Hotărârea nr. 68/2006

HOTARAREA NR. 68 privind aducerea la cunostinta publica a intentiei de concesionare prin licitatie publica, a domeniului public al Municipiului Sibiu destinat activitatii de publicitate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.68

privind aducerea la cunoștință publică a intenției de concesionare prin licitație publică, a domeniului public al Municipiului Sibiu destinat activității de publicitate

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 10859/2006 al Serviciului Patrimoniu, privind aducerea la cunoștință publică a intenției de concesionare prin licitație publică, a activității de publicitate, pe domeniul public al municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 , lit. “f” și “ g ”și ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. (1) Se aprobă aducerea la cunoștință publică a intenției de concesionare, prin licitație publică, a domeniului public al Municipiului Sibiu destinat activității de publicitate.

(2) Inițiativa concesionării o poate avea concedentul sau orice investitor interesat, în condițiile art. 7 și urm. din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006