Hotărârea nr. 76/2006

HOTARAREA NR. 76 privind completarea agendei cultural – sportive pentru anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 76 privind completarea agendei cultural - sportive pentru anul 2006

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 66708/2006 prin care Serviciul dezvoltare economică și relații externe propune completarea agendei cultural - sportive pentru anul 2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000, republicată

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “p” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se completează agenda cultural - sportivă pentru anul 2006 (anexa 1 - cultura 2006 ), aprobată prin H.C.L. nr. 431/2005 cu poziția nr. 55 care va avea următorul conținut:

Nnert

' pr^ect >

instituția /organizați

Perioada "H-

Observații" V

55

BURSA DE SPECTACO LE DE LA SIBIU ( ediția a IX-a)

TEATRUL NAȚIONAL “RADU STANCA SIBIU”

CONSILIUL LOCAL SIBIU, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU, CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU, MINISTERUL CULTURII Șl CULTELOR,DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE    Șl    PATRMONIU

CULTURAL NATIONAL SIBIU, UNITER, CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE Șl AGRICULTURA SIBIU

1 -4 IUNIE 2006

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006
Contrasemrie Secretar Iordan Ni