Hotărârea nr. 87/2006

HOTARAREA NR. 87 privind scutirea de la plata penalitatilor de intarziere a Inspectoratului de Stat in Constructii Bucuresti

COPIE


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR. 87 privind scutirea de la plata penalităților de întârziere a inspectoratului de Stat în Construcții București

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006, Analizând raportul nr. 20182/2006 întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu prin care se propune scutirea de la plata penalităților de întârziere a Inspectoratului de Stat în Construcții București,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 122 alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă scutirea Inspectoratului de Stat în Construcții București de la plata penalităților de întârziere în valoare de 964 lei RON aferente contractului de concesiune nr. 16/23.09.2005 încheiat cu Municipiul Sibiu.

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola

- vi

^CONFORMITATE cu originalul