Hotărârea nr. 80/2006

HOTARAREA NR. 80 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul public de Politie Comunitara a Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 abrogate prin HCL NR. 252/2006)

HOTĂRÂREA NR.80

privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2006

Analizând referatul nr.72587/2006 prin care Serviciul resurse umane al Primăriei municipiului Sibiu propune modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată

In temeiul dispozițiilor art. 38 alin. 2 lit. e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data de 01.04.2006 se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu, fără a schimba numărul de personal aprobat prin HCL nr. 13/2006, după cum urmează:

a. Se desființează compartimentul juridic contencios și funcția publică aferentă,

b Se desființează Biroul intervenții dispecerat și funcția publică de șef birou inspector principal tr. 1,

 • c. Se desființează 4 funcții contractuale din cadrul Biroului administrativ, arhivă,

 • d. Se reorganizează Biroul resurse umane, instruire în Biroul juridic, resurse umane, pregătire profesională în subordinea directă a unuia dintre directorii executivi adjuncți și, se înființează funcția publică de șef birou - consilier juridic principal tr. 1 precum și 2 funcții publice de: consilier juridic asistent tr. 3 si, respectiv inspector debutant.

 • e. Se înființează două compartimente în subordinea directă a șefului biroului siguranță și ordine publică, după cum urmează:

 • 1. Compartiment ordine publică având în componență 53 de posturi;

 • 2. Compartiment intervenții și însoțire având în componență 16 posturi;

 • f. Se înființează două compartimente în subordinea directă a șefului biroului pază, după cum urmează:

 • 1. Compartiment pază obiective având în componență 26 de posturi;

 • 2. Compartiment dispecerat, armament, muniție având în componență 4 posturi;

 • g. Se înființează Compartimentul evidență, sinteză, secretariat, relații externe în directa subordine a directorului executiv precum și 2 funcții publice de inspector debutant în componența acestuia,

 • h. Se redenumește titulatura Biroului administrativ, armament, muniție, arhivă în Birou administrativ, arhivă,

 • i.  Se înființează o funcție contractuală de inspector debutant în cadrul Biroului administrativ, arhivă,

 • j.  10 funcții publice de execuție vacante rămase ca urmare a desființării Biroului intervenții dispecerat trec la Biroul siguranță și ordine publică,

 • k. 9 posturi de Guard 1 de la Birou pază trec la Birou siguranță și ordine publică.

Art. 2 Se aprobă organigrama și statul de funcții conform anexelor nr. 1 și respectiv nr.

2 care fac parte integrantă dm prezenta hotărâre.

Art. 3 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexele nr. 1 și nr. 2 la HCLnr. 13/2006.

Art. 4 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea                        Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE <•., • V

CU ORIGINALUL

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr, 1 la HCL nr. 80/2006


ORGANIGRAMĂ

Serviciul public de Poliție Comunitară a Municipiului Sibiu


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. 2

la HCL nr.80/2006


STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE COMUNITARĂ AL MUNICIPIULUI SIBIU

NR.

CRT

FUNCȚIA

CLASA/

NIVEL

STUDII

NUMĂR POSTURI

Regim juridic post

1

DIRECTOR EXECUTIV

- consilier superior 1

I

1

Ocupat prin detașare

2

Auditor asistent 1

1

1

Vacant

COMPARTIMENT EVIDENTĂ, SINTEZĂ, SCRETARIAT ȘI RELAȚII EXTERNE

3

Inspector debutant

I

2

Vacante

4

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- consilier superior 1

I

1

Vacant

BIRC

>U SIGURANȚĂ ȘI ORDINE PUBLICĂ

5

Șef birou - inspector principal 1

I

1

Vacant

COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ

6

Agent comunitar - referent superior 3

III

14

Vacante

7

Agent comunitar - referent principal 3

III

19

Vacante

8

Agent comunitar - referent asistent 3

III

10

Vacante

9

Agent comunitar - referent debutant

III

6

Vacante

10

Guard I

G/M

2

Vacante

11

Guard I

G/M

2

Ocupate

COMPARTIMENT INTERVENȚII ȘI ÎNSOȚIRE

12

Agent comunitar - referent superior 3

III

4

Vacante

13

Agent comunitar - referent principal 3

III

3

Vacante

14

Agent comunitar - referent asistent 3

III

1

Vacante

15

Guard I

G/M

8

Ocupate

BIROU PAZĂ

16

Șef birou - inspector principal 1

I

1

Vacant

COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE

17

Agent comunitar - referent superior 3

III

3

V acante

18

Agent comunitar - referent principal 3

III

3

Vacante

19

Agent comunitar - referent debutant

III

4

Vacante

20

Guard I x)

G/M

15

Ocupate

21

Guard I

G/M

1

Vacante

COMPARTIMENT DISPECERAT, ARMAMEN

1T, MUNIȚIE

22

Agent comunitar - referent principal 3

III

2

Vacante

23

Agent comunitar - referent asistent 3

III

1

Vacante

24

Guard I x)

G/M

1

Ocupat

25

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

- consilier superior 1

I

1

Ocupai prin detașare

BIROU FINANCIAR CONTABIL

26

Șef birou - inspector principal 1

I

1

Vacant

27

Inspector debutant

I

2

Vacante

28

Referent principal 1

III

2

Vacante

M/G

Vacant

29

Casier I       '

1

BIROU JURIDIC, RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

30

Șef birou - consilier juridic principal 1

I

1

Vacant

31

Consilier juridic asistent

I

1

Vacant

32

Inspector principal 1

I

1

V acant

33

Inspector debutant

I

2

Vacante

34

Referent principal 1

III

1

Vacant

BIROU ADMINISTRATIV, ARHIVĂ

35

Șef birou - inspector de specialitate IA x}

S

1

Vacant

36

Inspector de specialitate I x)

S

1

V acant

37

Inspector debutant

s

1

Vacant

38

Referent IA x)

M

1

Vacante

39

Magaziner I        x)

M/G

1

Vacant

40

Muncitor calificat I x)

M/G

1

Vacant

41

TOTAL

125

^Funcții de natură contractuală.

PREȘEDINTE, Mihai Cristea


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Iordan Nicola