Hotărârea nr. 75/2006

HOTARAREA NR. 75 privind aprobarea Contractului de pre-finantare “Romania – Sibiu – Proiect Transport Public”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.75

privind aprobarea Contractului de pre-finanțare “România - Sibiu - Proiect Transport Public”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 66792/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea Contractului de pre-finanțare “România - Sibiu - Proiect Transport Public” și Hotărârea AGA a SC Tursib SA din data de 23.02.2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 57 alin.l și 2 din O.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea Contractului de pre-finanțare “România - Sibiu - Proiect Transport Public” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2. Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu să semneze contractul de pre-finanțare.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu să negocieze și să semneze contractul de împrumut.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


Președinte Constantin Șovăială

ANEXA NR. 1 la

H.C.L. nr....7^.72006

ACORD DE PRE-FINANTARE

Ref: Romania/Sibiu Proiect Transport Urban

Acest acord de prefinantare (“Acord”) s-a întocmit in data de [ ] 2006, intre:

 • (1)    Municipiul Sibiu (“Municipiu”), cu sediul in Sibiu, General Magheru (B-dul Victoriei), nr. 1-3, 550185 (550024), Remania;

 • (2)    TURSIB, Compania de Transport Urban Sibiu (“Compania”), cu sediul in Sibiu, Calea Dumbrăvii nr 133-135, Romania;

 • (3)    Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (“Banca”), cu sediul in One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom.

(Cu participarea tuturor “Pârtilor”).

In concluzie:

 • A) Municipalitatea si societatea Tursib urmăresc imbunatatirea infrastructurii de transport urban (public) pe raza Municipiului Sibiu prin intermediul programelor de investiții ce vor consta in următoarele componente principale:

 • (i) creșterea parcului de autobuze a Companiei prin achiziționarea a 30 de autobuze noi de mare capacitate, Ia un cost total estimat de 6 milioane de euro (“Proiectul de îmbunătățire a mijloacelor de transport in comun”);

 • (ii) reabilitarea străzilor principale situate de-a lungul traseelor de transport public din orașul Sibiu la un cost total estimat la 12 milioane euro (“Proiectul de reabilitare a străzilor”).

Proiectul de imbunatatire a mijloacelor de transport in comun si Proiectul de reabilitare a străzilor vor fi denumite in continuare împreuna sub denumirea de Proiect ( “Proiectul”). Scopul detaliat al Proiectului va fi stabilit si se va cadea de accord asupra lui de către parii după ce studiul de fezabilitate, ca parte a proiectului, va fi finalizat.

 • B) Banca va contribui in cadrul Proiectul de imbunatatire a mijloacelor de transport in comun prin intermediul unui împrumut pe termen lung acordat Companiei in suma totala de 5 milioane euro (Împrumutul Companiei), cu condiția ca o atentia deosebita sa fie rezervata pârtii tehnice si financiare care sa poata suporta un astfel de proiect .

 • C) Banca va contribui in cadrul Proiectului de reabilitare a străzilor prin intermediul unui imprumut pe termen lung acordat Municipiului Sibiu in valoare totala de 10 milioane euro (“Împrumutul Municipalității’’), cu condiția ca atentia deosebita asupra pârtii tehnice si financiare poate suporta un astfel de proiect. O parte din acest imprumut va putea fi furnizat de către banei comerciale

 • D) SC Apa-Canal SA Sibiu, organizată sub autoritatea completă a Municipiului Sibiu, a semnat în data de 27 aprilie 2004, un contract de împrumut cu Banca în valoare totală de 10 milioane de Euro, din care 5 milioane au fost sindicalizați. In funcție de continua verificare a performantelor financiare ale SC Apa Canal SA si in conformitate cu acordurile stipulate prin documentele privind sindicalizarea, Banca va lua în considerare modificarea limitei Împrumutului contractat de SC Apa Canal SA care sa evidențieze bonitatea companiei, Municipiului și a României de la momentul semnării acordului privind imprumutul. Mai mult, Banca va urmări finanțarea Contului Escrow al Municipiului legat de acest imprumut in sensul eliminării acestuia. Garanția financiara a Municipiului va ramane valabila.

 • E) Părțile doresc sa convină in acest Acord asupra fundamentelor conform carora vor colabora in pregătirea finanțării propuse pentru acest Proiect.

 • F) Municipalitatea, asistata de Banca, va cauta grant-uri (fonduri nerambursabile) pentru desfasurarea Proiectului (“fonduri TC”) de la “donatori” (donors) interesați de Proiect, in caz contrar Părțile vor conveni asupra modalității de impartire a costurilor aferente serviciilor de consultanta.

Părțile au convenit după cum urmeaza:

 • 1.   Banca isi confirma interesul in vederea participării la Proiectul de imbunatatire a mijloacelor de transport in comun (subiect al secțiunii 9 de mai jos) prin intermediul împrumutului acordat Companiei. Preconizam ca Banca poate extinde Împrumutul acordat Companiei fara o garanție totala din partea Municipiului, in funcție de evaluarea bonității Companiei. Termenii si condițiile Contractului de Servicii Publice (CSP) incheiat intre Municipalitate si Companie vor trebuie sa fie in acord cu cerințele Băncii. Se cere ca intre Banca, Municipalitate si Companie sa fie semnat un Acord de Sprijin din partea Municipiului (ASM) convenind, relația dintre Municipalitate si Companie in baza legilor naționale si a CSP.

 • 2.    Banca isi confirma interesul in implicarea in Proiect (conform Secțiunilor de mai jos) prin acordarea împrumutului. O parte din acest imprumut va putea fi furnizat de către banei comerciale.

 • 3.    Termenii si condițiile oricărei finanțări for fi negociate după evaluare. Totuși, ca urmare a negocierilor avute inainte de semnarea Acordului de Împrumut, sunt prevazuti următorii indicatori pentru datoria pe termen lung:

 • (a) Denominarea in Ron sau Euro;

 • (b)  Durata Împrumutului este de 10 ani pentru împrumutul acordat Companiei si 13 ani pentru împrumutul acordat Municipalității;

 • (c)  Perioada de gratie este de 1 an pentru împrumutul acordat Companiei si 3 ani pentru împrumutul acordat Municipalității;

 • (d)  Rata dobânzii este de până la 2,4% p.a. pentru împrumutul acordat Companiei si de până la 2,0% p.a. pentru împrumutul acordat Municipalității, plus dobanda pe trei luni BUBOR sau EURIBOR;

 • (e)   Creșterea sau descreșterea ratei dobânzii va fi negociata, coroborat cu rata creditului pentru Romania si Îndeplinirea de către Minicipiu si de Companie a unor angajamente financiare;

 • (f)   Comisionul inițial de 1,0% din valoarea ambelor împrumuturi;

 • (g)  Comision de angajament de 0,5% p.a. din valoarea netrasa din ambele împrumuturi;

 • (h)  Comision de sindicalizare de până la 0,5% a sumei atrase din împrumutul Municipalității;

 • (i)   Comision pentru plata anticipata de 3% din capitalul creditului care urmeaza sa fie plătit anticipat daca plata are loc in primii 5 ani de la semnarea contractului; Comision pentru plata anticipata de 2% din capitalul creditului care urmeaza sa fie plătit anticipat daca plata are loc după 5 ani de ia semnarea contractului;

 • (j)   Pachetul de siguranța va include (i) Acorduri privind Serviciul Datoriei cu Municipalitatea si Compania, (ii) garantarea cu veniturile proprii pentru împrumutul Municipalității, (iii) asigurarea pentru autobuzele finanțate din cadrul Proiectul de imbunatatire a mijloacelor de transport in comun pentru împrumutul Companiei, si (iv) încheierea in favoarea Băncii a unor polițe de asigurare cu privire la Proiectul de imbunatatire a mijloacelor de transport in comun.

 • (k)  Angajamente de a face:

B Implementarea unui CSP imbunatatit si cuprinzător intre Municipalitate si Companie in care sa se stipuleze obligațiile si resposabilitatile pârtilor.

■ ASM-ul sa fie semnat intre Banca, Municipalite si Companie convenind relația dintre Municipalitate si Companie in baza legilor naționale si a CSP.

8 Privatizarea Companiei sa includă un program de finanțare externa a activitatilor auxiliare ale Comapaniei.

* Implementarea unui program care are ca scop intarirea unitatii centrale a Municipiului de reglementare in domeniul transportului public in comun si luarea in calcul a delegării responsabilităților către aceasta unitate.

® Implementarea unui program de cooperare tehnica care urmărește consolidarea capacitatii Municipiului de a finanța si gestiona programe pentru transport si alte sectoare.

• Municipalitatea trebuie sa indeplineasca următoarele angajamente financiare:

Raportul serviciul datorie/venituri eligibile (taxe si impozite locale, sume defalcate din impozitul pe venit, etc);

 • -  Raportul datoria totala (inclusive garantii)/excedent curent;

 • -   Raportul excedent current/serviciul datoriei.

■ Compania Tursib trebuie sa indeplineasca următoarele angajamente financiare:

Rata de acoperire a serviciului datoriei;

Rata curenta .

 • (1) Procedura de achiziție va fi cea impusa de regulile BERD (PP&R).

 • 4.    Municipalitatea va rambursa Băncii toate cheltuielile, inclusiv costurile de călătorie, onorariile si cheltuielile consilierului juridic extern, pentru pregătirea, verificarea, negocierea, semnarea, înregistrarea si legalizarea contractului. Daca valoarea toatal a cheltuielilor va depăși suma de 50.000 curo, Banca va cere aprobarea Municipalității pentru a efectuat cheltuieli suplimentare. Toate cheltuielile vor fi rambursate in termen de 30 de zile de la data in care Banca va furniza Municipalității factura aferenta acestor cheltuieli.

 • 5.   Daca Municipalitatea sau Compania aleg sa renunțe la finanțare din partea Banciii Municpalitatea si Compania vor fi obligate sa plateasca băncii, imediat după primirea facturii din partea acesteia, un comision de renunțare in suma de 30,000 euro (“Comisionul de renunțare”). In plus, Municipalitatea se obliga sa ramburseze Băncii orice fonduri nerambursabile (fonduri TC) care au fost acordate. Totuși, Comisionul de Renunțare nu va trebui plătit daca Banca va decide sa renunțe la finanțarea acestui Proiect sau daca Consiliul Director al Băncii nu aproba Împrumutul.

 • 6.    Contribuția Municipalității si a Companiei in pregătirea Proiectului trebuie sa cuprindă următoarele:

 • (a)   Municipalitatea si Compania vor suporta costurile interne efectuate in legătură cu pregătirea si evaluarea Proiectului.

 • (b)  Municipalitatea si Compania vor desemna un coordinator de Proiect care va conduce comitetul de implementare a proiectului, din care vor face parte reprezentanți ai Municipalității si ai Companiei.

 • (c)   Municipalitatea si Compania vor pune la dispoziție, oricărui consultant desemnat sa acorde asistenta in probleme legate de Proiect, toate facilitatie si suportul necesar pentru a-si duce la îndeplinirea, adica: birouri, documente, si alte informații care ar putea fi relevante pentru munca lor;

 • (d) Municipalitatea si/sau Compania vor suporta costurile legate de taxele aferente Proiectului.

 • 7.    Secțiunile 1, 2, 3 si 4 ale acestui acord/contract reflecta doar așteptările si intențiile curente al Pârtilor in legătură cu Proiectul si nu obliga părțile sa acorde sau sa accepte finanțări in funcție de caz. Orice finanțare va fi stabilitata de parti. Concret, aprobarea, negocierea si executarea finanțării vor fi făcute de către Managementul Băncii si Comitetul Director al acesteia in funcție de concluziile asupra Proiectului si vor fi supuse negocierii unui plan general de finanțare si unor aranjamente cu privire la Proiect care satisfac Banca si Municipalitatea, fiind condiționate si de Îndeplinirea conditi ii lor prealabile care trebuie aplicate. Daca nu se dispune altfel la setiunea nr. 7, acest Acord va stipula obligații legale pentru parti care vor deveni efective imediat după execuția acestui Acord.

 • 8.   Orice modificare sau renunțare se vor face in scris si vor fi semnate de Banca, iar in cazul unei modificări si de către Municipalitate si Companie.

 • 9.   Orice notificare ce urmeaza a fi transmisa conform prezentului contract va fi făcută in scris, cu execuptia unor prevederi contrare din prezentul contract, se va considera efectuata valabil atunci când este transmisa pârtii cărei ii este adresata, prin curier, prin posta aeriana, prin telex sau fax, la adresa pârtii menționate sub semnătură acesteia din prezentul contract sau la orice adresa notificata de partea respective celeilalte parti.

 • 10.  Acest accord va respecta regulile Angliei. Toate acordurile financiare la care Banca este parte vor include o clauza de arbitrare internaționala in concordanta cu standardele Băncii.

 • 11.  Nimic din aceasta scrisoare nu va fi intrepretat drept o renunțare sau alta modificare a imunității, privilegiilor si scutirilor pentru Bnca convenite in cadrul acestui Acord, conform legilor BERD, convențiilor internaționale sau alte legi aplicabile

 • 12.  Municipalitatea si Compania garanteaza ca acest Acord este mai mult un act comercial si nu unul public sau guvernamental si Municipalitatea si Compania nu au dreptul sa ceara imunitate in cazul unor proceduri legale, legat de ele insele sau orice alte bunuri care le aparțin, sub motivul suveranității sau in baza oricărei legi sau jurisdicție, atunci când o acțiunea poate fi adusa in spijinul respectării oricărei obligații care rezulta sau are legătură cu acest Acord.

 • 13.  Acest Contract va fi redactat in 6 exemplare, dintre care 3 in limba engleza si 3 in limba romana, fiecare va fi considerat original, dat toate impreuna vor constituie unul si același contract. Varianta in limba engleza va prevala si guverna relațiile dintre parti la prezentul contract.

In susținerea celor prevăzute in prezentul contract, părțile acționând prin intermediul reprezentanților lor autorizați, au dispus semnarea prezentului contract, in numele lor, la data menționata pe prima pagina.

Municipiul Sibiu

Nume:     KLAUS JOHANNIS

Funcția:     Primar

TURSIB, Compania de Transport Public

Nume:      Adrian Popa

Funcția:     Director General

BERD

Nume:

Funcție: