Hotărârea nr. 79/2006

HOTARAREA NR. 79 privind modificarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexele Nr. 1 și 2 abrogate prin HCL NR. 152/2006)

COPIE

5“ Consiliul %

1 Local *

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 79

privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 30.03.2006,

Analizând raportul nr.70377/2006, prin care Serviciul resurse umane propune modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, art. 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. e precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data de 01.04,.2006 se modifică și se completează Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al. Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art, .2- începând cu data de 01.06,2006 se desființează Biroului Autorizare, Verificare, Transport Rutier din cadrul Serviciului public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții precum și funcțiile corespunzătoare, respectiv:

 • -  1 post șef birou - inspector de specialitate gr. IA

 • -   I post inspector de specialitate gr. I,

1 post de subinginer gr. I

Art. 3. începând cu data de 01.06.2006 se modifică în mod corespunzător regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și statul de funcții la Serviciul public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții.

Art. 4. Până la data preluării efective a obiectului de activitate îndeplinit de biroul amintit la art. 2, de către Serviciul control comercial și autorizarea liberei inițiative din cadrul aparatului propriu de specialiate, predarea - preluarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar se va face de către o comisie stabilită prin dispoziția primarului.

Art. 5 începând cu data de 01.06.2006 se abrogă prevederile art. 4 și art. 11 din HCL nr. 239/2001 privind instituirea unor tarife pentru autorizarea și verificarea transporturilor rutiere de mărfuri executate pe rețeaua stradală a municipiului Sibiu, cu vehicule înmatriculate ce depășesc limitele masice și/sau dimensionale prevăzute de lege iar, art. 6 alin. 1 din același act normativ, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Pentru obținerea autorizațiilor speciale de transport, delegații împuterniciți ai persoanelor juridice sau persoanelor fizice trebuie să se prezinte la Serviciul Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Sibiu cu un dosar care să cuprindă următoarele documente:

 • -  cerere tip completată cu datele fiecărei configurații de transport (auto+remorcă/semiremorcă + încărcătură), semnată și ștampilată;

 • -  cărțile de identitate ale configurației de transport emise de reprezentanțele Autorității Rutiere Române - originale și copii;

 • -  certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului - original și în copie (pentru persoanele juridice)

 • -  certificatul de cod fiscal - original și în copie (pentru persoanele juridice)”.

Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă anexele nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 53/2006 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 7. Primând municipiului Sibiu va asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 30.03.2006

Președinte

Mihai Cristea                        Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicoia

/a.                                           'țp UjC-K?

pentru conformitate

cu ORIGINALUL

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.l ia

HCL nr.79/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Completări la atribuțiile Serviciului control comercial și autorizarea liberei inițiative:

 • 1. Face propuneri pentru instituirea de tarife pentru transportul de mărfuri, cu vehicule înmatriculate, care depășesc limitele masice și/sau dimensionale prevăzute de lege.

 • 2. Face propuneri pentru încadrarea străzilor din municipiul Sibiu pe categorii superioare datorită lucrărilor de îmbunătățire sau în categorii inferioare datorită degradării lor.

 • 3. Verifică documentațiile depuse de persoanele fizice sau juridice pentru eliberarea autorizațiilor de transport, întocmește documentația necesară eliberării acestora în termenul legal.

 • 4. Efectuează periodic controale pe teritoriul municipiului Sibiu pentru verificarea îndeplinirii dispozițiilor legale referitoare la respectarea normelor care au ca obiect de activitate transporturile rutiere, deținerea și utilizarea de vehicule agabaritice pe rețeaua stradală din administrare.

 • 5. Verifică documentația necesară autorizării transportului de persoane și de bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Sibiu.

 • 6. Eliberează autorizațiile pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi și autorizația taxi în condițiile stabilite prin actele normative în vigoare.

  Județul SIBIU

  Consiliului Local al Municipiului Sibiu


  ANEXA nr.2

  la HCL nr.79/2006  Președinte

  Mihai Cristea


  Contrasemnează SECRETAR iordan Nicoîa /.


Județul! Sibiu

Anexa nr.3

la HCL nr.79/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII valabil ia data de 0L04.2006

Nr.

crt.

Funcția

Cla sa

Gradul profesional

Tr. de sa-la-riz.

Număr posturi

TOTAL

Ocupate

Vacante

A. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA                    3      3

1

Primar

I

1

-

2

Viceprimar

2

2

-

B. FUNCȚII PUBLICE -                                   202     121     81

3

Secretarul municipiului

I

1

-

II.     Aparatul propriu

Funcții de conducere :                                                 22        17       5

4

Arhitect șef         - consilier

I

Superior

1

1

1

-

5

Director executiv - consilier

I

Superior

1

4

2

2

6

Sef serviciu         - consilier

I

Superior

1

16

13

3

7

Sef birou          -consilier

I

Superior

1

1

1

Funcții de execuție:                                                     179       103      76

8

Auditor

I

Superior

1

1

1

-

9

Auditor

I

Principal

1

2

-

2

10

Consilier juridic

I

Superior

1

1

1

-

11

55

I

Superior

3

2

-

2

12

55

I

Principal

1

2

2

-

13

55

I

55

3

1

-

1

14

55

I

Asistent

2

2

2

-

15

Consilier

1

Superior

1

20

17

3

16

55

I

55

2

-

-

-

17

55

I

55

3

20

4

16

18

55

I

Principal

1

33

17

16

19

55

I

5 5

2

9

9

-

20

55

I

55

3

6

2

4

21

55

I

Asistent

1

11

1

10

22

5 5

I

55

2

10

9

1

23

55

I

55

3

2

2

-

24

5 5

I

Debutant

-

15

2

13

25

Referent de specialitate

II

Superior

1

7

7

-

26

55

II

Superior

3

1

-

1

27

55

II

Asistent

1

1

-

1

28

Referent

III

Superior

1

23

22

1

29

5 5

III

5 5

2

3

3

-

30

55

III

3

3

3

31

55

III

Principal

1

1

1

-

32

55

III

95

2

1

1

-

33

55

III

55

3

1

-

1

34

55__

IU

Asistent

3

1

-

1

Nr.

crt.

Funcția

Grad/

treaptă profesională

Număr posturi

TOTAL

Ocupate

Vacante

C. FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

37

25

12

Funcții de conducere :

1

1

-

35

Sef serviciu           - lnsp.de spec.

IA

1

1

-

Funcții c

e execuție

36

24

12

36

Inspector de spec. (S)

I

1

-

1

37

Inspector de spec. (S)

II

1

1

-

38

R.eferent de spec. (S)

III

1

1

-

39

Referent (SSD)

IA

2

1

1

40

Referent (M)

IA

1

-

1

41

Referent (M)

I

2

1

1

42

Referent (M)

II

1

1

-

43

Secretar-dactilograf

I

6

5

1

44

Secretar-dactilograf

II

1

1

-

45

Administrator

II

1

1

-

46

Arhivar

II

1

1

-

47

Magaziner

II

1

-

1

48

Sef formație pompieri

1

1

-

49

Pompieri

I

2

1

1

50

Pompieri

II

3

3

51

Muncitor calificat

I

4

1

3

52

55

II

4

3

1

53

55

III

1

1

-

54

55

IV

1

-

1

55

55

V

1

1

-

PREȘEDINTE, Mihai Cristea

Contrasemnează

SECRETAR,

Iordan Nicola