Hotărârea nr. 69/2006

HOTARAREA NR. 69 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD ”Lotizare, - Cartier Strand II, strada Aurel Popa” - Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.69

privind aprobarea documentației de urbanism PUD "Lotizare. - Cartier Ștrand II, strada Aurel Popa” - Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 23.02.2006

Analizând Raportul nr. 10854/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD -“Lotizare, cartier Ștrand II”, strada Aurel Popa - Sibiu, a unui teren in suprafața de 4665 mp, apartinind domeniului privat al Municipiului Sibiu, identificat in C.F. Sibiu nr.49653, nr. top. 7074/5/29/1; 7074/5/29/5; 7074/5/29/6; 7074/5/29/7; 7074/5/29/8; 7074/5/29/9; 7074/5/29/10; 7074/5/29/11; 7074/5/29/11, conform proiect nr. 1/2006 intocmit de Serviciul Public pentru Administrare Parcuri si Spatii verzi

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare a PUG Sibiu si a Regulamentului local de urbanism

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit.h și “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - “Lotizare, cartier Ștrand II, strada Aurel Popa” - Sibiu, a unui teren in suprafața de 4665 mp, apartinind domeniului privat al Municipiului Sibiu, identificat in C.F. Sibiu nr.49653, nr. top. 7074/5/29/1; 7074/5/29/5; 7074/5/29/6; 7074/5/29/7; 7074/5/29/8; 7074/5/29/9; 7074/5/29/10; 7074/5/29/11, conform proiect nr. 1/2006, intocmit de Serviciul Public pentru Administrare Parcuri si Spatii verzi din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006