Hotărârea nr. 73/2006

HOTARAREA NR. 73 privind transmiterea fara plata, a unui imobil din domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Sibiu si administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 303/2012)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.73

privind transmiterea fără plată, a unui imobil din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006, Analizând raportul nr. 10849/2006 prezentat de Serviciul Patrimoniu privind acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea fără plată de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a unui imobil - teren și construcții din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Văzând avizul Comisiei pentm administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 și alin.2 lit.f precum și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă preluarea prin transfer, fără plată, din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, a imobilului - teren și construcții - în suprafață de ~ 131 ha, identificat în CF 7741 Turnișornr.top.9530/1/2/1/1/2 situat în extravilanul Municipiului Sibiu, imobil ce figurează în evidențele militare - Cazarma 528 Sibiu.

Art.2. Predarea - preluarea imobilului transmis potrivit art. 1. se va face pe bază de protocol încheiat între părți.

Art.3. Imobilul va fi destinat pentru dezvoltarea economico-socială a Municipiului Sibiu Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 299/2005

Art.5 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.