Hotărârea nr. 72/2006

HOTARAREA NR. 72 privind transmiterea dreptului de administrare in favoarea Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu asupra a doua imobile – terenuri fara constructii – proprietatea publica a municipiului Sibiu (Modificată și completată de HCL NR. 210/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.72

privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenției pentru Protecția

Mediului Sibiu asupra a două imobile - terenuri fără construcții - proprietatea publică a              »

municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006

Analizând raportul nr. 10852/2006 prin care Serviciul Patrimoniu propune transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu asupra a două imobile - terenuri fără construcții - proprietatea publică a municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 136 din Constituția României și ale art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f, ale art. 125 și art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de administrare în favoarea Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, cu sediul în Sibiu str. Hipodromului nr. 2A asupra imobilelor - terenuri fără construcții - proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în intravilanul Municipiului Sibiu astfel:

 • a) teren în suprafață de 20,0 mp. str. Hipodromului nr. 2A lângă sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu pentru amplasarea unei construcții provizorii - stație automată pentru monitorizarea calității aerului pentru fond urban, conform anexei 1 - plan de situație;

 • b) teren în suprafață de 20,0 mp. str.Oțelarilor nr. 71 zona industrială est vis - a vis de SC Remat SA Sibiu pentru amplasarea unei construcții provizorii - stație automată pentru monitorizarea calității aerului pentru fond industrial, conform anexei nr.2 - plan de situație.

Art.2. Se aprobă Contractul de administrare privind transmiterea în administrare a terenurilor menționate la art.l conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006JUDEȚUL SIBIU                          ANEXA J_LA H.C.L. /2006

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr.......................

Ari. 1. Părțile

Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, reprezentat prin Primar Klaus Werner lohannis în calitate de proprietar

și

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Hipodromului nr.2A reprezentată prin director executiv Ionel Naicu, în calitate de administrator

Art. 2. Obiectul contractului

Cedarea în administrare a imobilelor - terenuri fără construcții - situate în intravilanul Municipiului Sibiu, astfel:

 • - str. Hipodromului nr. 2A, lângă sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu în suprafață de 20,0 mp pentru amplasarea unei construcții provizorii - stație automată pentru monitorizarea calității aerului pentru fond urban, conform anexei 1 - plan de situație;

 • - str. Oțelarilor nr. 71, zona industrială est vis-a - vis de S.C. Remat S.A. Sibiu, în suprafață de 20,0 mp pentru amplasarea unei construcții provizorii - stație automată pentru monitorizarea calității aerului pentru fond industrial, conform anexei 2 - plan de situație.

Art, 4. Drepturi și obligații

 • a. Drepturile proprietarului

 • -  să ceară revocarea dreptului de administrare, în cazul în care administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract.

 • b. Drepturile administratorului

 • - să i se asigure de către proprietar administrarea bunului pe toată durata contractului.

 • c. Obligațiile administratorului

 • -  să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia;

 • -  să administreze lucrul potrivit destinației sale;

 • -  să suporte., de la data preluării bunului, cheltuielile necesare administrării acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la proprietar;

 • -  să restituie bunul primit în administrare la data încetării contractului.

 • -  să nu înstrăineze în nici un fel bunul primit, fără acordul proprietarului.

Art. 5. încetarea contractului

Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri :

 • -  prin restituirea bunului de către administrator înaintea termenului* prevăzut în contract;

 • -  prin revocare, în cazul nerespectării obligațiilor de către administrator;

 • -  prin desființarea administratorului.

Art. 6. Forța Majoră

Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

Art. 7. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi.....................în 3 (trei) exemplare.

Proprietar,


Administrator,

PRIMAR, Klaus W. lohannis

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, ing. Ionel Naicu


Director Economic, Viorica Bândescu

Serviciu Juridic, Dorin Nistor

Serviciul Patrimoniu, loan Grigore