Hotărârea nr. 66/2006

HOTARAREA NR. 66 pentru modificarea HCL nr. 310/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006 (Modificată de HCL NR. 116/2006. Art. 1, lit. a) revocată prin HCL NR. 116/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 66

pentru modificarea HCL nr. 310/2005 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006, Analizând raportul nr. 9920/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu propune modificarea HCL nr. 310/2005 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere adresa nr. 485/20.01.2006 a Insituției Prefectului Sibiu prin care solicită reanalizarea prevederilor hotărârilor prin care Consiliul Local a aprobat impozitul pe terenul amplasat în extravilan, în sensul stabilirii acestuia pentru anul fiscal 2006 conform dispozițiilor capitolului VIII al Legii 247/2005,

în conformitate cu dispozițiile art. 258 alin.6 și art. 295 alin.l din Legea nr. 571/2003 modificată și completată de Legea nr. 247/2005, Titlul VIU și rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 57/20.01.2006

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă modificarea anexei nr.la HCL nr. 310/2005 privind impozitele și taxele locale în sensul următor :

 • a) Capitolul “Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan” va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Categoria de folosință

  Clasa de calitate (lei*/ha)

  IV

  1.

  T eren arabil

  30

  2.

  Pășune - faneață

  14

  3.

  Vie

  40

  4.

  Plantație de vie tânără și plantație în regenerare până la intrarea pe rod

  X

  5.

  Livadă

  40

  6.

  Livadă tânără și livadă în regenerare până la intrarea pe rod

  X

  7.

  Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

  9

  8.

  Păduri în vârstă de până la 20 de ani și păduri cu rol de protecție

  X

  __9.

  Teren pe care se află amenajări piscicole

  24

10.

Teren cu construcții

22

11.

Drumuri și căi ferate

X

12.

Teren neproductiv

X

*RON

 • b) pct.l, litf a Capitolului „Taxă pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor” va avea următorul cuprins :

f) peste 1000 m2 10 + 0,01 lei/m2                    15 + 0,01 lei/ m2

pentru fiecare m2 care              pentru fiecare m2 care

depășește 1000 m2                 depășește 1000 m2

 • c) lit.A pct.7 a Capitolului „Alte taxe locale” va avea următorul conținut:

„Taxă pentru închirierea standurilor de flori, legume și fructe”

Art.2. Modificările prevăzute la art. 1 intră în vigoare cu data de 01 ianuarie 2006.

Art.3. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu și directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin Șovăială


Contrasemnează Secretar / / Iordan Nicola /