Hotărârea nr. 65/2006

HOTARAREA NR. 65 privind aprobarea organigramei, statului de functii si fiselor de evaluare a posturilor ale Serviciului public Cantina Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 65

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și fișelor de evaluare a posturilor ale Serviciului public Cantina Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2006,

Analizând raportul nr. 9998/2006 prin care Serviciul public Cantina Municipiului Sibiu propune modificarea organigramei și a statului de funcții propriu și aprobarea fișelor de evaluare a posturilor,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin.2 din H.G. nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și a normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 din Legea contabilității nr. 82/1991 și punctul 1.2. din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. începând cu data de 01.03.2006 se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Cantinei Municipiului Sibiu după cum urmează :

 • a) Compartimentul deservire se transformă în Serviciul administrare - deservire;

 • b)  titulatura Compartimentului buget- contabilitate administrare se modifică în Compartiment buget-contabilitate

 • c) un post de muncitor calificat tr.I trece de la Compartimentul buget-contabilitate la Seiviciul administrativ - deservire

 • d) funcția de execuție de referent tr.I A ( studii medii) aferentă postului de contabil șef se transformă în funcție de referent de specialitate gr.II (studii superioare)

Art.2. Se aprobă organigrama și statul de funcții al Cantinei municipiului Sibiu precum și fișele de evaluare a posturilor aferente statului de funcții conform anexelor nr. 1 și 2 respectiv nr. 3 -14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului public Cantina Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 23.02.2006

Președinte

Constantin Șovăială


Contrasemnează Secretar / / Iordan Nicoja/

ORGANIGRAMA

SERVICIULUI PUBLIC CANTINA MUNICIPIULUI SIBIU
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETA Iordan Nico


STAT DE FUNCȚII

al Serviciului public Cantina municipiului SibiuNr. crt.

Funcția

Nivel studii

Număr posturi

1.

Director - referent tr.IA

PL

1

2.

Contabil șef- inspector de specialitate gr.II

S______

1

Compartiment buget, contabilitate                                   _______

3.

Referent tr.IA

M

1

4.

Casier tr.I

M

1

Compartiment juridic, resurse umane

5.

Consilier juridic gr.IV

S

1

Compartiment administrare, deservire

6.

Sef serviciu - administrator tr.I

M

1

7.

Muncitor calificat tr. I (lucrător comercial)

G

1

8.

Muncitor calificat tr. I (muncitor întreținere)

G

2

9.

Muncitor calificat tr. II (bucătar)

G

2

10.

Muncitor calificat tr. II (muncitor întreținere)

G

1

11.

Muncitor necalificat (muncitor deservire)

G

8

TOTAL:

20

CONTRASEMN

SECRET Iordan Nicbla


FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

DIRECTOR - REFERENT TR. IA (denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător £ activi

'radului postului dintr-o tate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

4

TOTAL:

5

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.....6 luni............

4

4

TOTAL:

8

c)  dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

4

5

3

TOTAL:

12

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

4

6

TOTAL:

10

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

5

5

TOTAL:

10

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

-

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

45

In calitate de conducător și ordonator terțiar de credite, directorul reprezintă unitatea în relațiile cu personalul angajat, cu organele ierarhic superioare, cu instituțiile publice, agenții economici și alte persoane fizice sau juridice; răspunde de organizarea, conducerea și controlul procesului de desfășurare a activității Cantinei Municipiului Sibiu, având ca principale atribuții:

 • •  Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor Consiliului local, deciziilor Primarului municipiului Sibiu, a legilor și a celorlalte acte normative.

 • •  Asigură respectarea regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei de ajutor social.

 • •  întocmește regulamentul de ordine interioară și urmărește respectarea lui.

 • •  Asigură cadrul pentru perfecționarea profesională a angajaților.

 • •  Răspunde de folosirea judicioasă, în conformitate cu legea, a bunurilor materiale și bănești.

 • •  Angajează și eliberează din funcție personalul Cantinei de ajutor social; acordă drepturile salariale și sociale, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • •  Aplică sancțiuni personalului din subordine în conformitate cu legislația în vigoare.

 • •  încheie contracte de reparații curente și capitale, investiții pentru serviciul public pe care îl conduce.

 • •  Aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului local.

 • •  îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local al mun.Sibiu sau dispoziții ale Primarului mun.Sibiu.

  PREȘEDINTE, Constantin Șovăială
  CONTRASEMN

  SECRET

  Iordan NicblaFIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

CONTABIL SEF- INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.1I ( denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

3

TOTAL:

4

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.....6 luni............

3

3

TOTAL:

6

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

3

4

4

TOTAL:

11

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

3

5

TOTAL:

8

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

4

4

TOTAL:

8

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

-

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

37

 • •   Coordonează și conduce întreaga evidență contabilă financiară și fiscală a instituției , în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • •    Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea Hotărârilor Consiliului Local, dispozițiilor primarului, deciziilor directorului Cantinei municipiului Sibiu și a actelor normative care privesc activitatea economico-financiară;

 • •   Asigură respectarea legalității privind întocmirea și valorificarea tuturor documentelor fi nanei ar-contabi le prezentate pentru aprobare ordonatorului de credite;

 • •   Organizează, asigură și răspunde de exercitarea, conform prevederilor legii, a Controlului Financiar Preventiv;

 • •   întocmește și fundamentează anual, la termenele prevăzute de lege, a proiectului bugetului Cantinei municipiului Sibiu;

 • •   Urmărește periodic realizarea bugetului local, stabilind măsurile necesare și soluțiile legale pentru buna administrare, întreebuințare și executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare;

 • •   Verifică și analizează propunerile de modificare a bugetului;

 • •   Urmărește întocmirea documentației de deschidere a creditelor către Trezoreria Sibiu;

 • •   Urmărește și răspunde de efectuarea cheltuielilor, cu respectarea disciplinei financiare;

 • •   Execută calculele de fundamentare a indicatorilor economico-financiari;

 • •   Asigură efectuarea la termen a plății sumelor care constituie obligațiile instituției față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat;

 • •   Urmărește și verifică întocmirea lunară, trimestrială, semestrială și anuală a situațiilor financiare, conform legislației în vigoare;

 • •   Urmărește și verifică întocmirea fișelor fiscale;

 • •   Organizează, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe an, inventarierea tuturor valorilor patrimoniale, urmărește definitivarea potrivit legii a rezultatelor inventarierii;

 • •   Răspunde de calitatea, fiabilitatea și exactitatea datelor înregistrate în contabilitate și a celor raportate, prin efectuarea unui control intern efficient;

 • •   Are obligația de a sesiza în scris conducerea despre toate neregulile pe linie fmanciar-contabilă;

 • •   Verifică și analizează activitatea personalului din subordine, propunând calificative la sfârșitul anului.

 • •   Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte alte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziții date de șeful serviciului public.

  PREȘEDINTE,
  Constantin Șovăială


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRET

  Iordan NitdlaFIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

ȘEF SERVICIU - ADMINISTRATOR TR. I ( denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului :.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

3

TOTAL:

4

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.......

3

3

TOTAL:

6

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

3

4

4

TOTAL:

11

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

3

5

TOTAL:

8

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

4

4

TOTAL:

8

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

-

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

37

 • •  Organizează, coordonează, conduce și controlează activitatea personalului din subordine;

 • •  Asigură respectarea regulamentului de ordine interioară al cantinei;

 • •  Stabilește atribuții personalului din subordine, conform organigramei, precum și controlul modului de realizare a lor;

 • •  Verifică și analizează activitatea personalului din subordine, propunând calificative la sfârșitul anului și întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajați lor;

 • •  Urmărește respectarea programului de muncă și disciplinei muncii;

 • •  Analizează și stabilește necesarul de rechizite și asigură achiziționarea acestora, cu încadrarea în creditele bugetare existente;

 • •  Gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotare și se preocupă în permanență de păstrarea și întreținerea lor în stare perfectă de funcționare;

 • •  Aprobă bonurile de consum și de transfer pentru darea în folosință a materialelor și a obiectelor de inventar întocmite de lucrătorul comercial;

 • •  Asigură aprovizionarea ritmică a unității cu materiile prime necesare preparării hranei, în vederea pregătirii celor două mese pe zi, urmărind a nu se crea stocuri mari, dar nici eventuale goluri de produse;

 • •  Asigură respectarea programului de servire a mesei;

 • •  Asigură igienizarea unității după terminarea programului;

 • •  Asigură ținerea la zi a carnetelor de sănătate ale personalului;

 • •  Asigură efectuarea lunaă a instructajului de protecția muncii, conducând la zi fișele individuale de instructaj ale personalului;

 • •  Ia măsurile care se impun pentru prevenirea și stingerea incendiilor, respectând întocmai normele în vigoare;

 • •  Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte alte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziții date de șeful serviciului public.

PREȘEDINTE, Constantin Șovăială

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR Iordan Nicola


ola


FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

CONSILIER JURIDIC GR. IV ( denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1 1

TOTAL:

2

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.......

1 1

TOTAL:

2

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

1

2

5

TOTAL:

8

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

2

3

TOTAL:

5

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

2

2

TOTAL:

4

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

-

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

21

 • 1.  Asigură asistența juridică a Cantinei Municipiului Sibiu ca persoană juridică, reprezentând directorul serviciului în instanțe de diferite grade, punând în acest fel în aplicare prevederile hotărârii Consiliului Local privind regulamentul de organizare și funcționarea Serviciului Public cantina municipiului Sibiu;

 • 2.  Acordă consultanță juridică, verifică și avizează sub aspectul legalității referatele și celelalte acte care stau la baza emiterii deciziilor de către șeful serviciului și la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării Consiliului local;

 • 3.  Reprezintă serviciul public în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești de diferite grade, în care acestea sunt parte;

 • 4.  Răspunde solicitărilor instanțelor judecătorești de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluționarea diferitelor decizii;

 • 5.  La solicitarea autorității pe care o reprezintă promovează acțiuni judecătorești și uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând diligențele necesare pentru soluționarea acestora;

 • 6.  Formulează și depune la instanța competentă toate formalitățile procedurale în cazul în care Cantina municipiului Sibiu are calitate procesuală;

 • 7.  întocmește documentația necesară pentru înaintarea propunerilor privind modificările intervenite în statul de funcții, organigramă, fișele postului și regulamentul de organizare și funcționare și ține evidența acestor modificări, după aprobare;

 • 8.  întocmește contractele de muncă și celelalte contracte și urmărește executarea lor;

 • 9.  Ține evidența deciziilor directorului Cantinei municipiului Sibiu și a Hotărârilor Consiliului Local;

 • 10. Studiază legislația și prelucrează personalul informându-1 de modificările intervenite;

 • 11. înlocuiește directorul serviciului Cantina municipiului Sibiu atunci când lipsește din unitate;

 • 12. întocmește, la fiecare modificare, statele de funcțiuni;

 • 13. Asigură întocmirea dosarelor de personal conform legislației în vigoare;

 • 14. Asigură întocmirea la termen a fișelor cu atribuțiile posturilor; păstrează și asigură actualizarea lor;

 • 15. Tine evidența carnetelor de muncă, le completează cu modificările survenite și le pregătește pentru a fi eliberate titularilor, în condițiile art.296 din Codul Muncii - Legea 53/2003.

 • 16. întocmește și completează registrul general de evidență a salariaților;

 • 17. Asigură secretariatul comisiilor de examinare pentru încadrări și promovări;

 • 18. Stabilește drepturile salariale pentru angajații Cantinei și întocmește lunar statele de plată;

 • 19. întocmește documentele necesare privind numirea, încadrarea, reîncadrarea sau încetarea activității;

 • 20. întocmește documentația în vederea promovării personalului, în condițiile legii;

 • 21. Urmărește întocmirea la termen a fișelor de evaluare anuale;

 • 22. întocmește documentația necesară acordării premiilor în timpul anului și a premiului anual;

 • 23. Asigură întocmirea programării concediilor de odihnă conform legii, și urmărește efectuarea acestora;

 • 24. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte alte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziții date de directorul serviciului public.

  PREȘEDINTE, Constantin Șovăială  SEC lorcFIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

- REFERENT TR. IA -( denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate                                        _______

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

4

TOTAL:

5

a) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.....6 luni............

4

4

TOTAL:

8

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

4

5

3

TOTAL:

12

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

4

6

TOTAL:

10

d) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

5

5

TOTAL:

10

d) alte criterii specifice :

TOTAL:

-

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor______________________________

45

 • •  Ține evidența contabilă financiară și fiscală a instituției pe următoarele acțiuni:

 • - contabilitatea intrărilor pe baza notei de recepție și a consumului de alimente pe baza listei zilnice de alimente;

 • - contabilitatea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și evidența operativă pe locurile de muncă , astfel încât să răspundă cerințelor privind asigurarea controlului gestiunii de mijloace fixe și obiecte de inventar;

 • -  contabilitatea mijloacelor bănești, prin înregistrarea registrelor de casă și contul de execuție pentru operațiuni de plăți prin Trezorerie;

 • - corectitudinea plăților din Trezorerie și a soldului disponibilului rămas la sfârșitul fiecărei luni;

 • -  contabilitatea decontărilor;

 • - contabilitatea cheltuielilor, organizată pe clasifîcația bugetară.

 • •  întocmește ordinele de plată și efectuează la termen plata sumelor care constituie obligațiile instituției față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat;

 • •  întocmește lunar, trimestrial, semestrial și anual situațiile financiare, conform legislației în vigoare;

 • • întocmește documentația de deschidere a creditelor către Trezorerie;

 • • Emite lunar balanța materială și face confruntarea stocului cu stocurile din fișa de magazie;

 • • întocmește balanța de verificare pentru conturile sintetice și analitice și urmărește concordanța dintre acestea;

 • • Asigură plata prin casierie a drepturilor bănești cuvenite personalului Cantinei municipiului Sibiu;

 • •  Se ocupă de completarea fișelor fiscale și de transmiterea lor la organul fiscal competent și la salariați, conform reglementărilor legale;

 • • întocmește lunar „Situația recapitulativă” privind plata salariilor, în 2 exemplare;

 • • întocmește și depune lunar declarațiile de salarii pentru CASS; CAS, șomaj, impozit, respectându+se prevederile legale în materie. întocmește și depune, atunci când este cazul, declarații recapitulative;

 • • Operează în calculator aprovizionările și consumurile de materiale, carburanți, obiecte de inventar;

 • • Operează la zi actele de bancă, actele de casă, bonurile de consum, notele de intrare recepție și alte documente contabile;

 • • Participă la inventarierea patrimoniului;

 • •  Are obligația de a sesiza superiorii ierarhici despre toate neregulile pe linie financiar-contabilă.

 • •  Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte alte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziții date de șeful serviciului public.

  PREȘEDINTE, Constantin Șovăială
  CONTRASEMNEAZĂ,

  SECRET

  Iordan NiFIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

CASIER TR.I

6 denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o

activi

tate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

1

3

TOTAL:

4

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.......

3

3

TOTAL:

6

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

3

4

4

TOTAL:

11

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

3

5

TOTAL:

8

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

4

4

TOTAL:

8

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

-

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

37

 • •   Efectuează operațiile de încasări și plăți în numerar, conform legislației în vigoare, inclusiv cele reprezentând salarii ale personalului Cantinei municipiului Sibiu, pe bază de documente de plată vizate și operate. In cazul plății salariilor, păstrează sumele în casierie 3 zile lucrătoare de la ridicarea numerarului.

 • •   Aplică pe statele de plată sau pe celelalte documente ștampila “ACHITAT” sau “DEPUS”, precum și numărul și data documentului de depunere în dreptul persoanei căreia nu i s-au achitat sumele respective;

 • •   întocmește lista nominală a persoanelor care nu au încasat drepturile cuvenite;

 • •   Menționează pe centralizatorul listelor de plată sumele efectiv plătite și cele neachitate, confruntă aceste sume cu totalul documentelor respective, după care semnează;

 • •   Depune la bancă, în termenele prevăzute de lege, sumele neridicate reprezentând drepturi salariate sau alte drepturi ale personalului cantinei;

 • •   Depune actele la bancă și ridică extrasele de cont, verificând numărul contului și actele justificative pentru sumele prevăzute în extras;

 • •   Ține evidența încasărilor și plăților cu ajutorul registrului de casă, pe bază de documete justificative;

 • •   Stabilește zilnic soldul de casă, care se reportează pe fila din ziua următoare: primul exemplar se detașează și se predă compartimentului financiar-contabil în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi, împreună cu documentele justificative sub semnătură în registrul de casă;

 • •   Conduce evidența documentelor care intră și ies din unitate și a celor interne, prin operarea zilnică în registrul de intrare-ieșire al cantinei;

 • •   Ține evidența asistaților care beneficiază de „masa pe roți” lunar și colaborează cu Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu;

 • •   Calculează contribuția de 30% pentru asistații care au obligația plății acestei contribuții conform Legii 208/1997 și încasează sumele datorate;

 • •   Asigură păstrarea, arhivarea și confidențialitatea documentelor care privesc serviciul;

 • •   Ridică și depune scrisori, cotețe, mandate poștele sau alte documente care intră și eis din unitate;

 • •   Duce corespondența la unitățile cu care se poartă corespondență (direcții din cadrul Primăriei municipiului Sibiu);

 • •   îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege ,hotărâri ale șefului ierarhic superior și ale conducătorului instituției.

  PREȘEDINTE, Constantin Șovăială


CONTRASEMNEAZĂ, secretar/ Iordan Nicola

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

MUNCITOR CALIFICAT TR.I (LUCRĂTOR COMERCIAL) ( denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

TOTAL:

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni) :............

TOTAL:

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

TOTAL:

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

TOTAL:

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

“* TOTAL:

1) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea __posturilor_____

 • •  întocmește zilnic meniul, având în vedere rețetarul stas, precum și plafonul valoric stabilit de lege;

 • •  Recepționează și verifică marfa primită;

 • •  Gestionează alimentele din unitate și urmărește păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și climat;

 • •  întocmește zilnic evidența primară (note de recepție, fișe zilnice de alimente, bonuri de consum, bonuri de transfer);

 • •  Eliberează din magazie materiale și obiecte de inventar și întocmește bonurile de consum pentru eliberarea materialelor;

 • •  Operează zilnic în fișele de magazie;

 • •  Ține evidența asistaților care servesc masa la cantină, ținând legătura cu Serviciul public de asistență socială;

 • •  Eliberează cartele de masă pe baza adeverințelor eliberate de Serviciul public de asistență socială;

 • •  Coordonează activitatea personalului de deservire;

 • •  Confruntă lunar fișele de magazie cu angajatul care ține evidența materialelor și obiectelor de inventar.

 • •  întocmește pontajele lunare;

 • •  Recepționeză, ține evidența și întocmește situații pentru laptele praf acordat pentru sugari;

 • •   îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale șefului ierarhic superior.

  PREȘEDINTE, Cojretantin Șovăia  CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

Iordan N/icola

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

MUNCITOR ÎNTREȚINERE (MUNC. CALIFICAT TR. I) ( denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

TOTAL:

b) adaptabilitatea ia locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.....

TOTAL:

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

TOTAL:

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

TOTAL:

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

TOTAL:

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor____

 • •  Urmărește și participă la lucrările de reparații, modernizare și întreținere a imobilului de pe str. Podului nr. 46;

 • •  Gestionează și întreține bunurile existente;

 • •  Asigură buna funcționare a instalației de încălzire și a instalației electrice;

 • •  Asigură păstrarea și întreținerea mobilierului din dotare;

 • •  Asigură efectuarea lucrărilor necesare cultivării cu legume și zarzavaturi a grădinii din str. Podului nr.46;

 • •  Coordonează și participă la munca prestată de asistați în temeiul H.C.L. 95/2002

 • •  Participă la organizarea meselor festive și a activităților de protocol ale Primăriei Municipiului Sibiu;

 • •  Asigură curățenia trotuarului în fața clădirii;

 • • îndeplinește și alte sarcini încredințate de șefii ierarhici superiori.

  PREȘEDINTE, Constantin Șovăială


  SECI

  lordsFIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

MUNCITOR ÎNTREȚINERE (MUNC. CALIFICAT TR. II) ( denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate                                    _____________

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

TOTAL:

a) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.....6 luni............

TOTAL:

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

TOTAL:

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

TOTAL:

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

TOTAL:

1) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

_

 • •  Efectuează periodic revizii tehnice pentru buna funcționare a aparaturii existente la cantină, pentru buna funcționare;

 • •  Remediază eventualele defecțiuni apărute la instalațiile de apă, canalizare, precum și cele electrice;

 • •  Efectuează transportul alimentelor și tuturor materialelor necesare cantinei, pentru buna desfășurare a activității;

 • •  întreține în bună stare de funcționare autoturismul din dotare;

 • •  îndeplinește și alte sarcini încredințate de șefii ierarhici superiori.

PREȘEDINTE, Constantin Șovăială

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR/

Iordan Nicola

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

MUNCITOR CALIFICAT TR.II ( BUCĂTAR ) ( denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului/treptei postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

TOTAL:

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.....6 luni............

TOTAL:

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

TOTAL:

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

TOTAL:

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

TOTAL:

1) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

 • •  Preia din magazie alimentele și le verifică să corespundă cantitativ și calitativ.

 • •  Asigură pregătirea hranei atât din punct de vedere al numărului porțiilor cît și din punct de vedere al calitățiilor nutritive și estetice.

 • •  Porționează mâncarea pregătită, respectând gramajele prevăzute în rețetarele legale și o distribuie asistați lor.

 • •  Se îngrijește permanent pentru igienizarea bucătăriei, precum și pentru menținerea curățeniei.

 • •  Se îngrijește permanent de păstrarea curățeniei hainelor de protecție.

 • •   îndeplinește și alte atribuții, la solicitarea conducătorului unității și a șefului ierarhic superior.

  PREȘEDINTE, Constantin Șovăială


  CONTRASEMNEZ SECRETAR Iordan Nico/;


FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

MUNCITOR DESERVIRE ( NECALIFICAT ) ( denumirea postului)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică,

economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului :.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

TOTAL:

b) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.......

TOTAL:

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

TOTAL:

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

TOTAL:

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

TOTAL:

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

 • •  Pregătește alimentele în vederea realizării mâncării pentru asistați;

 • •  Manipulează materiile prime și ambalajele care intră și ies din unitate;

 • •  Participă zilnic, pe baza graficului de lucru, la servirea asistaților;

 • •  Asigură însilozarea legumelor pentru perioada de iarnă;

 • •  Asigură curățenia în bucătărie, sala de mese, grup sanitary și spații anexe.

 • •  Asigură păstrarea, întreținerea și curățarea veselei și a utilajelor de lucru pentru buna funcționare a lor;

 • •  Asigură curățenia în curtea interioară și trotuarele dimprejurul unității (măturat zăpada, măturat frunze, alte resturi, întreținerea spațiului verde din fața clădirii)

 • •  îndeplinește și alte sarcini încredințate de șefii ierarhici superiori.

  PREȘEDINTE, Constantin Șovăială
  CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

Iordan Nicola

FIȘA DE EVALUARE A POSTULUI

MUNCITOR DESERVIRE (NECALIFICAT)

(gospodăria anexă)

Criterii de evaluare a postului

Punctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate

debutant

IV

III

II

I

IA

a) formarea profesională

 • •   pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite

 • •   pregătire de specialitate : tehnică, economică,

juridică sau de altă specialitate necesară postului:.............

 • •   perfecționări în domeniu pentru menținerea competenței pe post

TOTAL:

a) adaptabilitatea la locul de muncă :

 • •   experiență în muncă

 • •   experiență în specialitatea postului

 • •   perioada de probă (nr.luni):.....6 luni............

TOTAL:

c) dificultatea și complexitatea operațiunilor :

 • •   activitate de concepție

 • •   activitate de analiză și sinteză

 • •   activitate de rutină (repetitivă)

TOTAL:

d) responsabilitatea implicată :

 • •   pentru obținerea și utilizarea informațiilor în vederea pregătirii unor decizii

 • •   de nivel decizional

TOTAL:

e) capacitatea relațională :

 • •   gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituție

 • •   gradul de solicitare din afara instituției, din partea cetățenilor și/sau a serviciilor

TOTAL:

f) alte criterii specifice :

TOTAL:

TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor

 • •  Efectuează și întreține curățenia imobilului situat în str. Podului nr.46, a curții, grădinii și dependințelor aferente.

 • •  Asigură păstrarea, întreținerea și curățenia mobilierului și aparaturii din dotarea gospodăriei anexe.

 • •  Asigură efectuarea lucrărilor pentru cultivarea și întreținerea grădinii de legume și zarzavaturi de pe str. Podului nr.46

 • •  Asigură curățenia trotuarului în fața clădirii.

 • •  Coordonează și participă la munca prestată de asistați în temeiul H.C.L. 95/2002.

 • •  Recoltează și pregătește zarzavaturile pentru predare la cantină.

 • •  Manipulează materiile prime care intră și ies de la sediul gospodăriei anexe.

 • •  Participă la organizarea meselor festive și activităților de protocol ale Primăriei Municipiului Sibiu.

 • •  îndeplinește și alte sarcini încredințate de șefii ierarhici superiori.

PREȘEDINTE, Constantin Șovăială

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR/

Iordan Nicjola