Hotărârea nr. 67/2006

HOTARAREA NR. 67 privind aprobarea Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal-Amenajare Piata 1 Decembrie 1918 (Piata Garii), aprobat prin HCL nr. 84/24.02.2005 (Modificată de HCL NR. 366/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOT ARAREA NR.67

privind aprobarea Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal-Amenajare Piața 1 Decembrie 1918

(Piața Gării), aprobat prin HCL nr. 84/24.02.2005

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 23.02.2006

Analizând Raportul nr. 10930/2006 prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea Regulamentului Local de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal Piața 1 Decembrie 1918 (Piața Gării), aprobat prin HCL nr. 84/24.02.2005, conform proiect nr. 2/2005 elaborat de SC Planwerk SRL arhitectura+urbanism, Cluj Napoca.

Având in vedere Hotararea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu si Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, prin care se avizează favorabil cu condiția modificării art. 10 din Secțiunea II (parcela 1) din Regulament, în sensul stabilirii regimului de înălțime de la P+7 la P+4,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aproba Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal "Amenajare Piața 1 Decembrie 1918 (Piața Gării)”, aprobat prin HCL nr. 84/24.02.2005, conform anexei.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006


Contrasemnează Secretar/

Iordan,mcola

PLANUL URBANISTIC ZONAL

„Piața Gării”- Municipiul Sibiu

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

întocmit in conformitate cu

„GHID PRIVIND METODOLOGIA DE ELABORARE SI CONȚINUTUL - CADRU AL PLANULUI URBANISTIC ZONAL”

reglementare tehnică MLPAT - indicativ GM - 010 - 2000

DISPOZIȚII GENERALE

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are rolul de a preciza si detalia reglementările prezentului Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), ca si de a evidenția condițiile - lucrările si operațiunile ce trebuie realizate anterior emiterii Autorizațiilor de Construire (A.C.) pentru clădiri.

Prezentul P.U.Z. împreuna cu R.L.U. aferent constituie reglementarea ce fundamentează urbanistic si legal condiționările prealabile legate reorganizarea si echiparea edilitara a zonei “Piața Gării” din municipiul Sibiu, ca si pe cele ce determina construirea, ce se vor evidenția in Certificatele de Urbanism si a căror materializare in P.A.C. va permite emiterea Autorizațiilor de Construire pentru realizarea noilor clădiri si amenajari, pentru modificarea acestora, ca și pentru schimbările de destinație.

Zona studiată este inclusă în zona protejată a municipiului Sibiu, parțial și în perimetrul centrului istoric, marcat de linia fortificației medievale. Pentru orice intervenție se va efectua în prealabil descărcarea arheologică.

Pentru toate clădirile și documentațiile de urbanism care își au obiectul în zona protejată este necesar avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.

ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ - UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

în cadrul zonei studiate au fost delimitate următoarele unități teritoriale de referință, care vor fi analizate succesiv în continuare

C Piața Gării - centrul zonei studiate - reglementarea parcelelor 1, 2, 3, 4 și 5

L1 Locuire densă, sub-zona blocurilor de locuit - Str. Regele Ferdinand, str. Uzinei Electrice

L2 Locuire în țesut urban tradițional, predominant închis - Str. 9 Mai,            ___________

T Infrastructură de transport - autogara, parcaj public

DS Destinație specială - căi de transport feroviar - Gara de călători

E Zonă de activități, rezultată din reconversie funcțională - Uzina Electrică

STRUCTURA REGULAMENTULUI

C Piața Gării

CARACTERUL ZONEI. GENERALITĂȚI

Amenajările propuse în piață sunt și cele mai urgente în vederea îndeplinirii scopului principal, de a oferi o primire cu calități urbane vizitatorilor orașului, în drum spre centrul istoric. Măsurile prevăd în principal amenajarea de suprafață a pieței, cu posibilitatea intervențiilor asupra rețelelor de infrastructură sub și supraterane.

Mobilierul urban, inclusiv elementele de iluminare ambientală și arhitecturală, va fi amplasat urmând un concept unitar, corelat cu pavajul pieței și cu vegetația care va fi plantată.

Zona urbană centrală, la limita orașului istoric, parte a zonei protejate, cu caracter urban pregnant, care va oferi prioritate traficului pietonal. Traficul auto peste suprafața pieței va fi interzis, cu excepția traseelor special destinate pentru aceasta și cu excepția vehicolelor autorizate. Locurile de parcare vor fi concentrate pe latura de nord-vest a pieței, sub forma unui parcaj public supraetajat, în cadrul unui imobil care poate să conțină și spații pentru birouri, comerț, servicii etc.

Laturile construite sunt elementele structurante ale spațiului urban al pieței, folosite pentru obținerea unor spații eterogene, de calitate (scuar urban, piața din fața clădirii gării, axe pietonale spre centrul istoric, grădina capelei).

Funcții importante au mobilierul urban și vegetația urbană, care susțin prin poziție și conformație direcții importante. Toate aceste amenajări vor fi efectuate în cadrul unui concept de amenajare unitar, inclusiv materialele și felul punerii lor în operă, cât și aspectul exterior al clădirilor din Piața Gării.

SECȚIUNEA I UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 UTILIZĂRI ADMISE

Utilizările admise sunt următoarele:

 • a.  birouri și administrație

 • b.  comerț cu amănuntul, alimentație în comun, cazare, agrement (casino)

ARTICOLUL 2 UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • a.  activități productive mici, nepoluante prin emisii, zgomot sau aspect

 • b.  locuire, cu excepția parterului. în Piața Gării, numai în ultimele două etaje, și în procent maximal de 25% în raport cu volumul clădirii

 • c.  funcțiuni cu caracter religios, cultural, social, sau cu caracter de întreținere, ca parte a programului uneia dintre funcțiunile permise (ex. piscină în hotel)

 • d.  funcțiuni temporare în spațiul public al pieței pentru manifestări publice: culturale, alimentație publică, autorizate în mod special.

 • e.  parcaj public subteran sau suprateran, pe colțul nord-vestic al pieței, la intersecția cu str. Nicolae Teclu

ARTICOLUL 3 UTILIZĂRI INTERZISE

 • a.  activități productive poluante în orice fel, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

 • b.  construcții provizorii de orice natură

 • c.  depozitare en gros

 • d.  Stații de întreținere auto

 • e.  Curățătorii chimice

 • f.   Depozitări de materiale refolosibile

 • g.  Platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • h.  Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice

 • i.   Activități care utilizează pentru depozitare sau producție terenul vizibil din circulațiile publice sau de pe parcelele adiacente

 • j.   Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente

 • k.  Orice amenajaeri care pot determina scurgerea apelor pe domeniul public sau parcelele adiacente

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Se definesc 4 parcele, dintre care 3 noi și 1 existentă, pe care se află chioșcul din mijlocul

Pieței Gării.

Parcele suplimentare vor putea fi delimitate în cazul elaborării unor planuri urbanistice de detaliu, ale căror prevederi se vor subordona regulamentului și prevederilor acestui PUZ.

PARCELA 1 - pe str. Regele Ferdinand, adiacentă Capelei Crucii și autogării

Clădire cu funcțiune mixtă (parcaj public, birouri, comerț cu amănuntul, administrație, alimentație publică)

ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELEI (SUPRAFAȚĂ, FORMĂ, DIMENSIUNI) Suprafața parcelei este de 2.450,40 mp., de formă parțial rectangulară, frântă în jurul terenului autogării, desfășurată între Capela Crucii și Bursă.

ARTICOLUL 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirea se orientează spre toate laturile parcelei. Alinierea principală se află spre Piața Gării și are adâncimea de 3 metri. Este posibilă micșorarea ei numai cu condiția amplasării pe aliniament a unui culoar mărginit cu arcade, cel puțin la nivelul parterului.

ARTICOLUL 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Celelalte laturi ale clădirii sunt retrase de la limita proprietății cu minimum 3 metri.

Cel puțin la ultimul etaj se impune o corelare a cubaturii clădirii în funcție de o retragere de 3 metri. Această retragere va putea fi tratată ca un etaj retras, sau cuprinsă în conformarea acoperișului clădirii.

ARTICOLUL 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Parcela este izolată, aceasta condiție nefiind relevantă.

ARTICOLUL 8 CIRCULAȚII Șl ACCESE

Circulațiile pietonale publice principale sunt concentrate spre fațadele principale ale clădirii, spre Piața Gării și scuarul verde. Accese pietonale suplimentare sunt posibile dinspre autogară, din suprafața de contact cu aceasta.

Accesul auto presupune accesele spre parcarea supraterană sau subterană și spre autogară.

Accesul este spre autogară este amplasat la nivelul terenului pieței, și presupune trecerea prin corpul clădirii.

Accesul și evacuarea spre și dinspre parcaj se face dinspre strada Nicolae Teclu, pe segmentul alăturat parcelei, special rezervat acestui scop și mijloacelor de transport în comun, conform delimitărilor din planul de reglementări.

Deservirea auto a clădirii peste suprafața Pieței Gării, în afara de acestea (aprovizionare, urgențe, etc) presupune reguli și aprobări speciale pentru aceste scopuri.

ARTICOLUL 9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Locuri de parcare pentru utilizatorii clădirii sunt amenajate în parcajul suprateran sau subteran.

Locuri de parcare supraterane suplimentare aparținătoare clădirii se află în parcarea amenajată pe strada Regele Ferdinand și în fața clădirii Bursei.

Locuri de parcare pentru vizitatori sunt amplasate pe strada Regele Ferdinand, în condițile legale ale folosirii spațiului public în scopuri similare.

ARTICOLUL 10 ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

P+4 - ultimele două etaje cu retrageri înălțimea etajelor P+2 (la retragere) 11,00 m. înălțimea la cornișă 17,00 m.


ARTICOLUL 11 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENURILOR PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI - P.O.T.

POT max. 53,20%

Arie construită max. 1303,50 mp.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI - C.U.T.

CUT max. 3,1

Arie desfășurată max. 7607,00 mp.

PARCELA 2 -în Piața Gării, în fața clădirii gării de călători

Clădire cu funcțiune principală de cazare - hotel, cu funcțiuni conexe, cuprinse în programul funcțiunii principale (alimentație publică, întreținere, conferințe) - “Hotel în Piața Gării”

ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELEI (SUPRAFAȚĂ, FORMĂ, DIMENSIUNI) Suprafața parcelei este de 1747,10 mp., de formă parțial rectangulară, între străzile Magheru și 9 Mai,

ARTICOLUL 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirea se orientează spre toate laturile parcelei. Alinierea principală se află spre Piața Gării și are adâncimea de 3 metri.La colțul dinspre str. Magheru este prevăzută o deplasare a alinierii spre interior.

ARTICOLUL 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Celelalte laturi ale clădirii sunt retrase de la limita proprietății cu minimum 3 metri.

Cel puțin la ultimul etaj se impune o corelare a cubaturii clădirii în funcție de o retragere de 3 metri. Această retragere va putea fi tratată ca un etaj retras, sau cuprinsă în conformarea acoperișului clădirii.

ARTICOLUL 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Parcela este izolată, aceasta condiție nefiind relevantă.

ARTICOLUL 8 CIRCULAȚII Șl ACCESE

Circulațiile pietonale publice principale sunt concentrate spre fațadele principale ale clădirii, spre Piața Gării și scuarul verde.

Accesul auto presupune accesele spre parcarea subterană.

Deservirea auto a clădirii, în afara de acestea (aprovizionare, urgențe, etc) presupune reguli și aprobări speciale pentru aceste scopuri.

ARTICOLUL 9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Locuri de parcare pentru utilizatorii clădirii sunt amenajate în garajul subteran.

Locuri de parcare supraterane aparținătoare clădirii se află în parcarea amenajată pe strada Regele Ferdinand și în fața Bursei.

Locuri de parcare pentru vizitatori sunt amplasate pe strada Regele Ferdinand, în condițile legale ale folosirii spațiului public în scopuri similare.

ARTICOLUL 10 ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

P+4 - ultimul etaj retras cu 2,50m de la aliniament înălțimea etajelor P+3 (la retragere) 14,25 m. înălțimea la cornișă 17,50 m.

ARTICOLUL 11 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENURILOR PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI - P.O.T. POT max. 85,30% Arie construită max. 1489,90 mp.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI - C.U.T.

CUT max. 4,6

Arie desfășurată max. 6903,10 mp.

PARCELA 3 - pe str. 9 Mai, adiacentă scuarului

ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELEI (SUPRAFAȚĂ, FORMĂ, DIMENSIUNI) Suprafața parcelei este de 705,70 mp., de formă aproximativ rectangulară, adiacentă străzii 9 Mai și parcelei BRD de pe str. Magheru. Funcțiunile admise sunt: comerț cu amănuntul, birouri la etajele inferioare și medii și locuire la cele superioare.

ARTICOLUL 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirea se orientează spre toate laturile parcelei. Alinierea principală se află spre str. Blănari cu adâncimea medie de 3 metri.Alinierea spre str. 9 Mai coincide cu limita parcelei.

ARTICOLUL 6 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Retragerea față de limita de proprietate spre clădirea BRD este de 2,50 m. iar spre hotelul propus în Piața Gării retragerea este de 3 metri.

La ultimul etaj se impune o corelare a cubaturii clădirii în funcție de o retragere de max. 2,5 metri. Această retragere va putea fi tratată ca un etaj retras, sau cuprinsă în conformarea acoperișului clădirii.

ARTICOLUL 7 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Parcela este izolată, aceasta condiție nefiind relevantă.

ARTICOLUL 8 CIRCULAȚII Șl ACCESE

Circulațiile pietonale principale sunt concentrate spre fațada principală a clădirii, la str.9 Mai. și scuarul verde.

Accesul auto presupune accesele spre parcarea subterană dinspre str. Blănari.

ARTICOLUL 9 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Locuri de parcare pentru utilizatorii clădirii sunt amenajate în garajul subteran.

Locuri de parcare supraterane aparținătoare clădirii se află amenajate pe strada Blănari si str. Magheru, în condițile legale ale folosirii spațiului public în scopuri similare.

ARTICOLUL 10 ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

P+3 - ultimul etaj retras cu max. 2,50m de la aliniament înălțimea etajelor P+2 (la retragere) 11,00 m. înălțimea la cornișă 14,25 m.

ARTICOLUL 11 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENURILOR PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI - P.O.T.

POT max. 76,20%

Arie construită max. 538,0 mp.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI - C.U.T.

CUT max. 2,8

Arie desfășurată max. 1.951,10 mp.

PARCELA 4 - chioșcul din mijlocul pieței

Funcțiune actuală: braserie, fastfood, la parter, toalete publice la subsol.

Se recomandă eliminarea acestui corp de clădire, și relocarea funcțiunilor adăpostite de acesta. Ulterior, construcția va fi dezafectată și demolată.

ARTICOLUL 4 CARACTERISTICI ALE PARCELEI (SUPRAFAȚĂ, FORMĂ, DIMENSIUNI) Suprafața parcelei este de 260 mp., de formă relativ circulară,amplasată în mijlocul Pieței Gării.

ARTICOLUL 5 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirea existentă se orientează spre toate laturile parcelei. Se interzic orice măsuri de mărire a suprafeței construite desfășurate a construcției.

ARTICOLUL 6 CIRCULAȚII Șl ACCESE

Funcțiunea beneficiază doar de acces pietonal, peste suprafața Pieței Gării.

Nu este permis accesul autovehicolelor.

Deservirea auto a clădirii, în afara de acestea (aprovizionare, urgențe, etc) presupune reguli și aprobări speciale pentru aceste scopuri.

ARTICOLUL?   ÎMPREJMUIRI

Orice fel de împrejmuiri sunt interzise.

ARTICOLUL 8   STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehicolelor este temporară și permisă doar în perioade de timp precis stabilite, cu aprobări speciale în acest sens, pe parcursul aprovizionării necesare funcționării.

ARTICOLUL 9 ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Construcția existentă are regimul de înălțime S+P. Se interzic orice măsuri de mărire a suprafeței construite desfășurate și a modificare a înălțimii construcției.

ARTICOLUL 10 POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENURILOR

Se interzic măsuri constructive de extindere și consolidare a structurii existente, pe orizontală și pe verticală.

PARCELA 5 - AMPLASAMENTUL FOSTEI PORȚI A ELISABETEI pe str. 9 Mai, INTERSECȚIE CU STR. BLĂNARILOR

Pe amplasamentul turnului mic al porții se va putea amplasa o construcție cu caracter temporar, de primire și informare turistică.

Pe amplasamentul fostului turn mare al porții se va marca perimetrul zidurilor, fiind posibilă amenajări pe verticală de mici dimensiuni. Este permisă folosirea acestei suprafețe pentru alimentație publică (terasă) manifestări culturale (scenă) sau amenajarea ei ambientală, ca loc de repaos, eventual cu elemente acvatice - bazin, izvor)

ARTICOLUL 1 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Elemente de orientare sunt limitele perimetrelor fostelor turnuri ale Porții Elisabeta.

ARTICOLUL 2   STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Parcarea și staționarea autovehicolelor este interzisă.

ARTICOLUL 3    ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

înălțimea maximă este cea a fostelor turnuri ale Porții Elisabeta.

SECȚIUNEA III - CONFORMĂRI FIZICE LA NIVELUL SUBZONEI

ARTICOLUL 12 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Aspectul exterior al construcțiilor, cu toate elementele sale definitorii, aparține spațiului public.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Arhitectura clădirilor va fi de calitate, atât în ceea ce privește conformația, cât și materialele de construcții și finisaj puse în operă. Chiar dacă vor fi posibile corespondențe cu substanța construită istorică, vor fi evitate pastișele istoricizante.

Intrările în clădirile cu funcțiuni publice vor fi amplasate la nivelul trotuarului.

Construcțile alipite și extinderile ulterioare la parter sunt intezise.

Fațadele vor avea o conformație plin-gol, suprafețele pline fiind tratate cu materiale de finisaj exterior valoroase (tencuieli, piacaje de cărămidă sau piatră). Procentul de suprafețe vitrate unitare va fi păstrat minimal, prin favorizarea aspectului masiv al clădirilor.

Materialele de finisaj exterioare vor fi alese în așa fel încât să îmbătrânească concomitent. Culorile finisajelor exterioare vor fi corelate cu cele ale centrului istoric.

Fațadele vor fi împărțite în registre orizontale, corespunzătoare zonei parter, zonei de mijloc si zonei superioare a etajelor retrase.

Fațadele vitrate integral sunt interzise, ca neconforme cu aspectul general al Pieței Gării.

Vitrajele cu geam colorat sau reflectorizant sunt interzise.

Tâmplăriile din material plastic nu sunt permise.

Deschiderile vitrate ale fațadelor vor avea forme rectangulare, cele circulare sau triunghiulare nefiind admise.

Etajele retrase peste limitele stabilite pot să capete un aspect mai transparent, cu un procentaj superior de vitrare.

Conformarea acoperișelor

în cazul acoperișelor în pantă, învelitoarea va fi executată din materiale valoroase, ale căror culoare să se înscrie în aspectul general al orașului și al centrului istoric. Nu vor fi admise materiale cu grad sporit de strălucire sau cu culori stridente.

Acoperișurile vor permite distingerea clară a etajelor retrase (vezi art.10). Panta acoperișurilor va fi corelată cu înălțimea totală a etajelor retrase.

Nu vor fi admise pante ale acoperișurilor inferioare limitei superioare a cornișelor.

Reclamele și anunțurile exterioare libere în spațiul public sunt în general interzise. Excepție fac doar atenționările legate de funcțiunile respective, care vor fi amplasate doar pe clădirea unde funcțiunea are loc.

Prezența și aspectul numelui unei funcțiuni va fi cuprinsă în prealabil și pe cât posibil la elaborarea proiectului de arhitectură și va fi prezentă pe planșele care detaliază fațadele dinspre spațiul public.

Panourile și bannerele purtătoare de reclame comerciale vor putea fi amplasate doar temporar pe schelele șantierelor de construcție sau arheologice și pe împrejmuirile aferente acestora, în condițiile legii. Ele vor fi înlăturate de îndată ce respectivul șantier va fi închis.

ARTICOLUL 13 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Se interzice deversarea apelor pluviale de pe propria parcelă pe cea vecină sau în spațiul public, de asemenea dinspre spațiul public spre parcelele private. Capacele de canal și alte elemente tehnice necesare vor fi tratate ca elemente ale conceptului general de amenajare. Poziția canalelor de colectare ale apelor pluviale va fi corelată cu conformația stratului superior de uzură al pieței.

Iluminatul public va face parte din conceptul general de amenajare a Pieței Gării. Direcțiile principale spre centrul istoric vor fi marcate prin elementele de iluminat (str. Magheru și str. 9 Mai). Nu va exista concurență cu iluminatul arhitectural al fațadelor. Nu se vor lăsa zone neluminate, fără ca lumina să devină dominantă. Pentru rezolvarea problemelor legate de iluminat se va apela la specialiști în domeniu.

Stâlpii care sunt necesari în Piața Gării vor fi parte a conceptului general de amenajare a spațiului public.

Se va prefera posibilitatea combinării rețelei electrice superioare a troleibuselor cu elementele de iluminat public, acolo unde este cazul și mai ales numai dacă este cazul. Referitor la acest aspect, corelarea cu schema generală de trafic a zonei este obligatorie.

Cablajele corespunzătoare rețelelor de alimentație cu energie (electrică) și a celor de propagare a informațiilor (tv cablu, internet) vor fi dispuse integral în canale oarbe subterane. Amplasarea cablurilor în spațiul public nu este permisă.

Dispozitivele de conectare ale clădirilor la rețele vor fi mascate în concordanță cu aspectul exterior al clădirilor și vor fi cuprinse ca parte a proiectului de arhitectură.

ARTICOLUL 14 SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Spațiile public corespunzător Pieței Gării sunt detaliate în planșa 02 - Reglementări Urbanistice. Zonificare (vezi partea desenată).

Amenajările Pieței Gării sunt subordonate calităților ambientale ale acestui spațiu public central. Siguranța pietonilor față de fluxurile de trafic motorizat este o cerință obligatorie. în consecință, viteza maximă admisă a traficului motorizat în zonă este de 25 km/h. Trasele circulabile auto vor fi marcate în suprafața de uzură a pieței, și parțial împiedicate să comunice cu restul suprafeței Pieței, prin intermediul unor elemente de mobilare urbană. Excepție fac zonele de acces posibil al vehicolelor autorizate sau ale celor de aprovizionare.

Suprafața de călcare a pieței ne va avea diferențe pe verticală, fiind structurată continuu, într-o factură unitară. Pavajul va fi orientat exclusiv așa cum este prevăzut în planșa 02 -Reglementări Urbanistice. Zonificare (vezi partea desenată).

Trecerile de la pavajul pieței la celelalte suprafețe de călcare se vor trata cu deosebită atenție. Suprafețele dedicate traficului auto vor avea parte de o tratare a pavajului similară cu cea a restului pieței. Acoperirile cu asfalt nu sunt permise în spațiul public.

Toate pavajele vor fi la nivelul pavajului general al pieței.

Demarcările liniare dintre supafețele de trafic auto vor fi reprezentate de: schimburi cromatice, de structură sau materialitate ale pavajului. Aceeași prevedere se aplică și stațiilor de transport în comun, parcări și stații de taximetre.

Elementele de mobilare urbană - stâlpi de iluminare/susținere rețele, elemente pentru ședere, delimitare, stațiile pentru transportul în comun, plantațiile sunt elemente ale aceluiași concept general de amenajare al pieței. La fel aparțin aceluiași concept și posibilele elemente temporare: chioșcuri comerciale, standuri de informare. Toate acestea vor fi concepute concomitent, în cadrul aceluiași proiect pentru amenajarea spațiului public urban al Pieței Gării.

Suprafețele plantate care marchează imaginea Pieței Gării sunt următoarele:

 • 1. Grădina Capele Crucii -Prin extinderea la cca.450 mp. va primi caracterul unei grădini publice, cu calități de recreere. Suprafața dintre Capelă și autogara va fi plantată în așa fel încât să ecraneze contactul dintre cele două funcțiuni.

Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă și protecția mediului.

 • 2. Scuarul urban dintre Piața Gării, str. 9 Mai și str. Blănari este conceput pentru folosirea lui de către locuitorii zonei și vizitatori. Va fi permisă traversarea lui completă în orice direcție, accesibilitatea este caracteristica lui principală. Grupe de copaci structurează spațiul propriu. Vor fi amplasate elemente de mobilare specifice (ședere, șah, etc.) dar nu în exces. Este posibilă și amplasarea de instalații sportive. Zona de contact cu traseul auto va fi delimitată prin elemente joase și izolate de înprejmuire (stâlpișori).

 • 3. Alee verde - va avea caracterul unei curți interioare plantate cu un șir de copaci, poziționată între fațadele clădirilor învecinate. Suprafațele de călcare poate fi pavată sau pietriș. Este posibilă amplasarea de mobilier urban pentru ședere în evazarea dinspre str. 9 Mai.

 • 4. Șiruri și grupe de copaci - sunt clar definite, ca parte a conceptului general de amenajare a spațiului public. Structurează spațial direcțiile și spațiile, oferă umbră locurilor de parcare și traseelor pietonale.

ARTICOLUL 15 ÎMPREJMUIRI

Aspectul împrejmuirilor se va supune acelorași exigențe ca și în cazul aspectului exterior al construcțiilor.

Se vor evita împrejmuirile de aliniament, mai ales acelea care corespund funcțiunilor publice cu acces direct din Piața Gării.

împrejmuirile realizate pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea înălțimea maximă de 2 m. și vor fi executate din elemente care permit contactul vizual.

Grădina Capelei Crucii nu va fi îngrădită, putând fi împrejmuită cu un zid cu înălțimea de 40 cm. amenajat în așa fel încât să nu împiedice șederea pe el.

împrejmuirile temporare vor fi amplasate în cazul șantierelor de construcții sau arheologice, vor fi prevăzute cu dispozitive de semnalizare și protecției circulației auto și pietonale și vor putea purta panouri de reclamă comercială, în condițiile legii.

Autoritățile publice pot fixa, prin regulamente specifice condițiile care vor defini configurația generală, înălțimea, materialele, culoarea, amplasarea și raportul față de domeniul public (porți, carosabile, pietonale) ale împrejmuirilor. în perimetrul zonei protejate, împrejmuirile se autorizează în condițiile avizului autorităților competente.

Excepții și completări referitoare la împrejmuirile următoarelor parcele edificabile:

Parcela 1 - împrejmuirea este permisă numai pe limita de vecinătate cu autogara și pe latura adiacentă Bursei, cu legătură la clădirea proprie

Parcela 2 - împrejmuire permisă doar spre pasajul public verde, cu legarea la clădirea proprie la contactul cu alinierile. Terasa dinspre Piața Gării nu se va îngrădi în nici un fel.

Parcela 3 - împrejmuire permisă doar spre pasajul public verde, spre clădirea existentă a BRD și spre strada Blănarilor, cu legarea la clădirea proprie la contactul cu alinierile. Parcela 4 - Nu vor fi admise nici un fel de împrejmuiri.

ARTICOLUL 16 REGLEMENTĂRI ALE TRAFICULUI AUTO PRIVAT Șl AL TRANSPORTULUI ÎN COMUN

Pentru toate amplasamentele, destinația, configurația, dimensiunea și capacitatea construcțiilor va fi făcută ținând seama de obligativitatea asigurării spațiilor minime pentru parcajele sau garajele aferente construcției în cauză, amplasate în interiorul parcelei pe care se realizează construcția, corelat cu asigurarea acceselor pietonale și carosabile.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcțiune și parcelă conform pevederilor Normativului P 132-93, conform categoriei din care face parte municipiul Sibiu.

Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

în cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehicolelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m. și o înălțime de 3,5 m.

Accesele și peisajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

Stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria a l-a și a Il-a, ca și localizarea acestora se va face astfel încât să nu afecteze fluența circulației.

Anexe la regulamentul local de urbanism:

Planul Unităților Teritoriale de Referință

Scheme de trafic (transport în comun, autocare, autovehicole, taximetre, pietoni)

Exemple de amenajări în spațiul public întocmit

S.C. PLANWERK S.R.L.


Cluj Napoca, februarie 2005

T Infrastructură de transport - Autogara

CARACTERUL ZONEI. GENERALITĂȚI

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3

UTILIZĂRI ADMISE

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ARTICOLUL 7

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14

CIRCULAȚII Șl ACCESE

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENURILOR

PARCELA 06 - FUNCȚIUNE MIXTA, BIROURI, COMERȚ, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI - P.O.T.

ARTICOLUL 16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI - C.U.T.

Pentru amenajarea suprafeței autogării și a completărilor fondului construit existent, se va elabora un plan urbanistic de detaliu, corelat cu prevederile acestui PUZ.

DS Destinație specială - căi de transport feroviar - Gara de călători

CARACTERUL ZONEI. GENERALITĂȚI

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3

UTILIZĂRI ADMISE

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14


AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI

PARCELĂ

CIRCULAȚII Șl ACCESE

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

SPATII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

ÎMPREJMUIRI

PARCELA 07 - CLĂDIRE GARAJ, BIROURI

SECȚIUNEA III POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI - P.O.T.

ARTICOLUL 16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI - C.U.T.

L1 Locuire densă - subzona blocurilor de locuit Str. Regele Ferdinand, str. Uzinei Electrice

CARACTERUL ZONEI. GENERALITĂȚI

Funcțiunea se va păstra, urmând ca în anumite poziții fondul construit să fie completat punctual.

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3

UTILIZĂRI ADMISE

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE Șl

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ARTICOLUL 7

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

ARTICOLUL 8 ARTICOLUL 9 ARTICOLUL 10 ARTICOLUL 11 ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13 ARTICOLUL 14

CIRCULAȚII Șl ACCESE

STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

SPATII LIBERE Șl SPATII PLANTATE ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI - P.O.T.

ARTICOLUL 16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI - C.U.T.

L2 Locuire în țesut urban tradițional - tronson Str. 9 Mai

CARACTERUL ZONEI. GENERALITĂȚI

Fondul construit tradițional a fost completat de-a lungul timpului, în special în perioada interbelică.

Completările fondului construit se vor face cu corelarea la substanța construită istorică

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3

UTILIZĂRI ADMISE

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE ALINIAMENT

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ARTICOLUL?

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14

CIRCULAȚII Șl ACCESE

STAȚIONÂREA AUTOVEHICULELOR ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

SPAȚII LIBERE Șl SPATII PLANTATE ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI - P.O.T.

ARTICOLUL 16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI - C.U.T.

E Zonă de activități, rezultată din reconversie funcțională - Uzina Electrică

CARACTERUL ZONEI. GENERALITĂȚI

Caracterul subzonei rezultă prin reconversia activităților industriale și cvasi- industriale sau de depozitare. Transformarea funcțională și spațială se va face doar pe baza unor planuri urbanistice de detaliu.

SECȚIUNEA I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3

UTILIZĂRI ADMISE

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ARTICOLUL 7

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14

CIRCULAȚII Șl ACCESE

STATIONÂREA AUTOVEHICULELOR ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ spatii Libere și spatii plantate

ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENURILOR

ARTICOLUL 15 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI - P.O.T.

ARTICOLUL 16 COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI - C.U.T.

Anexă. Lista suprafețelor rezervate utilizării publice:

Echipamente publice

Spații verzi publice

Străzi sau zone pietonale

Clădire mixtă garaj / birouri I comerț / alimentație publică


P+4 (ultimele două etaje retrase), soclu S+P parcaj


Arie parcelă: 2450,4 mp


Arie construită max.: 1303,5 mp


Arie desfășurată max.: 5732,0 mp


P.O.T.: 53,2%


autogara reorganizată

(propunere)


C.U.T.:2,33


[sericii


măsui


In construcție


reconfigurare stradal


parcare reorganizată (53 locuri)


Str. Regele Ferdlnarid


SCUI


ităTi


Proiect       PLANUL URBANISTIC ZONAL - PIAȚA GĂRII, SIBIU

BEBAUNGSPLAN - BAHNHOFSPLATZ, HERMANNSTADT

Planșa       MODIFICARE A REGLEMENTĂRILOR PENTRU PARCELA 1


Autori


Beneficiar


Primăria Municipiului Sibiu


Proiectant


Idl-.lilWjlB sc. Planwerk sri f J arhitectură + urbanism

Cluj Napoca


S+P


S+P+4 2 x 31 toci ri de parcare


Dipl. -Ing. Arch. Mlchael Buck


Arh. Eugen Pănescu


Dipl. -Ing. Benjamin Kohl


Arii. Adrian Borda


Colaboratori Stud. arh. Klaus Blrthler


Arh. Tudor Pănescu


iluminpre publică


ca'rosșbll. rezervat'.


Scara 1 :500


Nr. proiect U014SIB


Nr. contract 58/ 21.12.04


Nr. pl.


data


27.02.2006


< / /

/

terăs;