domeniul public al Municipiului Sibiu

Art. 3- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte Mihai Cristea

/1

f i


Contrasemnează

Secretar

__            Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE ,, ,

CU ORIGINALUL