Hotărârea nr. 9/2006

HOTARAREA NR. 9 privind aprobarea Actului Aditional nr.1/2006 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 incheiat intre Municipiul Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.9

privind aprobarea Actului Adiționai nr. 1/2006 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Apă Canal SA Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară dm data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr. 2060/2006 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr. 1/2006 la Contractul de Concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Apă Canal SA,

Având în vedere dispozițiile art. 25 din Contractul de concesiune nr.3/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Apă - Canal S.A.,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze econoniico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin.l din Legea nr.219/1998

în temeiul art.38, alin.2 litera g, m și ale art.46, alin i din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 1/2006 la contractul de concesiune nr.3/2000 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Apă-Canal SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Apă-Canal SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează Secretar

Iordan Nitoli

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA NR. la

H.C.L. nr. ...Î.../2005


ACT ADIȚIONAL NR. 1 / 2006

la contractul de concesiune nr. 3 / 2000

  • I. Părțile contractante : J

  • 1. Municipiul Sibiu, reprezentat prin KLAUS WERNER IOHANNIS cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3 având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740 deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de concendent,

Și

  • 2. Societatea Comercială „ APĂ CANAL ”S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Eschile nr. 6 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. j/32/1023 din 07.09.1998, având cod fiscal nr. R-2684940, cont curent nr. 30.70.53.001 deschis la BCR Sibiu, reprezentată prin ing. Mircea Niculescu, manager general și ec. loan Gogu director economic, în calitate de concesionar, de comun acord, a intervenit prezentul act adițional:

în conformitate cu H.C.L. nr. 417/22.12.2005 privind aprobarea bugetului propriu și a listei de investiții pentru instituțiile și serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu, pe anul 2006, valoarile serviciilor și lucrărilor concesionate sunt după cum urmează:

  • I. SERVICII

> Canalizare pluvială :                                               150.000 lei

  • II. LUCRĂRI DE INVESTIȚII :

  • > Extindere alimentare cu apă municipiul Sibiu - sursa Sadu :       20.000 lei

  • > Alimentare cu apă și canalizare stațiunea Păltiniș :               280.000 lei

  • > Reabilitare rețele apă municipiul Sibiu :                          200.000 lei

  • > Viabilizare zona Vest-Aeroport Sibiu :                              93.634 lei

Sumele se pot modifica prin rectificări ale bugetului local sau prin cofinanțarea unor lucrări din alte surse legal constituite.

Pentru lucrările de investiții în continuare se vor prezenta restul de executat la 01.01.2006, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobați în Consiliul Local ai Municipiului Sibiu.

Pentru lucrările și serviciile sus menționate se vor prezenta spre aprobare tarifele și prețurile unitare propuse a fi aplicate în anul 2006, care sunt ferme și nu se vor actualiza. Până la aprobarea acestora, rămân în vigoare tarifele și prețurile unitare aprobate în anul 2005.

Cotele de cheltuieli indirecte, profit, proiectare și organizare de șantier aprobate în anul 2005 rămân neschimbate până la renegocierea și aprobarea acestora pentru anul 2006.

Valoarea redevenței va fi de 0,5 % din valoarea sumelor alocate și se adaugă la cea prevăzută inițial în contractul de concesiune.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, 3 ( trei ) exemplare pentru concendent 1 ( un ) exemplar pentru concesionar.

/ /

PREȘEDINTE              SECRETAR

Î0ME5CU - LiCHM lOSErWiE IORDAN NICOLA

l<\Inves(itii\lnvestitii 2<>06\NJXfORVU TE A!)1TIONALE\A(T NR. 1 -2006 S(' APA ('ANAL SA.duc