Hotărârea nr. 94/2006

HOTARAREA NR. 94 privind trecerea fara plata, in patrimoniul Asociatiei “Ranitii Revolutiei 22 Decembrie 1989” - Sibiu a sediului situat in Sibiu, str.Zidului nr. 14

HOTĂRÂREA NR.94

privind trecerea fără plată, în patrimoniul Asociației “Răniții Revoluției 22 Decembrie 1989”

- Sibiu a sediului situat în Sibiu, str.Zidului nr. 14

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr. 72659/2006 prezentat de Serviciul Patrimoniu privind privind trecerea fără plată, în patrimoniul Asociației “Răniții Revoluției 22 Decembrie 1989” - Sibiu a sediului situat în Sibiu, str.Zidului nr. 14,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004 “Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989” și a art. 9 alin. (1), (2) și (3) din Normele Metodologice de aplicare ale Legii nr. 341/2004,

în temeiul prevederilor art. 38, alin. 2 lit. „ f ” , ale art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală .

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea fără plată în patrimoniul Asociației “Răniții Revoluției 22 Decembrie 1989” - Sibiu, a spațiului deținut cu titlu de folosință gratuită, cu destinația de sediu, din Sibiu, str Zidului nr. 14, compus din 2 încăperi în suprafață totală de 35,21 mp.

Art. 2. - Protocolul de predare - primire a spațiului sus menționat se va încheia între S C. URBANA S A. și Asociația “Răniții Revoluției 22 Decembrie 1989” - Sibiu, având ca semnatari S C. Urbana S A. în calitate de administrator, Consiliul Local al Municipiului Sibiu în calitate de proprietar și Asociația “Răniții Revoluției 22 Decembrie 1989” Sibiu în calitate de beneficiar.

Art. 3 - Primarul Municipiului Sibiu și directorul S.C. URBANA S A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai CristeaContrasemnează ' Secretar Iordan Nicola ' ) yp' v

PENTRU CONFORMITATE '

CU ORIGINALUL