Hotărârea nr. 93/2006

HOTARAREA NR. 93 privind comasarea si dezmembrarea unor imobile – terenuri, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. H.Coanda F.N., atestarea apartenentei lor la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu, in vederea vanzarii lotului cu nr. top.4155/1/2/2 prin licitatie publica deschisa cu destinatia parcare

JUDEȚUL SIBIU
HOTARAREA NR.93

privind comasarea și dezmembrarea unor imobile - terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. H.Coandă F.N., atestarea apartenenței lor la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, în vederea vânzării lotului cu nr.

top.4155/1/2/2 prin licitație publică deschisă cu destinația parcare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03 .2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 73266/2006 , prin care se propune comasarea și dezmembrarea unor imobile - terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. H.Coandă F.N., atestarea apartenenței lor la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu în vederea vânzării lotului cu nr. top.4155/1/2/2 prin licitație publică deschisă cu destinația parcare,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 alin, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

în temeiul prevederilor art. 38 , lit. “h” , lit. “f art. 123 alin i și alin.2, art. 125 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr .215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă comasarea imobilelor - terenuri, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Henri CoandăF.N., identificate în C.F. nr. 7689 Sibiu, nr. top 4181/2/2/1 în suprafață de 10836,0 mp, C.F. 7688 Sibiu, nr. top 4151/6/2/1/3 în suprafață de 187,0 mp, și C.F. 7942 Sibiu nr. top 41 55/1/2 în suprafață de 8232,0 mp, într-un singur corp funciar, concomitent cu notarea ramului de cultură real - teren, reținându-se nr. top 4155/1/2 în suprafață de 19255,0 mp, celelalte nr. top sistându-se, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.321/2006.

Art.2.- Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top 4155/1/2 în suprafață de 19255,0 mp în două corpuri funciare distincte, cu starea de proprietate neschimbată, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr.321/2006, astfel :

- nr. top 4155/1/2/1 teren în suprafață de 15295,0 mp ;

nr. top 4155/1/2/2 teren în suprafață de 3960,0 mp.

Art.3. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Henri Coandă F.N., identificat prin C.F. 7942 Sibiu nr. top 4155/1/2/1, în suprafață de 15295,0 mp.

Art.4. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Henri CoandăF.N., identificat prin C.F. 7942 Sibiu nr. top 4155/1/2/2, în suprafață de 3960,0 mp.

Art.5. - Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Henri Coandă F.N., identificat în C.F. nr. 7942 Sibiu, nr. top 4155/1/2/2, în suprafață de 3960,0 mp cu destinația : parcare.

Art.6. - Prețul de pornire la licitație este stabilit la valoarea de 20,91 euro/mp + TVA, (echivalent în lei la data semnării contractului de vânzare - cumpărare), preț stabilit conform fișei de evaluare a terenurilui întocmită în baza criteriilor stabilite de Corpul Experților Tehnici din România.

Ari.7. - Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise și instrucțiunile pentru ofertanți anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. - Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență :

 • a) Președinte - Klaus W. lohannis - Primar

 • b) membru - Eugen Mitea - viceprimar

 • c) membru - Eugen Ciorugă - viceprimar

 • d) membru - loan Grigore- șef Serviciul patrimoniu

 • e) secretar    - Dorin Nistor- șef Serviciul juridic

 • f) membru    - Dorin Laschescu - șef Serviciul urbanism

 • g) membru - Mariana Hașu - director Direcția Fiscală Locală Sibiu

Art.9. - Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în următoarea componență :

 • a) președinte - Iordan Nicola - secretarul municipiului Sibiu

 • b) membru - Viorica Bândescu - director Direcția economică

 • c) secretar - Maria Țanea-Direcția Fiscală Locală Sibiu

Art. 10. - Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului, la valoarea adjudecată, (echivalent în lei la cursul stabilit de BNR), la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Art. 11. - Contractul de vânzare - cumpărare va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care cumpărătorul se obligă să realizeze lucrarea de viabilizare a pârâului Valea Săpunului pe porțiunea cu care se învecinează imobilul ce face obiectul contractului de vânzare cumpărare, în termen de 6 luni de la data semnării contractului de vânzare- cumpărare, sub condiția rezolutorie a acestuia.

Art. 12. - Cumpărătorul are obligația de a întocmi, pe cheltuială proprie, Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul menționat la art. 5.

Art. 13. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri, fiind împuternicit să semneze contractul de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan JNicola cx -PENTRU CONFORMITATE originalul

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa la HCL nr.93/2006


CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui imobil -teren - proprietatea privată a municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. H. Coandă F.N. în vederea realizării unei parcări

CAP. I. OBIECTUL VÂNZĂRII

 • 1.1. Terenul care urmează a fi vândut se află situat în intravilanul municipiului Sibiu, în str.H. Coandă F.N.

 • 1.2. Terenul care face obiectul vânzării este proprietatea privată a municipiului Sibiu înscris în C.F. nr.7942 Sibiu, nr. top 4155/1/2/2 în suprafață de 3960,0 mp.

 • 1.3. Destinația terenului care face obiectul vânzării este de parcare.

Cap. II. MOTIVAȚIA VÂNZĂRII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor bunuri-terenuri sunt următoarele:

 • 2.1. prevederile art. 38 lit. “ h “ din Legea 215/2001 privind administrația publică locală

 • 2.2. prevederile art.125 din Legea 215/2001 “Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în codițiile legii. Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.”

 • 2.3. prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică

și regimul juridic aplicabil acesteia “Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.”

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire la licitație este de 20,91 euro/mp + TVA, preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în baza criteriilor recomandate de către Corpul Experților Tehnici din România.

 • 3.2. Pasul de strigare Ia licitație este de minim 0,5 euro/mp.

 • 3.3. Garanția de participare la licitație în sumă de 30 % din valoarea totală a terenului, calculată la prețul de pornire, depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător până în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare urmând ca după această dată garanția să constituie avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

 • 3.4. Valoarea adjudecată va fi achitată integral la data semnării contractului.

Cap.IV. CONDIȚII DE MEDIU

Cumpărătorul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului.

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

5.1.Investiția se va realiza în conformitate cu proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire eliberată conform legii.

 • 5.2. Amplasarea în teren, ca și accesul, vor fi proiectate astfel încât să se asigure circulația în zonă.

 • 5.3. Durata de execuție a obiectivului este cea stabilită prin autorizația de construire, care poate fi prelungită conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată cu modificările și completările ulterioare cu maxim 12 luni, la cererea cumpărătorului.

 • 5.4. Racordarea la rețelele de utilități necesare cade în sarcina adjudecătorului.

 • 5.5. Durata de începere a lucrărilor va fi de maxim 6 luni de la data semnării contractului de vânzare cumpărare.

CAP. VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 6.1. Vânzătorul are următoarele obligații:

 • a. - Să predea cumpărătorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare/primire.

 • b. - Vânzătorul are obligația de a nu tulbura pe cumpărător în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare.

 • c. - De asemenea, vânzătorul garantează pe cumpărător că bunul vândut nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

 • d. - Vânzătorul nu răspunde de viciile aparente.

 • 6.2. Cumpărătorul are următoarele obligații:

 • a. - Realizarea unei lucrări de viabilizare a pârâului Valea Săpunului pe porțiunea cu care se învecinează imobilul care face obiectul contractului de vânzare cumpărare, sub condiția rezolutorie a actului de vânzare- cumpărare.

Termenul de realizare a investiției de viabilizare a pârâului Valea Săpunului, este de 6 luni de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 • b. - să realizeze lucrările de investiții corespunzătoare proiectului aprobat si avizelor legale.

 • c. - cumpărătorul are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la , P.S.I., protecția mediului și persoanelor.

 • d. - achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local.

 • e. - cumpărătorul se obligă să achite prețul terenului la valoarea adjudecată, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în fața notarului public.

 • f. - să plătească cheltuielile vânzării : cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de timbru și de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliară, etc.

 • g. - să achite integral debitele pe care le are față de bugetul local până la încheierea contractului de vânzare - cumpărare și cele care decurg după încheierea contractului de vânzare -cumpărare.

 • h.- cumpărătorul are obligația de a întocmi pe cheltuială proprie Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini.

Cap. VIL DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de vânzare -cumpărare.

 • 7.2. Realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Soluțiile prezentate o dată cu depunerea opțiunilor, în cazul adjudecării licitației, nu reprezintă aprobarea acestora și nu exonerează pe câștigător de obținerea avizelor și acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de Urbanism, autorizația de construcție, ș.a.m.d.).

 • 7.3. Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor privesc pe cumpărător.

 • 7.4. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente obținerea acordului de la deținătorii acestora îl privesc pe cumpărător.

 • 7.5. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vînzare -cumpărare.

 • 7.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, în valoare de 500 lei.

 • 7.7. Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în sumă de 1.000 lei

 • 7.8. Transmiterea dreptului de proprietate operează în momentul încheierii contractului de vânzare -cumpărare în formă autentică.

Părțile se vor prezenta în termen de 10 zile după adjudecare la un birou notarial pentru încheierea în forma autentică a contractului de vânzare-cumpărare.

 • 7.9.  Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția de participare la licitație.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

au debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu,DGFP;

sunt în litigii cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

 • 7.10. Dacă din diferite motive licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

In acest caz ofertanților li se va înapoia în termen de cinci zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrare la Primăria Municipiului Sibiu.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietele de sarcini se consideră însușite de ofertant.

 • 7.11. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția bancară necesară executării acestor lucrări.

 • 7.12. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

I. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANT! 3                                                                                                      3

Licitația se va desfășură în data de..........................., la sediul Primăriei Municipiului

Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 1-3.

înscrierea la licitație se va face în perioada............................inclusiv, între orele 8,00

și 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr. 1-3.

In vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

să plătească garanția de participare la licitație, în sumă de 30% din valoarea totală a terenului, calculată la prețul de pornire în contul R022TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.

caietul de sarcini aferent licitației, inclusiv toate documentele necesare licitației în sumă de 500 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu Taxa de participare la licitație 1000.lei în contul R.O58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

Prețul de pornire la licitație este de:

 • - 20,91 euro/mp + TVA, iar pasul de strigare va fi de minim 0,5 euro/mp.

Ofertanții vor depune la sediul Primăriei Municipiului Sibiu două plicuri închise și sigilate , unul exterior și unul interior care vor conține :

 • - plicul exterior va cupride plicul interiorf care conține oferta de preț ) și următoarele documente :

copie xerox după:

Pentru persoane juridice

 • - act constitutiv al societății (statut/ contract), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 • - ultimul bilanț contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestrială și ultima balanță de verificare

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală

 • - actul de identitate

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

Pentru persoanele fizice

- actul de identitate

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor ti depuse în formă originală

NO FĂ : Secretarul comisiei de licitație va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte, din care să rezulte în mod expres că ofertantul nu se află în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Referatul va fi semnat de către cel care l-a redactat împreună cu Șeful Serviciului Juridic.

DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

Se începe licitația parcurgând următoarele etape:

 • 1- se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, a caietului de sarcini și a documentației pentru licitație

 • 2- se verifică identitatea ofertanților pe baza buletinului de identitate/ cărții de identitate/ adeverinței

 • 3- se trece la supralicitarea directă

 • 4- supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează

 • 5- terenul se adjudecă acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă, la a treia strigare consecutivă

 • 6- Comisia de organizare și desfășurare a licitației va încheia un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare.

 • 7- părțile se vor prezenta în termen de 10 zile după adjudecare la un Birou Notarial, în vederea încheierii contractului în formă autentică, pe baza procesului-verbal de adjudecare, a HCL ..................și a caietului de sarcini

în cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți 2 participanți, se așteaptă o oră după care licitația se amână.

De asemenea, în cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, este înscris un singur ofertant licitația se amână.

In ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, lotul de teren va fi atribuit acestuia în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 10 zile , dc la data adjudecării. Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea lotului de teren pentru o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de vânzare-cumpărare garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va costitui avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

Nu se pot înscrie la licitație persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola