Hotărârea nr. 85/2006

HOTARAREA NR. 85 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu

COPIE


HOTĂRÂREA NR.85

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006

Analizând raportul nr. 72591/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 122 alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTAR ASTE:

Art.I. - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola •■A 1

PE^uconFonnTE

^originalul

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

'      CM’

COD

ROL

NUME

1.

1670326323941

0535596

NEAGOE

GHEORGHE SORIN

2

i 1421105323911

: 10272564

PÂRĂU IOAN

. 3

j 2551021323929

10277727

MARPOZAN DOINA

.. _____

: 4.

2580419400485 j—

1 10277745

GOGONEA STELA

10199914

DAMIAN IOAN

6.

1680118323916

2076562

FINTÎNÂ DUMITRU

7

1155124

DRAGOTĂ ANA

i 8-

; 2300119323916

0872750

DOBOSI EMILIA

9.

i 2390406323917

3131071

J__

BOBOC MIHAELA

1

T O T A L

Președinte

Mihai Cristea

Anexa nr.l la HCL nr. 85/2006

ADRESA

Debit

Lei

Dobânzi

Lei

- _ — -

Penalități

-

Sibiu, str. Florilor, nr.35

296.00

234,00

42 0()

Sibiu, str. lancu de Hunedoara, nr. 17

738,00

719,00

168,00 ■

Sibiu, Calea Gușteriței, nr.50

369,00

365,00

84,00

București, str.Ținutului, nr. 19

369,00

367,00

84,00

... .              J

Sibiu, str.Săcel, nr.56

329,00

314,00

74,00

Sibiu, str.Vopsitorilor, nr.30, ap. 10

147,00

177,00

- .Jv

Sibiu, str.Răchitei, nr.5

208,00

209,00

.C’U !

492,00

498,00

c;'<00 ,

Sibiu, str.Cloșca, nr.4

454,00

3 70,00

3402,00

3253,00

729,00 :

Contrasemnează Secretar Iordan Nicola