Hotărârea nr. 83/2006

HOTARAREA NR. 83 privind acordarea gratuitatii cu mijloacele de transport in comun ale SC TURSIB SA pentru un elev cu situatie familiala si materiala deosebita

COPIE


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR. 83

privind acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru un elev cu situație familială și materială deosebită

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03,2006,

Analizând raportul nr.69745/2006 prin care se propune acordarea gratuității cu mijloacele de transport în comun ale SC TURSIB SA pentru un elev cu situație familială și materială deosebită, pentru anul școlar 2005/2006,

Văzând avizul Comisiei de studii,prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 8 alin.2 lit. c din OG nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. s și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transportul gratuit, pentru anul școlar 2005/2006 cu autobuzul nr.7 barat aparținând SC TURSIB SA, pe ruta Viile Sibiului -- Sibiu pentru elevul Roman Flavius -Nicușor, domiciliat în str.Viile Sibiului nr. 42.

Ai't.2. Directorul Serviciului public Administrarea Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE cu ORIGINALUL