Hotărârea nr. 96/2006

HOTARAREA NR. 96 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in Sibiu, str.N.Balcescu nr.6 – beneficiar S.C. V.L.C. VOIAJ C.F.R. S.A. si str.N.Balcescu nr.10 – beneficiar SCCN TAROM S.A. - AGENTIA TAROM SIBIU

HOTĂRÂREA NR.96

privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Sibiu, str.N.Bălcescu nr.6 - beneficiar S.C.

V.L.C. VOIAJ C.F.R. S.A. și str.N.Bălcescu nr.10 - beneficiar SCCN TAROM S.A. -AGENȚIA TAROM SIBIU

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr. 72779/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Sibiu, str.N.Bălcescu nr.6 - beneficiar S.C. V.L.C. VOIAJ C.F.R. S.A. și str. N. Bălcescu nr. 10 - beneficiar SCCN TAROM S.A. - AGENȚIA TAROM SIBIU,

Având în vedere faptul că în prezent se derulează Programul Cultural Sibiu - Capitală Europeană 2007, care implică dezvoltarea activității de transport, atât aerian cât și feroviar, în zona Sibiului, cât și necesitatea modernizării spațiilor închiriate,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art 38 lit. “ f “ și „g”, art. 46 și ale art. 125 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a contractului de închiriere, având ca obiect închirierea de către administrator - S.C. URBANA S.A. Sibiu, pentru folosința chiriașului - S.C. V.L.C. VOIAJ C.F.R. SA, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu ,str.N.Bălcescu nr.6, în scopul desfășurării activității de profil, respectiv agenție de voiaj CFR

Art.2 - Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a contractului de închiriere, având ca obiect închirierea de către administrator - S.C. URBANA S.A. Sibiu, pentru folosința chiriașului - SCCN TAROM SA - Agenția TAROM Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu str.N.Bălcescu nr. 10, în scopul desfășurării activității de profil, respectiv agenție de voiaj TAROM

Art.3 - S.C. V.L.C. VOIAJ C.F.R. SA și SCCN TAROM SA - Agenția TAROM Sibiu au obligația de a executa pe cheltuiala proprie lucrările de modernizare a spațiilor închiriate. Cheltuielile efectuate sunt considerate cheltuieli necesare pentru folosința normală a spațiilor închiriate, chiriașii neputând emite pretenții asupra contravalorii investițiilor efectuate și nici nu vor solicita drept de retenție pentru aceste investiții după data expirării contractului.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu și S.C. URBANA S.A. vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


pentru conformitate

CU ORIGINALUL