Hotărârea nr. 8/2006

HOTARAREA NR. 8 privind mandatarea S.C. Urbana S.A in vederea promovarii in instanta a unor actiuni judecatoresti

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.8

privind mandatarea S.C. Urbana S.A în vederea promovării în instanță a unor acțiuni judecătorești

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr 2152/2006 întocmit de Serviciul juridic din cadrul Direcției Administrație publică locală,

Având în vedere adresele nr. 186/04.01.2006 și nr. 188/04.01.2006 prin care SC Urbana SA solicită un mandat special din partea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea promovării în instanță a unor acțiuni pentru rectificare de carte funciară și respectiv în pretenții, în numele și pe seama Statului Român, pentru recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a spațiilor proprietatea Statului Român,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art.1532 - 1537 din Codul Civil, ale art. 34 din Decretul - Lege nr. 1 15/1938 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 34 din Legea locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f, ale art. 46 și art. 125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se aprobă mandatarea S.C. Urbana S.A în vederea promovării în instanță a unor acțiuni judecătorești, astfel :

  • a) promovarea unei acțiuni de rectificare de carte funciară, împotriva numitului Florea loan Teofil domiciliat în Sibiu str. C.Noica nr. 42, coproprietarul imobilului situat în Sibiu, Piața Aurarilor nr 2, înscris în CF nr. 48232 sub nr. top. 1096/11, care a cumpărat holul de acces la pod și o cotă greșită din părțile comune indivize;

  • b) promovarea unei acțiuni pentru folos de tras împotriva SC BRIO SRL cu sediul în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, reprezentată de Nicula Ana, pentru spațiul cu altă destinație situat la adresa mai sus- menționată, unde Statul Român are cota de 1/8 părți din imobil.

  • c) promovarea unei acțiuni în pretenții în numele și pe seama Statului Român pentru recuperarea creanțelor născute din ocuparea tară drept a spațiului cu altă destinație situat în Sibiu str. Nicolae Bălcescu nr. 30, proprietatea Statului Român, de către Contea Emil și Contea Caterina, domiciliați în Sibiu, Aleea Haiducului, bl. 10, ap. 21

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte

Ion eseu - Liehn Rose Mărie

Contrasemnează
Secretar Iordan Nicol;