Hotărârea nr. 71/2006

HOTARAREA NR. 71 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a apartamentelor nr. 1 avand nr. top. 182/1/25/1/2/I, nr. 2 avand nr. top. 182/1/25/1/2/II, nr. 7 avand nr. top. 182/1/25/1/2/IV, nr. 9 avand nr. top. 182/1/25/1/2/V situate in blocul nr. 1 str. C.Noica din Statiunea Paltinis inscrise in CF nr.222 Cristian III si trecerea acestora in administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.71

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a apartamentelor nr. 1 având nr. top. 182/1/25/1/2/1, nr. 2 având nr. top. 182/1/25/1/2/II, nr. 7 având nr. top. 182/1/25/1/2/IV, nr. 9 având nr. top. 182/1/25/1/2/V situate în blocul nr. 1 str. C.Noica din Stațiunea Păltiniș înscrise în CF nr.222 Cristian III și trecerea acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu intrunit in ședința ordinara din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 10683/2006 prin care Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor apartamente situate în Stațiunea Păltiniș și trecerea acestora în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și 5 din Legea nr. 213/1998,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f, g și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a apartamentelor nr. 1 având nr. top. 182/1/25/1/2/1, nr. 2 având nr. top. 182/1/25/1/2/H, nr. 7 având nr. top. 182/1/25/1/2/IV, nr. 9 având nr. top. 182/1/25/1/2/V situate în blocul nr. 1 str. C.Noica din Stațiunea Păltiniș înscrise în CF nr.222 Cristian IU.

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu a următoarelor apartamente din bloc nr. 1 str. Constantin Noica din Stațiunea Păltiniș înscrise în CF nr.222 Cristian HI, apartament nr.l având nr. top. 182/1/25/1/2/1, apartament nr. 2 având nr. top. 182/1/25/1/2/n, nr. 7 având nr. top. 182/1/25/1/2/IV, nr. 9 având nr. top. 182/1/25/1/2/V

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu și directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.