Hotărârea nr. 7/2006

HOTARAREA NR. 7 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu sa decida si sa exprime in numele si pentru Consiliul Local al Municipiului Sibiu cu privire la exercitarea dreptului de preemtiune conferit acestuia in temeiul prevederilor Legii nr. 422/2001

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.7

privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu să decidă și să exprime în numele și pentru Consiliul Local al Municipiului Sibiu cu privire Ia exercitarea dreptului de preemțiune conferit acestuia în temeiul prevederilor Legii nr. 422/2001

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006, Analizând raportul nr. 2148/2006 întocmit de Serviciul juridic prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Sibiu să decidă și să exprime în numele și pentru Consiliul Local al Municipiului Sibiu cu privire la exercitarea dreptului de preemțiune conferit acestuia în temeiul prevederilor Legii nr. 422/2001 cu modificările și completările ulterioare,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 alin.4 și 8 din Legea nr. 422/2001 cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f și ale art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se mandatează Primarul Municipiului Sibiu să decidă și să exprime în numele și pentru Consiliul Local al Municipiului Sibiu cu privire la exercitarea dreptului de preemțiune conferit acestuia în temeiul prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose MărieContrasemnează

Secretar

Iordan Nicola