Hotărârea nr. 81/2006

HOTARAREA NR. 81 privind reorganizarea activitatii unor crese precum si modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese

COPIE i Consiliul Local


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBI


HOTĂRÂREA NR. 81

privind reorganizarea activității unor creșe precum și modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Centru! Financiar Creșe

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006

Analizând raportul nr. 72589/2006 prin care Serviciul Public Centrul Financiar Creșe propune reorganizarea activității unor creșe precum și modificarea, în consecință, a organigramei și statului de funcții la Serviciul Public Centrul Financiar Creșe,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

In conformitate cu dispozițiile art. 41 din Codul Muncii, ale art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000, republicată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L începând cu data de 01.05.2006 se aprobă desființarea Creșei nr. 3 situată în Sibiu, Aleea Haiducului nr. 3.

Art.2. Cu aceeiași dată, se modifică locul de muncă al personalului Creșei nr.3 de la această unitate la Creșa nr. 6 , str.Oituz nr. 27 și la Creșa nr.8, str.Aleea Streiu nr. 8 .

Art.3. Se transferă gestiunea bunurilor mobile ( mijloace fixe și obiecte de inventar) de la Creșa nr 3 altor creșe ( în funcție de necesități ) cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art.4. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător organigrama și statul de funcții la Serviciul Public Centrul Financiar Creșe , conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Directorul Serviciului Public Centra! Financiar Creșe va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicoia

PENTRU CONFORMITATE < > CU ORIGINALUL

Funcții de conducere

10

Funcții de execuție

80

Total

_

90


ORGANIGRAMA

Serviciul Public "CENTRUL FINANCIAR CRESE"


V

i Cons. I 1 | | juridic | j


I Cresa | 1

I 1 IȚ7Cresa

4

21


Cresa

6

1

10


DIRECTOR

1

Președinte

Mihai Cristea


Contrasemnează /

Secretar '

Iordan NicolaC.- ’ j

STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public “CENTRUL FINANCIAR CREȘE”

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi aprobate

1

Director centru -- inspector de specialitate gr. I A

S

1

2

Contabil șef - inspector de specialitate gr. 1 A

S

1

3

Consilier juridic debutant

s

1

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE RESURSE UMANE

4

Șef birou - - inspector de specialitate gr. I A

s

1

i 5

Inspector de specialitate gr. 1 A

s

1

6

Referent tr. I A

M

2

7

Referent tr. 1

M

1

8

Referent tr. III

M

2

9

Administrator

M

1

10

Muncitor tr. I

G

1

CREȘA NR. 1

1

11

Asistent medical șef - asistent medical pediatrie

PL

1

_12

Asistent medical principal pediatrie Infirmieră

PL

G ”■

12

14

Spălătoreasă

G

15

îngrijitoare

.. G

2

16

Muncitor tr. 11

G

1

CREȘA NR. 2

17

Asistent medical șef - asistent medical principal

PL

1

18

Infirmieră

G

4

19

îngrijitoare

G

1

20

Muncitor tr. 111

G

1

CREȘA NR. 4

21

Asistent medical șef - asistent medical principal pediatrie

PL

1

22

Asistent medical principal pediatrie

PL

3

23

Infirmieră

G

13

24

Spălătoreasă

G

1

25

îngrijitoare

G

2

26

Muncitor tr. Ii

(i

1

27

Muncitor necaii ficat

(>

1

CREȘA NR. 5

28

Asistent medical șef - asistent medical

PL

1

Infirmieră

G

3

30

îngrijitoare

G

1

CREȘA NR. 6

n i

3 1

Asistent medical șef - asistent medical principal pediatrie

PL

1

32

Asistent medical principal pediatrie

PL

1

33

Infirmieră^       _______________________________________

G

7               !

34

îngrijitoare

G

2

. .......

CREȘA NR. 7

n

Asistent medical șef asistent medical principal

PL

1

1

Asistent medical

PL

1

37

Infirmieră

G

4

38

îngrijitoare

G

1

CREȘA NR. 8

39

Asistent medical șef - asistent medical principal pediatrie

PL

1

-

40

Asistent medical

PL

1 1

41

Infirmieră

G

5 _______

42

îngrijitoare

G

1

TOTAL CENTRUL FINANCIAR CREȘE

90

Președinte

Mihai Cristea


a

! \

Contrasemnează

Secretar Iordan Nic'pla