Hotărârea nr. 91/2006

HOTARAREA NR. 91 privind stabilirea cotei-parti din chiria pe care titularul dreptului de administrare a unui bun proprietate publica a Municipiului Sibiu are dreptul sa o incaseze din inchirierea acestuia (Abrogata de HCL NR. 353/2019)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Local “


HOTĂRÂREA NR.91

privind stabilirea cotei-părți din chiria pe care titularul dreptului de administrare a unui bun proprietate publică a Municipiului Sibiu are dreptul să o încaseze din închirierea acestuia

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr.72600/2006, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind stabilirea cotei-părți din chiria pe care titularul dreptului de administrare a unui bun proprietate publică a Municipiului Sibiu are dreptul să o încaseze din închirierea acestuia,

Văzând avizul Comsiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în baza prevederilor art. 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul dispozițiilor art. 38, alin. 2 lit . " f" precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. - Se aprobă cota-parte din chiria pe care titularul dreptului de administrare a unui bun proprietate publică a Municipiului Sibiu are dreptul să o încaseze din închirierea acestuia, astfel:

  • a) Societățile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, titulare ale dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Sibiu, au dreptul să încaseze o cotă parte de 50% din chiria rezultată din închirierea acestor bunuri. Diferența de 50% din chirie va fi făcută venit la bugetul local.

  • b) Serviciile și instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, titulare ale dreptului de administrare a unor bunuri proprietate publică a Municipiului Sibiu, au dreptul să încaseze o cotă parte de 50% din chiria rezultată din închirierea acestor bunuri. Diferența de 50% din chirie va fi făcută venit la bugetul local.

Art.2. - Sumele încasate cu titlu de diferență de chirie se varsă la bugetul local al Municipiului Sibiu lunar, până ia data de 10 ale lunii în curs pentru luna precedentă, cu excepția situațiilor în care această dată coincide cu o zi nelucrătoare, caz în care virarea se va face în prima zi lucrătoare următoare. Majorările pentru neplata în termen a cotei din chirie ce se face venit la bugetul local este de 0,1% pe zi de întârziere.

Airt.3. - Primarul Municipiului Sibiu și directorii societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu precum și ai serviciilor și instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data, de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea                                Contrasemnează

Secretar

PENTRU CONFORMITATE Iordan Nicola

CU ORIGINALUL