Hotărârea nr. 77/2006

HOTARAREA NR. 77 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii faza SF „CORT MULTIFUNCTIONAL – SIBIU CAPITALA CULTURAL EUROPEANA 2007”

HOTARAREA NR.77

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții faza SF „CORT MULTIFUNCȚIONAL - SIBIU CAPITALĂ CULTURAL EUROPEANĂ 2007”

Consiliul Local al municipiului. Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 14.03.2006

Analizând raportul nr. 70500/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții faza SF „Cort Multifuncțional -Sibiu Capitală Cultural Europeană 2007”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 dm O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

In temeiul art. 38, alin. 2, litera „m”, art. 128 și ale art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții faza SF „Cort Multifuncțional - Sibiu Capitală Cultural Europeană 2007”, după cum urmează :

I. INDICATORI ECONOMICI (inclusiv TVA).

Total obiectiv - 7.122.500,00 lei,

din care:

C+M-6.950.000,00 lei,

Indicatorii tehnici.

sala spectacole - 2.720,00 mp;

- hol acces - 21,55 mp;

centrală termică - 35,45 mp;

2 (două) depozite - 178,15 mp;

2 (două) grupuri sanitare (B,F) - 226,75 mp;

parcare de scurtă durată - 45 locuri.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 14.03.2006

/

Președinte                                                 /

Mihai ( Tistea                                Contrasemnează

Secretar

. \                                        Iordan Nicola