Hotărârea nr. 84/2006

HOTARAREA NR. 84 privind nominalizarea unei persoane care sa conduca Subregistrul de evidenta a datoriei publice locale si Subregistrul garantiei publice locale (Abrogată de HCL NR. 383/2014)

COPIE


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.84

privind nominalizarea unei persoane care să conducă Subregistrui de evidență a datoriei publice locale și Subregistrui garanției publice locale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006, Analizând raportul nr. 68038/2006 prin care Direcția economică propune numirea unei persoane care să conducă subregistrui de evidență a datoriei publice locale și subregistrui garanției publice locale,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile Cap.I pct. 10 din Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, de aplicare a Legii datoriei publice nr. 313/2004

în temeiul prevederilor art. 38 alin.3 și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. D-ra Moțoc Ioana , consilier în cadrul Compartimentului Unitate de Implementare a Programelor de Finanțare, va conduce Subregistrui de evidență a datoriei publice locale și Subregistrui garanției publice locale.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 154/2004 având același obiect de reglementare.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola /

7$$

WTRU CONFORMITATE

CU ORIGINALUL