Hotărârea nr. 78/2006

HOTARAREA NR. 78 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.78

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 14.03.2006,

Analizând raportul nr.              /2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea

rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 pct.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea veniturilor la Cap. 30.02.05 și a cheltuielilor la Cap. 70.02. cu suma de 5.000.000 lei și modificarea în consecință a listei de investiții, aprobate prin Hotărârea nr. 417/2005 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.2 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 14.03.2006


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola