Hotărârea nr. 92/2006

HOTARAREA NR. 92 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor – fanete, situate in extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificate cu nr.top 2416/1 si nr. top 2416/2, in vederea concesionarii unui imobil prin licitatie publica deschisa pentru constructia unui pilon de antena

COPIE


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTARAREA NR.92

privind atestarea apartenenței la domeniu! privat al Municipiului Sibiu a imobilelor — fânețe, situate în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificate cu nr.top 2416/1 și nr. top 2416/2, în vederea concesionării unui imobil prin licitație publică deschisă pentru construcția unui pilon de antenă

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară dm data de 30.03.2006, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 72603/2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor - fânețe, situate în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificate cu nr.top 2416/1 și nr. top 2416/2, în vederea concesionării unui imobil prin licitație publică deschisă pentru construcția unui pilon de antenă,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 alin, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 1 lit. " c " art.8, art.9 alin (1) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

In temeiul prevederilor art. 38 , lit. “h”, lit. “f“, art. 123 alin.l și alin.2 , art. 125 și ale art.

46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor -fânețe, situate în extravilanul Municipiului Sibiu , Dealul Galben, identificate în C.F. nr. 1855 Guștența , nr. top2416/l, în suprafață de 1.980 mp și C.F. nr. 2 Guștența nr. top 2416/2 în suprafață de 19.047 mp.

Art.2, - Se aprobă comasarea imobilelor înscrise în C.F. 1855 Guștența sub nr. top 2416/1 fânaț de 1980 mp și în C.F. nr.2 Gușterița sub nr. top 2416/2 de 19.047 mp și se reține imobilul cu nr. top nou 241 6/1 fânaț de 21.027 mp

Art.3, - Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top 2416/1 - fânaț - în suprafață de 21.027 mp, în 2 corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico - juridică, avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 177/20.02.2006 , astfel:

nr.top 2416/1 /I fânaț în suprafață de 20.727 mp;

nr.top. 2416/1/2 fânaț în suprafață de 300 mp.

Art.4. - Se aprobă studiul de oportunitate pentru organizarea licitației publice deschise pentru concesionarea imobilului - fânaț- situat. în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben -cartier Guștența, identificat prin C.F. 1855 Gușterița, nr.top 2416/1/2, în suprafață totală de 300 mp, cu destinația construcție pilon de antenă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a imobilului - fanat, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben, identificat cu nr. top 2416/1/2 , în suprafață de 300 mp în vederea construirii unui pilon de antenă.

Art.6 - Prețul de pornire ia licitație este de 144,64 lei/mp, preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în conformitate cu prevederile H.G. nr. 834/1991, H G. nr. 500/1994, H.G. nr. 983/1998, și a indicilor de inflație prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri, preț valabil până la data de 28.02.2006. Fișa de evaluare a terenului se va actualiza cu indicii de inflație înaintea desfășurării ședinței de licitație.

Art.7. - Durata concesiunii este de 49 de ani. Plata concesiunii se va face anual în teimen de 10 ani, până ia data de 25.03 a fiecărui an pentru anul în curs.

Art.8. - Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise și instrucțiunile pentru ofertanți anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. - Se aprobă constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru organizarea și desfășurarea licitației în următoarea componență:

 • a) președinte - Eugen Mitea - Viceprimar

 • b) secretar - loan Grigore - șef Serv. Patrimoniu

 • c) membru - Gabriela Mihăilescu - director Direcția Administrație publică locală

 • d) membru - Gheorghe Ciuclea - director Direcția tehnică

 • e) membru - Mariana Hașu - director Direcția Fiscală

 • f) membru - Dorin Laschescu - șef Serviciul urbanism

 • g) membra - Dorin Nistor -șef Serviciul juridic

 • h) membra - reprezentant DGFP Sibiu

 • i) membru - reprezentant Agenția pentru protecția mediului Sibiu

Art.l 0. - Se aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice deschise în

următoarea componență :

 • a) președinte - Iordan Nicola - secretarul municipiului Sibiu

 • b) membra - Viorica Bândescu - director Direcția economică

 • c) secretar - Maria Țanea - Direcția fiscală

Art.ll. - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

pWW CONFORMI^

originalul

Județul Sibiu

Anexa nr. 1 la HCL nr.92/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STUDIU DE OPORTUNITATE privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unui imobil - fânaț- proprietatea privată a municipiului Sibiu, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben în vederea construirii unui pilon de antenă

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

LI. Terenul care urmează a fi concesionat se află situat în extravilanul municipiului Sibiu, Dealul Galben, cartier Gușteri ța

 • 1.2. Terenul care face obiectul concesionării este proprietatea municipiului Sibiu, identificat în C.F. 1855 Gușterița nr. top 2416/1/2, în suprafață de 300 mp.

 • 1.3. Obiectivul ce se va realiza: pilon de antenă.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONARII

 • 2.1. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social care impun concesionarea unor bunuri, sunt următoarele:

dispozițiile art. 1 lit.c) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ce precizează faptul că bunurile proprietate privată pot face obiectul unor concesiuni.

prevederile art. 5 alin. 1, ale art. 6 alin 1 și 2 din Normele Metodologice - Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

administrarea eficientă a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Cap. III. DURATA CONCESIUNII

Terenul situat în Sibiu, Dealul Galben - cartier Gușterița se concesionează pe 49 ani, în conformitate cu prevederile art. 1.1 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Prețul de pornire la licitație al concesiunii este de 144,64 lei/mp , preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în conformitate cu prevederile H.G. nr.834/1991, H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 și a indicilor de inflație prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri, preț valabil până la data de 28.02.2006. Fișa de evaluare a terenului se va actualiza cu indicii de infalție înaintea desfășurării ședinței de licitație. Pasul de strigare la licitație este de 1 leu/mp.

 • 4.2. Plata concesiunii se va face anual în termen de 10 ani.

 • 4.3. Redevența anuală va fi indexată funcție de indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Statistică prin Buletinul Statistic de Prețuri și se va achita până la data de 25.03 a fiecărui an pentru anul în curs prin ordin de plată, numerar, etc.

 • 4.4. întârzierile la plata redevenței se vor sancționa cu majorări de 0,1% lei/zi de întârziere la suma datorată, conform legislației fiscale în vigoare, urmând ca pentru întârzierile la plată a redevenței anuale ce depășesc 3 luni să se procedeze la retragerea concesiunii fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres).

 • 4.5. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se reține de concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune urmând ca după această dată garanția să constituie redevența datorată de către concesionar pentru primul an de concesiune. în cazul în care redevența datorată de concesionar pentru primul an de concesiune depășește valoare garanției depuse, concesionarul va achita diferența aferentă la data încheierii contractului de concesiune, in caz contrar se va considera ca adjudecatorul refuza semnarea si se va aplica sancțiunea prevăzută la lit. B, pct.7 alin. 6 din capitolul I "Instrucțiuni pentru ofertanți”.

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

5.1.Investiția se va realiza în conformitate cu proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire eliberată conform legii.

 • 5.2. Amplasarea în teren, ca și accesul, vor fi proiectate astfel încât să se asigure circulația în zonă.

 • 5.3. Durata de execuție a obiectivului este cea stabilită prin autorizația de construire, care poate fi prelungită conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată cu modificările și completările ulterioare cu maxim 12 luni, la cererea concesionarului.

 • 5.4. Racordarea la rețelele de utilități necesare cade în sarcina adjudecătorului.

 • 5.5. Durata de începere a lucrărilor va fi de maxim 6 luni de la data semnării contractului de concesiune.

Cap. VI. MODALITATEA DE ACORDARE A CONCESIUNII

Procedura de concesionare propusă este cea prin licitație publică deschisă, prin care orice persoană juridică de drept privat română poate prezenta o ofertă.

Desfășurarea licitației publice deschise se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 și a Normelor Metodologice - Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor aprobate prin H.G. nr. 216/1999.

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

Tif*’

Județul Sibiu

Anexa nr. 2 la HCL nr.92/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unui imobil - fânaț, proprietatea privată a municipiului Sibiu, situat în extravilanul Municipiului Sibiu, Dealul Galben în vederea construirii unui pilon de antenă

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1. Terenul care urmează a fi concesionat se află situat în extravilanul municipiului Sibiu, Dealul Galben, cartier Gușterița

 • 1.2. Terenul care face obiectul concesionării este proprietatea municipiului Sibiu, identificat în C.F. 1855 Gușterița nr. top 2416/1/2, în suprafață de 300 mp.

 • 1.3. Obiectivul ce se va realiza: pilon de antenă.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONĂRII

 • 2.1. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social care impun concesionarea unor bunuri, sunt următoarele:

dispozițiile art.l lit.c) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ce precizează faptul că bunurile proprietate privată pot face obiectul unor concesiuni.

 • -   prevederile art. 5 alin. 1, ale art. 6 alin 1 și 2 din Normele Metodologice - Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

 • -  administrarea eficientă a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire ia licitație al concesiunii este de 144,64 lei/mp , preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în conformitate cu prevederile H.G. nr.834/1991, H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 și a indicilor de inflație prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri, preț valabil până la data de 28.02.2006. Fișa de evaluare a terenului se va actualiza cu indicii de inflație înaintea desfășurării ședinței de licitație. Pasul de strigare la licitație este de 1 leu/mp.

 • 3.2. Plata concesiunii se va face anual în termen de 10 ani.

 • 3.3. Redevența anuală va fi indexată funcție de indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Statistică prin Buletinul Statistic de Prețuri și se va achita până Ia data de 25.03 a fiecărui an pentru anul în curs prin ordin de plată, numerar, etc.

 • 3.4. întârzierile la plata redevenței se vor sancționa cu majorări de 0,1% lei/zi de întârziere la suma datorată, conform legislației fiscale în vigoare, urmând ca pentru întârzierile la plată a redevenței anuale ce depășesc 3 luni să se procedeze la retragerea concesiunii fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres).

 • 3.5. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se reține de concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune urmând ca după această dată garanția să constituie redevența datorată de către concesionar pentru primul an de concesiune. în cazul în care redevența datorată de concesionar pentru primul an de concesiune depășește valoarea garanției depuse, concesionarul va achita diferența aferentă la data încheierii contractului de concesiune, in caz contrar se va considera ca adjudecatorul refuza semnarea si se va aplica sancțiunea prevăzută la lit. B, pct.7 alin. 6 din capitolul I "Instrucțiuni pentru ofertanți”.

Cap. IV. DURATA CONCESIUNII

Terenul situat în Sibiu, Dealul Galben - cartier Gușterița se concesionează pe 49 ani, în conformitate cu prevederile art.1.1 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Cap. V. REGIMUL BUNURILOR

 • 5.1. Terenul care constuituie proprietatea concedentului va fi administrat si exploatat de concesionar in conformitate cu prevedrile contractului de concesiune, acestea rămânând proprietatea concedentului si urmând a fi restituit de concesionar la expirarea/incetarea contractului de concesiune; acesta constituie bun de retur si revine de drept concedentului, gratuit si liber de sarcini; in aceasta categorie intra si bunurile ce au rezultat din investițiile prevăzute în contractul de concesionare precum si bunurile rezultate din investiții si modernizări efectuate de concesionar fara aprobarea concedentului.

Asupra bunurilor rezultate din investiții sau modernizări efectuate de concesionar pe cheltuiala sa dar cu aprobarea concedentului, acesta din urma are drept de preemtiune la cumpărare, prețul pe care trebuie sa-1 plateasca fiind egal cu valoarea contabila actualizata conform procedurilor legale;

 • 5.2. Bunurile proprii, care aparțin concesionarului (cu excepția celor realizate din investiții si modernizări efectuate fara aprobarea concedentului) rămân in proprietatea concesionarului, acesta putând dispune de ele oricum dorește.

Cap. VI. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

6.1.Investiția se va realiza în conformitate cu proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire eliberată conform legii.

 • 6.2. Amplasarea în teren, ca și accesul, vor fi proiectate astfel încât să se asigure circulația în zonă.

 • 6.3.  Durata de execuție a obiectivului este cea stabilită prin autorizația de construire, care poate fi prelungită conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată cu modificările și completările ulterioare cu maxim 12 luni, la cererea concesionarului.

6.4.. Racordarea la rețelele de utilități necesare cade în sarcina adjudecătorului.

 • 6.5. Durata de începere a lucrărilor va fi de maxim 6 luni de la data semnării contractului de concesiune.

Cap.VIL CONDIȚII DE MEDIU

Concesionarul poarta întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protecției mediului

CAP. VIII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 8.1. Concedentul are următoarele obligații:

 • a. - Să predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare/primire.

 • b. - Concedentul are obligația de a nu tulbura pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

 • c. - De asemenea, concedentul garantează pe concesionar că bunul concesionat nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

 • d. - Concedentul nu răspunde de viciile aparente.

 • 8.2. Concesionarul are următoarele obligații:

 • a. -, să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și permanență a obiectului concesiunii pe cheltuiala sa și să despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa;

 • b. -. să pună la dispoziția concedentului documentele și informațiile cerute de acesta privind obiectul concesiunii, modul de desfășurare a investiției.

 • c. - să plătească redevența la valoarea, în termenul și modul stabilite prin contractul de concesiune.

 • d. - să realizeze lucrările de investiții corespunzătoare proiectului si avizelor legale.

 • e. - să plătească pe toată durata concesiunii impozitele și taxele datorate statului si Administrației Publice Locale.

f- pe toată perioada de derulare a contractului, concesionarul nu va putea subconcesiona, în tot sau în parte unei alte persoane, obiectul concesiunii.

 • g. - concesionarul are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la , P.S.I. ,protecția mediului și persoanelor.

 • h. - la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

 • i. - în termen de 30 zile de la încheierea contractului de concesionare, concesionarul are obligația de a înscrie concesiunea, pe cheltuiala sa , în documentele de publicitate imobiliară

(carte funciară).

 • j.- să constituie în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, cu titlu de garanție , o sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligației de plată de către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de activitate.

Garanția va fi depusă în contul concedentului nr. RG22TREZ5765006XXX000228 deschis la B.N. Trezoreria Sibiu.. Din această sumă concedentul poate preleva penalitățile și sumele datorate de concesionar.

 • k. - garanția se va restitui după achitarea integrală a prețului concesiunii.

 • l. - concesionarul este obligat să realizeze obiectivul de investiții în scopul căruia s-a realizat concesionarea terenului.

 • m. - achitarea integrală a debitelor bugetare față de DGFP Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu.

Cap. IX. ÎNCETAREA CONCESIUNII

 • 9.1. încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) Pentru cazurile de interes public național sau local, prin denunțarea unilaterala de către concedent cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului.

Dacă părțile nu se înțeleg asupra cuantumului despăgubirii, urmează să se adreseze instanțelor judecătorești.

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterală de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri; concesionarul are obligația de a notifica deîndată concedentului despre dispariția bunului ori despre imposibilitatea de realizare a activității sau serviciului public declarând renunțarea la concesiune.

 • f)  In situația în care interesul național sau local impune răscumpărarea concesiunii; aceasta se poate face numai prin Hotărâre a Consiliului Local in baza unei documentații tehnico-economice in care se va stabili prețul răscumpărării; in aceasta situație de incetare a concesiunii nu se percep daune.

Cap.X. RĂSPUNDEREA PÂRTILOR

10.1.In cazul nerespectării de către una dintre parti a prevederilor contractului de concesiune, partea in culpa datoreaza celeilalte parti despăgubiri corespunzătoare prevederilor contractului de concesiune sau corespunzător legislației specifice in domeniu; despăgubirile sint cumulative si nu exclusive.

 • 10.2. Situațiile de forța majora exonerează de răspundere partea care le invoca si le dovedește in condițiile legii;

Apariția cazurilor de forța majora trebuie comunicate in termen de 5 zile de la apariție, comunicarea urmând a fi însoțită de documentele care atesta cazul de forța majora; in lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forța majora nu va fi exonerata de răspundere;

în cazurile de forța majora invocate si dovedite ca atare, părțile vor conveni la decalarea obligațiilor cu perioada afectata de forța majora.

Cap. XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de concesiune si care nu se pot soluționa pe cale amiabila vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Cap. XII. DISPOZIȚII FINALE

12.1 .Drepturile și îndatoririle pârtilor se stabilesc prin contractul de concesionare.

 • 12.2. Realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Soluțiile prezentate o dată cu depunerea opțiunilor, în cazul adjudecării licitației, nu reprezintă aprobarea acestora și nu exonerează pe câștigător de obținerea avizelor și acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizația de construcție, ș.a.m.d.).

12.3 Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor privesc pe concesionar.

 • 12.4.Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente obținerea acordului de la deținătorii acestora îl privesc pe concesionar.

 • 12.5. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesionare.

 • 12.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului contra cost, în valoare de 300 lei.

 • 12.7 Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în sumă de 200 lei.

 • 12.8 Ofertanții la licitație vor prezenta la dosarul depus pentru licitație, garanția de participare la licitație.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

au debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu,DGFP;

sunt în litigii cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

 • 12.9 Dacă din diferite motive licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

In acest caz ofertanților li se va înapoia în termen de cinci zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrare la Primăria Municipiului Sibiu.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietele de sarcini se consideră însușite de ofertant.

12.10. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția bancară necesară executării acestor lucrări.

12.11 . Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

I.


INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

A) Instrucțiuni:

Licitația se va desfășura în data de ..........................., la sediul Primăriei

Municipiului Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 1-3.

înscrierea la licitație se va face în perioada............................inclusiv, între orele


8,00 și 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr. 1-3.

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

să plătească garanția de participare la licitație, în sumă de 10% din valoarea totală a terenului, calculată la prețul de pornire în contul R022TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.

caietul de sarcini aferent licitației, inclusiv toate documentele necesare licitației în sumă de 300 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

Taxa de participare la licitație 200 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

Prețul de pornire la licitație este de:

 • - 144,641ei/mp , iar pasul de strigare este de minim 1 leu/mp .

Ofertanții vor depune la sediul Primăriei Municipiului Sibiu două plicuri închise și sigilate , unul exterior și unul interior care vor conține :

 • - plicul exterior va cupride plicul interior( care conține oferta de preț ) și următoarele documente :

copie xerox după:

pentru persoane juridice

 • - act constitutiv al societății (statut/ contract), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 • - ultimul bilanț contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestrială și ultima balanță de verificare

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

pentru persoanele fizice

- actul de identitate

 • - copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

 • - dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • - actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • - certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliu! Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală

NOTĂ : Secretarul comisiei de licitație va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte , din care să rezulte în mod expres că ofertantul nu se află în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Referatul va fi semnat de către cel care l-a redactat împreună cu șeful Serviciului juridic.

B) Desfășurarea licitației:

Se începe licitația parcurgând următoarele etape:

 • 1- se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, a caietului de sarcini și a documentației pentru licitație

 • 2- se verifică identitatea ofertanților pe baza buletinului de identitate/ cărții de identitate/ adeverinței

 • 3- se trece la supralicitarea directă

 • 4- supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează

 • 5- terenul se adjudecă acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă, la a treia strigare consecutivă

 • 6- Comisia de organizare și desfășurare a licitației va încheia un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare.

 • 7-    Adjudecătorul se va prezenta în termen de 30 zile după adjudecare la sediul Primăriei

Municipiului Sibiu, Serviciul Patrimoniu în vederea încheierii contractului de concesiune, pe baza procesuhii-verbal de adjudecare, a HCL..................și a caietului de sarcini

în cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți 2 participanți, se așteaptă o oră după care licitația se amână.

De asemenea, în cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, este înscris un singur ofertant licitația se amână.

în ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, lotul de teren va fi atribuit acestuia, în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Contractul de concesiune se va încheia în termen de maxim 30 zile , de la data adjudecării.

Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea lotului de teren pentru o nouă licitație.

Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de concesionare garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va costitui avans din redevența datoraă de concesionar.

Nu se pot înscrie la licitație persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola