Hotărârea nr. 70/2006

HOTARAREA NR. 70 privind aprobarea documentatiei PUZ si Regulamentul local de urbanism “Schimbarea ramurii de cultura din arabil in teren pentru constructii, Construire locuinte P+E”, in Sibiu, Zona Tiglari, beneficiari Chibelean Livia si Popa Elisabeta

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.70

privind aprobarea documentației PUZ si Regulamentul local de urbanism “Schimbarea ramurii de cultura din arabil in teren pentru construcții, Construire locuințe P+E”, in Sibiu, Zona Tiglari, beneficiari Chibelean Livia si Popa Elisabeta

Consiliul local al municipiului Sibiu intrunit in ședința ordinara din data de 23.02.2006,

Analizând Raportul nr. 10933/2006, prin care Direcția Arhitect Sef, propune aprobarea documentatiei”PUZ si Regulamentul local de urbanism “Schimbarea ramurii de cultura din arabil in teren pentru construcții, Construire locuințe P+E”, in Sibiu Zona Tiglari, conform proiect nr. 04/2006, elaborat de SC S.M.Art SRL, arh.Liana Russu, pe un teren proprietate particulara Chibelean Livia născută Fleser, identificat prin CF Sibiu nr. 49849N, nr.top 5189/2 in suprafața de 726 mp, respectiv Popa Elisabeta identificat prin CF Sibiu nr. 49443, nr.top5189/1, 5189/3, 5189/4, 5189/5, 5189/6,5189/7,5189/8,5189/9,5189/10 si 5189/11 in suprafatatotalade 6174 mp.

Având in vedere Hotararea nr.94 din 1999 a Consiliului local al municipiui Sibiu, de aprobare PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56, alin.l din Legea nr.350/2001 si ale art. 2 alin.2 din Legea nr.50/1991 cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 ,alin.2 lit. i, ”k” si ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aproba documentația PUZ si Regulamentul local de urbanism “Schimbarea ramurii de cultura din arabil in teren pentru construcții, Construire locuințe P+E”, in Sibiu Zona Tiglari, conform proiect nr. 04/2006 elaborat de SC S.M.Art SRL , arh.Liana Russu , pe un teren proprietate particulara Chibelean Livia născută Fleser identificat prin CF Sibiu nr. 49849N nr.top 5189/2 in suprafața de 726 mp, respectiv Popa Elisabeta, identificat prin CF Sibiu nr. 49443, nr. top 5189/1,5189/3, 5189/4, 5189/5, 5189/6, 5189/7, 5189/8, 5189/9, 5189/10 si 5189/11 in suprafața totala de 6174 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2.-Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

itin Șovăială


Președinte Constantin Șovăială

Contrasemnez;


Secretar

Iordan Nic