Hotărârea nr. 98/2006

HOTARAREA NR. 98 privind atribuirea de denumiri unor strazi din Sibiu Zona industriala Vest

HOTĂRÂREA NR. 98

privind atribuirea de denumiri unor străzi din Sibiu Zona industriala Vest

Consiliul local al municipiului Sibiu, intrunit in ședința ordinara din data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr. 72662/2006, prin care Direcția Arhitect Sef propune aprobarea atribuirii de denumiri celor patru străzi nou create in Sibiu, Zona industriala Vest,

Având in vedere avizul favorabil transmis de Comisia de atribuire denumiri din cadrul Instituției Prefectului sub nr. 70399/13.03.2006,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art.2,alin.2, litera “d” din Ordonanța Guvernului nr.

63/2002, privind atribuirea si schimbarea de denumiri, aprobata prin Legea nr. 48/2003,

In temeiul prevederilor art. 38, alin.2, litera “u” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aproba atribuirea denumirii MILANO, străzii care accede din str.Europa Unita continuandu-se pe langa SC Phoenix Mecano SRL si SC Italian Investment Corporation SRL

Art.2-Se aproba atribuirea denumirii MUNCHEN, străzii care accede din str.Europa Unita aflata intre SC Sephora SRL si SC Marquardt SRL

Art3- Se aproba atribuirea denumirii BARCELONA, străzii cuprinse intre SC Ambient si

SC Sephora SRL

Art.4- Se aproba atribuirea denumirii LYON, străzii care accede din Sos. Alba lulia continuandu-se pe langa SC Comat SA si SC Continental Temic SA

Art, 5.-Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03 .2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicoîa

PENTRU CONFORMITATE C) j

CU ORIGINALUL