Hotărârea nr. 86/2006

HOTARAREA NR. 86 privind plata sumei de 66620,99 RON reprezentand dobanzi catre C.E.C. S.A. Bucuresti – Sucursala Sibiu

HOTĂRÂREA NR.86

privind plata sumei de 66620.99 RON reprezentând dobânzi către C.E.C. S.A. București -Sucursala Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006, Analizând raportul nr. 20146/21.03.2006 întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu prin care se propune plata sumei de 66620,99 RON reprezentând dobânzi către C.E.C S.A București -Sucursala Sibiu stabilită prin sentința civilă nr. 56/C/ 25.01.2006 pronunțată în dosarul nr. 5136/R72005 a Tribunalului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă plata sumei de 66620,99 RON reprezentând dobânzi către C.E.C S.A București - Sucursala Sibiu.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

U h

CONFORMITATE CU ORIGINALUL